EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ PO CELCÍCH PODLE INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Celek 1 - Nádrž Nové Heřminovy

Nádrží Nové Heřminovy se v IZ rozumí její tzv. menší varianta, s celkovým objemem cca 15 mil. m³, která umožňuje zachování rozhodující části zástavby obce Nové Heřminovy.

Přehrada je umístěna v profilu, který byl dlouhodobě sledován jako vhodný pro výstavbu hráze. Nádrž NH je víceúčelová, hlavním účelem je tlumení povodní. V nádrži bude vymezen určitý rozsah zásobního prostoru pro nadlepšování průtoků v době sucha. Nádrž umožní rekreaci a doplňkovou výrobu elektrické energie. Návrhová povodeň PV100, ppW=0,3 (povodňová vlna s kulminačním objemem 52 mil. m³) je nádrží transformována na průtok 100 m³/s v profilu pod přehradní hrází. Funkční objekty a parametry hrází umožní ochranu rozhodující části obce Nové Heřminovy proti zpětnému vzdutí. Vodní dílo jako celek vyhoví aktuálním standardům pro posuzování bezpečnosti za povodní.

Stavba VD Nové Heřminovy je koordinována s novou územně plánovací koncepcí obce Nové Heřminovy, v souvislosti se záměrem výstavby vodního díla se upravují i územní plány obcí Zátor a Čaková.

Soubor objektů přehradní části představuje hlavní stavební objekty, které přímo souvisejí s výstavbou hráze a jsou soustředěné na staveništích v přehradním profilu a jeho blízkosti. Po interní i externí oponentuře je preferovaným řešením hráze VD Nové Heřminovy betonová tížní hráz s částečným obsypem. Představuje jednoduché a efektivní technické řešení zajišťující přiměřenou odolnost přehrady jak při návrhových stavech, tak i při nestandardních situacích. Pět bloků hráze je vybaveno pevnými čelními přelivy. Čtyři kapacitní spodní výpusti umožní (při možnosti vyřazení jedné výpusti z funkce) vypouštění transformovaného průtoku 100 m³/s, a to bez vzestupu hladiny nad úroveň zásobní hladiny (Hz). Přehradní hrází prochází obtok nádrže, který lze za extrémních povodní spolehlivě uzavírat. Do souboru objektů přehradní části také náleží příslušné terénní úpravy, odpadní koryto a další úpravy pod hrází, dále také technologické vybavení díla, jako jsou výpusti, elektrárna, čerpání vody a systémy řízení.

Soubor objektů zabezpečení provozu vodního díla obsahuje podpůrné objekty a stavby k zajištění funkce VD (ubytovací, správní a provozní prostory, informační centrum, přípojka VN, transformátor, přípojky a vedení NN, telefonní přípojky, zabezpečovací systémy, závory, brány, přemostění, měrné profily nad a pod nádrží, objekty pro měřicí zařízení, meteorologická stanice, anténní stožáry, obslužné komunikace, parkoviště, zpevněné plochy, sdělovací vedení, lokální zdroj pitné a provozní vody, malá ČOV apod.).

Skupina objektů úprav v zátopě a zapojení do krajiny zabezpečuje činnosti v prostoru budoucí nádrže a jejím okolí. Jsou to krajinotvorná řešení, revitalizace území v rozsahu méně četného kolísání hladin, vytvoření řízených podmínek pro přístup k vodě i odstranění zátěží, jež by mohly nepříznivě ovlivňovat kvalitu vody aj. Do tohoto souboru se dále začleňuje opatření pro zachování spojitosti přírodního vodního prostředí přes profil hráze nádrže Nové Heřminovy. Zvažované obtokové koryto kolem nádrže je příležitostí ke kompenzaci přerušení kontinua koryta řeky Opavy a má být i revitalizačním prvkem dotvářejícím zapojení díla do krajiny.

Soubor objektů a staveb vyvolaných záměrem řeší širší souvislosti funkce díla. Existence nádrže vyvolá zejména požadavek na odlišné nakládání s odpadními vodami v bližším okolí nádrže. Splaškové vody budou obvedeny podél levého břehu nádrže až pod hráz, jejich likvidace je řešena společně s obcí Zátor. Vytvoření páteřní infrastruktury současně vytváří předpoklady pro rozvojové aktivity.

Soubor staveb Ochrana území obce Nové Heřminovy stabilizuje budoucí územní vazby mezi nádrží a obcí Nové Heřminovy, zajišťuje vysokou úroveň ochrany obce před povodněmi a poskytuje jí jistotu územního rozvoje. Mezi hlavní skupiny objektů patří ohrázování levobřežní zástavby obce nad současnou silnicí směrem na Milotice nad Opavou, opatření na odvedení vod z ohrázovaného prostoru, obdobně ohrázování pravobřežní zástavby obce s odvedením zahrázových vod, úprava zaústění Oborenského potoka a změny místní komunikační sítě včetně náhrady přemostění s nedostatečnou průtočnou kapacitou. Řešeny budou vyvolané změny kanalizace a dalších sítí s cílem zajistit koexistenci obce Nové Heřminovy a vodohospodářských staveb.

Budoucí dopravní situace v obci Nové Heřminovy je spojena s koncepcí trasy silnice I/45, která je náplní Celku 8. Řeší se rovněž napojení silnice II/451 ve směru na Karlovice a Vrbno pod Pradědem, napojení místní komunikace od Milotic nad Opavou i příjezd do vymezených rozvojových zón obce Nové Heřminovy.

Soubor staveb Opatření pro rozvoj obce Nové Heřminovy doplňuje infrastrukturu obce. Výběr varianty menší nádrže byl motivován snahou o zachování rozhodující části obce Nové Heřminovy. Vzhledem tomu, že převládající část zástavby v centrální a západní části obce není dotčena navrhovanými opatřeními a bude nadále využívána, je žádoucí zajistit odkanalizování domů, úpravy na vodovodní síti, sdělovací vedení pro obec a rekonstrukci místní cestní sítě. Obdobné zadání platí i pro rozvojové části obce vymezené ve zpracované územní studii.

Celek 2 - Opatření na vodních tocích

Celek 2 obsahuje skupiny stavebních objektů představující jednak technická opatření (úpravy koryt, ohrázování, objekty na vodních tocích a další objekty s vodním tokem související) a jednak soubor doprovodných revitalizačních opatření pro zlepšení hydromorfologického stavu vodních toků.

Praktický provoz vodního díla Nové Heřminovy (s celkovým objemem cca 15 mil. m³) je založen na využití omezeného ochranného objemu, jež musí být rezervován pro snížení průtoků v období kulminací významnějších povodní. Návrhovou povodeň PV100 (povodňová vlna s kulminačním průtokem 206 m³/s a objemem 52 mil. m³) lze nádrží transformovat na 100 m³/s. Při malých povodních k využívání ochranného prostoru v nádrži docházet nebude a jeho plnění je považováno spíše za nežádoucí. Odtoky z nádrže velikosti 100 m³/s zvětšené o přítoky z mezipovodí je nutné bezpečně provést sídly níže po toku. Návrhové průtoky jednotlivých opatření na vodních tocích byly stanoveny s použitím matematického modelování.

Návrhové a kontrolní průtoky v obcích na řece Opavě

Obce pod VD Nové Heřminovy

Návrhový průtok
Qnávrh [m³/s]

Bezpečnostní převýšení nad
návrhovou hladinou [m]

Zátor - Loučky - pod hrází

100
0,5

Zátor - Loučky - pod Čakovským potokem

110
0,5

Zátor - Loučky - pod Zátoráčkem

120
0,5

Brantice

120
0,5

Brantice - pod Krasovkou

150
0,5

Kostelec

150
0,5

Krnov

150
0,8

Skrochovice – Pustý Mlýn

290
0,8

Holasovice

290
0,8

Zatímco v řece Opavě po soutok s Opavicí dochází nádrží vodního díla Nové Heřminovy k významnému snížení povodňových průtoků, v úseku pod soutokem s Opavicí je brána v úvahu také kombinace s neovlivňovanými průtoky z Opavice a účinek nádrže Nové Heřminovy s celkovým objemem do 15 mil. m³ se výrazně snižuje. Ochranná opatření pod soutokem s Opavicí jsou tvořena téměř výhradně hrázovými systémy, kdy je nutné velmi pozorně zvažovat jejich spolehlivost z hlediska stability i možnost odvodnění území za hrázemi.

Jako kompenzační opatření se v rámci OHO navrhuje rekonstrukce levobřežní hráze v Polsku podél obce Branice se zavázáním jejího horního konce do rostlého terénu na českém území. Po rozhodnutí vlády ČR v r. 2014 se vzhledem k požadované úspoře nákladů již dále v záměru OHO nepředpokládá další příprava opatření proti povodním v Brumovicích – místní části Skrochovice.

Stavby na vodních tocích jsou členěny tak, aby byly vždy realizovány jako funkční celky, přitom se bere v úvahu příslušnost k sídlům a převládající povaha navrhovaných úprav. Součástí jednotlivých staveb jsou i vyvolané investice v řešených úsecích (přemostění, úpravy komunikací a inženýrských sítí). Stanovené velikosti návrhových průtoků v úseku od VD Nové Heřminovy až po ústí Opavice pod Krnovem předurčují parametry technických opatření, která bude nutné pro ochranu sídel na řece Opavě v kombinaci s vodním dílem Nové Heřminovy provést. Po srovnání současné reálné kapacity toků a návrhové (např. v obci Zátor - zvýšení ze současných cca 60 m³/s bez rezervy na 110 a 120 m³/s s bezpečnostním převýšením) je zřejmý i nutný rozsah úprav na tocích. Současně budou systematicky prováděna revitalizační opatření. Se všemi skupinami objektů, jež jsou součástí celku 2 (úpravy na tocích), souvisí řešení majetkoprávních otázek (výkupy pozemků, nemovitostí, provedení majetkových náhrad i dalších vyrovnání) a změny územních plánů obcí.

