3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

3.1.Povrchové vody
3.1.1.Vlivy na útvary povrchových vod
3.1.1.1.Významné bodové zdroje znečištění
           
3.1.1.2.Významné plošné zdroje znečištění v oblasti povodí Odry
           
3.1.1.3.Významné odběry vody
   
3.1.1.4.Významné regulace odtoku vody
     
3.1.1.5.Významné morfologické úpravy
     
3.1.1.6.Další významné vlivy
   
3.1.1.7.Odhad způsobů užívání území
   
3.1.2.Posouzení dopadů významných vlivů na útvary povrchových vod
         
3.1.3.Určení rizikových útvarů povrchových vod
   
3.1.4.Nejistoty a chybějící data
3.1.5.Doporučení pro situační monitoring


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu