4. Ekonomická analýza užívání vody

4.1.Hospodářský význam užívání vody v oblasti povodí
4.1.1.Přehled ukazatelů
     
4.1.2.Zhodnocení významu hlavních druhů užívání vody v oblasti povodí
 
4.2.Prognóza trendů do roku 2015, základní scénář
4.2.1.Prognóza trendů vývoje klíčových hnacích sil na národní úrovni
4.2.2.Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na národní úrovni
 
4.2.3.Průmět trendů do změn významných užívání vody (UZV) a vodohospodářských služeb (VHS) na úrovni oblasti povodí
 
4.2.4.Prognóza změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí
 
4.3.Analýza návratnosti nákladů
4.3.1.Finanční toky mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb - národní úroveň
4.3.2.Analýza nákladů na vodohospodářské služby -- úroveň oblasti povodí
 
4.3.3.Analýza příjmů za vodohospodářské služby -- úroveň oblasti povodí
 
4.3.4.Posouzení návratnosti nákladů na VHS -- úroveň oblasti povodí
 
4.3.5.Příprava na analýzu efektivnosti nákladů -- úroveň oblasti povodí/centrální úroveň


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu

Voda není komerčním produktem, ale spíše dědictvím, které musí být chráněno, střeženo a nakládáno s ním jako s takovým. Vody podléhají vzrůstajícím nárokům, vyplývajícím ze stále rostoucích požadavků na dostatečné množství vody dobré jakosti ke všem účelům.

Proto je v Evropském Společenství snaha a potřeba podniknout taková opatření, která by odvrátila dlouhodobé zhoršování jakosti vod a snižování množství sladkých vod a zajistila trvalou ochranu vod jak z hlediska jakosti tak i množství.

Jedním ze vstupních podkladů pro tato opatření je ekonomická analýza užívání vody. Podle směrnice 2000/60/ES článku 5 je každý členský stát povinen zajistit pro každou oblast povodí a pro část mezinárodní oblasti povodí, ležící na jeho území, zpracování analýzy jejích charakteristik, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod a ekonomickou analýzu užívání vody.

Ekonomická analýza užívání vody je významná s ohledem na dlouhodobý vývoj v oblasti vod a vodohospodářských služeb. Mapuje činnosti, které se bezprostředně týkají vod podzemních i povrchových a obsahuje podrobné informace, umožňující provést výpočty, nezbytné k uplatnění principu návratnosti nákladů za vodohospodářské služby se zřetelem na dlouhodobou prognózu nabídky a poptávky užívání vody v oblasti povodí. Uvádí objem, cenu a náklady činností, souvisejících s vodohospodářskými službami a odhady a prognózy souvisejících investic. Dalším cílem je posouzení nákladově nejefektivnější kombinace opatření týkajících se užívání vody.

Z obsahu ekonomické analýzy je patrná souvislost s analýzou vlivů a dopadů lidské činnosti na stav vodních útvarů. Jde o provázanost použitých údajů týkajících se například vypouštění odpadních vod, významné plošné znečištění, odběrů vody atd. jak pro vody povrchové tak i podzemní. Dále bylo dle prognóz změn významných vlivů k roku 2015 na úrovni oblasti povodí (tab. E7) určeno, zda trendy vývoje u jednotlivých vlivů a s tím související dopady na povrchové vody budou rostoucí, stagnující, popř. klesající.

Ekonomická analýza je strukturalizována do tří dílčích kapitol. První z nich obsahuje hospodářský význam užívání vody. Tato část je rozdělena na přehledné tabulky a doplněna průvodními texty. Na konci tohoto oddílu je souhrn údajů o užívání vody. Druhá kapitola se týká prognózy trendů do roku 2015. Obsahuje texty doplněné o tabulky zabývající se trendy a prognózami v oblasti užívání vody. Třetí dílčí část se zabývá analýzou míry návratnosti nákladů, jedná se o přehledná schémata finančních toků mezi poskytovateli a příjemci vodohospodářských služeb a dále také o tabulky obsahující analýzy týkající se nákladů, příjmů a návratnosti nákladů za vodohospodářské služby. Doplněna je také průvodními texty.