Celek 3 - Rozšíření monitorovací sítě

Vybudováním limnigrafických a srážkoměrných stanic Celku 3 se zlepší možnosti prognóz prováděných vodohospodářským dispečinkem, umožní se operativní řízení budoucí nádrže a zkvalitnění funkce integrovaného záchranného systému. V IZ bylo navrženo doplnit současnou síť měření o sedm limnigrafických stanic (Ludvíkov - Bílá Opava, Vrbno pod Pradědem - Střední Opava, Radim - Krasovka, pod Pochní - Čižina, Zátor - Zátoráček, Držkovice – Opava, Město Albrechtice – Opavice) a tři srážkoměrné stanice (Křížová a v Polsku Radynia a Branice). Tento celek opatření je na podzim roku 2014 dokončen.

Celek 4 - Soubor malých vodních nádrží

Všechna vodní díla tohoto souboru malých vodních nádrží (MVN) jsou navržena jako suché nádrže. Jedná se o suchou nádrž Jelení na Kobylím potoce u obce Karlovice, Krnov u města Krnova, Loděnice na potoku Lipinka v Holasovicích a 2 nádrže v povodí Čižiny u obce Lichnov. Návrhové parametry jednotlivých nádrží (zejména kapacity funkčních objektů a předpokládané průběhy transformací) byly optimalizovány pro tlumení lokálních přívalových povodní a ověřeny simulacemi na srážkoodtokovém modelu i pro regionální srážky. Navrhované nádrže vyhoví technickým standardům pro vzdouvací stavby tohoto typu. Synergický efekt nádrží je zahrnut v celkovém účinku souboru opatření na horní Opavě.

Neúspěch jednání o majetkoprávním vypořádání bohužel znemožnil další přípravu zamýšlené nádrže Košetice. Naopak, jiná MVN – Lichnov II - je v současnosti v ověřovacím provozu, realizovala se se jako jedno ze společných opatření komplexní pozemkové úpravy (investor - Pozemkový úřad Bruntál).

Celek 5 – Úpravy v krajině

Podstatou úprav v krajině navrhovaných studií pro MŽP je prosazování odpovídajících změn využívání pozemků, agrotechnických postupů a realizace doprovodných technických opatření. Jejich uskutečnění se předpokládá především prostřednictvím pozemkových úprav a motivačních programů. Celek 5 je připravován v gesci pozemkových úřadů (stav KPÚ 2014 zde).

Vedle omezování eroze a prosazování pozitivních změn ve vodním režimu v krajině bude vhodné pozemkovými úpravami řešit i konečné uspořádání pozemků v katastrálních územích, kde budou vlastnické a funkční vztahy stavbami výrazně dotčeny.

Celek 6 - Náhradní výstavba

Program náhradní výstavby je úzce spjat s výsledky jednání s konkrétními vlastníky nemovitostí v rámci majetkoprávního vypořádání, to se týká jak objektů k bydlení, tak k podnikání.

Program náhradní výstavby prozatím neobsahuje specificky zadanou náhradní výstavbu mimo MVE nacházející se v zátopě VDNH. Pokud by však z jednání s vlastníky vyplynul požadavek na projektové a organizační zajištění náhradní výstavby, budou příslušné činnosti zajištěny v rámci Celku 6.

Celek 7 - Dopravní obslužnost území a infrastruktura

V tomto celku se řeší infrastruktura a dopravní obslužnosti území v regionální i lokální úrovni po změnách vyvolaných zejména výstavbou nádrže, přeložkou silnice I/45, úpravami na tocích i změnách urbanistické koncepce obcí. Obsah činností lze charakterizovat jako investice záměrem vyvolané nebo se záměrem související a to v území, kde nedochází ke kombinaci s vodohospodářskými stavbami. Patří sem zejména přeložky VN, telekomunikačních sítí, silnice II. a nižších tříd, zpřístupnění náhradní výstavby a další infrastruktura.

Celek 8 – Přeložka silnice I/45

Připravovaná přeložka silnice I. třídy č. 45 v sobě zahrnuje řešení úseků v oblasti obce Nové Heřminovy, v souběhu s nádrží a dlouhodobě zvažovaný a připravovaný obchvat obce Zátor. Z hlediska postupu prací v realizační fázi záměru NH představuje vymístění současné trasy silnice I/45 z údolí řeky Opavy a prostoru hráze VDNH klíčový milník, jež umožní rozvinutí prací vázaných na tato území. Vhodný technický návrh a časový plán má rovněž minimalizovat dopady stavebních činností na existující zástavbu.

Vláda České republiky v usnesení č. 119/2011 uložila pokračovat v přípravě a realizaci opatření podle zpracovaného Investičního záměru. Požaduje se mj. koordinovat přípravu dopravních staveb na silnicí I/45 ve vazbě na přípravu staveb vodohospodářských. V současné ekonomické situaci je sledovanou koncepcí etapová výstavba přeložky silnice I/45.