EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Soubor opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy (Opatření na horní Opavě) je navrhován v horní části povodí řeky Opavy, které se nachází v severovýchodní části ČR podél hranic s Polskem.

Umístění povodí horní Opavy v ČR

Toto území bývá povodněmi zasaženo s poměrně velkou četností. Oblast byla mimořádně těžce postižena katastrofální povodní v roce 1997, kdy zde došlo k rozsáhlým materiálním škodám i ke ztrátám na lidských životech. Tento rok představoval zlom ve vnímání nezbytnosti opatření, kterými by se nejen odčinily následky povodně, ale která by také zmenšila rizika škod a ztrát v budoucích obdobích.

Opatření ke snížení povodňových rizik se zaměřují na konkrétní území s jeho specifickými podmínkami. Rozhodnutí o koncepci ochrany před povodněmi musí vycházet z místních podmínek, musí zajistit funkčnost celého systému a vzít do úvahy i všechny další aspekty významné při rozhodování.

Rozhodnutí o realizaci souboru opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy výrazně ovlivňuje města Krnov, Opavu a další obce ležící podél toku řeky Opavy a to až po soutok s řekou Moravicí a do značné míry předurčuje možnosti jejich dalšího rozvoje.

Dílčí tematické okruhy: