EN D PL

  1. Povodí Odry, Opavy a území povodí horní Opavy
  2. Historie povodní a povodňové ochrany v území
  3. Povodně 1996, 1997, hledání koncepce ochrany
  4. Informace o současném povodňovém riziku
  5. Výběr koncepce ochrany
  1. Funkce souboru opatření
  2. Zpracování investičního záměru
  3. Charakteristika opatření po celcích dle Investičního záměru
  4. Hlavní správní a rozhodovací kroky (usnesení vlády, EIA)
  1. Vývoj koryta rozrameněné řeky Opavy nad obcí Nové Heřminovy
  2. Revitalizační opatření v zátopě nádrže Nové Heřminovy
  3. Začlenění nádrže Nové Heřminovy v území
  4. Migrační zařízení – obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy
  5. Splaveninový režim v řece Opavě a jeho ovlivnění nádrží Nové Heřminovy
  6. Revitalizace a úpravy toků v úseku pod nádrží Nové Heřminovy, v obcích Zátor, Brantice, Kostelec - Krnov
  7. Revitalizační úpravy v úsecích mimo sídla
  8. Úpravy na území města Krnova, pod Krnovem a vlivy na území Polska
  9. Suché nádrže a jejich začlenění do krajiny, opatření v ploše povodí
  10. Zprůchodnění řeky Opavy v úseku v Kunově po Krnov

REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V ZÁTOPĚ NÁDRŽE NOVÉ HEŘMINOVY

Hlavním účelem nádrže Nové Heřminovy bude ochranná funkce. Povodně s kulminacemi do 100 m³/s však budou propouštěny spodními výpustmi a k vzestupu hladiny nad zásobní hladinu Hz = 382,40 m n.m. nebude běžně docházet. Například ani desetileté povodně (pro informaci - Q10 = 91,3 m³/s) nezpůsobí vzestup hladiny nad Hz s výjimkou situací, kdy bude účelné provést dispečerskou manipulaci ve prospěch sídel pod soutokem s Opavicí. Důsledkem toho bude poměrně nízká četnost zatápění území v pásmu od zásobní hladiny po úroveň maximální hladiny v nádrži, což má velký význam pro možnosti využití a úprav plochy zátopy.

V oblasti vymezeného retenčního prostoru vznikají zejména v konci vzdutí rozsáhlé plochy, které budou ležet po většinu času nad hladinou vody v nádrži. Pro tyto plochy je žádoucí, aby měly ještě další účely slučitelné s možností občasného zaplavení vodou. Podle pravděpodobnosti četnosti jejich zaplavování vzdutou hladinou byly vymezeny při vodohospodářském řešení nádrže čtyři výšková pásma definována na základě výškových kót hladin:

Pásmo

Popis předpokládaného využití

Kóta
(m n.m.)

Pravděpodobnost zatopení (% / roky*)

A

Zásobní prostor po úroveň HZ +0,6 m, trvale zaplavené plochy vč. dosahu vlnobití. Po obvodu se provedou úpravy pro omezení abraze břehů - s výjimkou konce vzdutí, kde se upraví litorální zóna. Plošný rozsah 73 ha.

383,0

100 / 1

B

Nad pásmem A až po hladinu cca M50 )**. Hlavní využití - trvalé travní porosty nebo rekreace přímo spojená s vodní plochou. Šířka pásma ve dně údolí cca 400 m, na svazích 10 až 20 m.

386,00

2-5 / 20-50

C

Nad pásmem B až po hladinu cca M100 )**. Hlavní využití - křovinný pokryv, účelové lesní hospodářství s několikaletým cyklem (např. školky ), v plochém území měkký luh, sportoviště a rekreační využití nespojená přímo s vodní plochou. Šířka pásma ve dně údolí cca 300 m, v horní části omezena násypem příčné ochranné hráze, na svazích jen 10 až 30 m.

389,50

1-2 / 50-100

D

Nad pásmem C až po hladinu M10 000 )**. Bude zaplaveno jen za extrémních povodní. Ve dně údolí pásmo chybí, protože leží na svahu příčné ochranné hráze. Hlavní využití - trvalé lesní porosty, účelové lesní hospodářství.

394,50

0,01 - 0,0001 / 100-10 000

*) očekávaná průměrná doba mezi epizodami zatopení
)** hladina dosažená při výskytu teoretické povodně (padesátileté, stoleté, desetitisícileté

Plošně rozsáhlý konec vzdutí nádrže byl rozčleněn na území, ve kterém bude provedena revitalizace území a iniciován přirozený vývoj koryta řeky Opavy (při pravém břehu nádrže) a území, kde bude podpořeno rekreační využití slučitelné s přepokládaným využitím nádrže (při levém břehu nádrže). Dělicí linií bude přibližně trasa současné silnice I/45, která po vybudování přeložky pozbude funkci.

Revitalizace v konci vzdutí naváže na zpřírodněný koridor řeky Opavy za ochrannou hrází obce Nové Heřminovy a využije vymezené území pro přirozený vývoj. Těsně za linií zpětného ohrázování nádrže (nacházejícího se v trase současné silnice na Milotice) bude vytvořen sedimentační prostor pro akumulaci splavenin nesených řekou Opavou s možností jejich těžby. Podél břehové linie hladiny zásobního prostoru bude terénní úpravou vytvořeno litorální pásmo obsahující mělkou příbřežní zónu s vegetačním doprovodem a přechod do hlubších částí nádrže. Pro zabránění eroze břehů a degradace dna kolem břehové čáry při kolísání hladiny bude již při stavbě nádrže stabilizován břeh protože tvorbě abrazního srubu vlivem vodních a ledových erozních jevů by se prakticky nedalo vyhnout na žádných místech břehu se sklonem větším než cca 2° až 4° , a to ani v případě, kdyby hladiny vody vůbec nekolísala. Snaha bude, aby linie úpravy členitá a co možná nejméně pravidelná v zájmu vytvoření pestřejších stanovištních podmínek pro vývoj litorálních organismů, včetně ryb. V konci vzdutí v přítokové části zátopy budou na plochu nádrže navazovat laguny pro ochranu litorální zóny, jež by měly stálou hladinu, nezávislou nebo méně závislou na kolísání hladiny v zásobním prostoru nádrže, čímž se stabilizují podmínky v biotopech litorální zóny. Spojení mezi lagunami a nádrží by mělo umožňovat migraci organismů. Na celé ploše zátopy nad úrovní zásobní hladiny budou podle výškových pásem s ohledem na pravděpodobnou četnosti jejich zatápění a způsob využití provedeny výsadby vhodných rostlinných druhů. Od konce vzdutí při levém břehu bude procházet nádrží koridor obtoku nádrže, který bude dalším revitalizačním prvkem.

Typ rybí obsádky, k němuž bude vývoj po napuštění nádrže směřovat a který má smysl podporovat rybářským obhospodařováním, bude záležet na tom, jakou rovnováhu mezi litorální a pelagiální složkou vodního ekosystému se podaří v nádrži nastavit. V případě mezotrofních podmínek s rozvojem litorálních společenstev vodních rostlin na významné části plochy dna bude stabilní rybí obsádka typu štikového. Plán účelového rybného hospodářství bude ještě upřesňován, nepředpokládá se však vysazování kapra jako populární ryby pro sportovní rybolov ani vysazování býložravých druhů ryb.

Revitalizace ploch v zátopě nádrže vodního díla Nové Heřminovy vytvoří vhodné podmínky pro přirozený vývoj říčních koryt a nových biotopů vázaných na vodní prostředí, a ve vyšších částech nádrže zajistí využití ploch přírodě blízkým způsobem. Současně bude stabilizována síť cest, která turisticky zpřístupní revitalizovaná území. Úpravy v konci vzdutí při levém břehu a celá levobřežní úprava bude koncipována jako přírodě blízká plocha prostorově navazující na rozvojové plochy obce Nové Heřminovy a bude mít povahu parkové úpravy se začleněním ploch pro trávení volného času, sportovišť, přístupů k vodě, cest a stezek.

Revitalizační úpravy v ploše budoucí nádrže Nové Heřminovy společně s dalším využitím území slučitelným s vodním dílem přispějí ke vhodnému začlenění nádrže do území.