3. Posouzení dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod

3.1.Povrchové vody
3.1.1.Vlivy na útvary povrchových vod
3.1.1.1.Významné bodové zdroje znečištění
           
3.1.1.2.Významné plošné zdroje znečištění v oblasti povodí Odry
           
3.1.1.3.Významné odběry vody
   
3.1.1.4.Významné regulace odtoku vody
     
3.1.1.5.Významné morfologické úpravy
     
3.1.1.6.Další významné vlivy
   
3.1.1.7.Odhad způsobů užívání území
   
3.1.2.Posouzení dopadů významných vlivů na útvary povrchových vod
        
3.1.3.Určení rizikových útvarů povrchových vod
   
3.1.4.Nejistoty a chybějící data
3.1.5.Doporučení pro situační monitoring
3.2.Podzemní vody
3.2.1.Vlivy na útvary podzemních vod
3.2.1.1.Plošné zdroje znečištění
       
3.2.1.2.Bodové zdroje znečištění
 
3.2.1.3.Odběry vody
   
3.2.1.4.Umělé doplňování
3.2.1.5.Další významné vlivy
 
3.2.2.Posouzení dopadů lidské činnosti na podzemní vody
3.2.2.1.Hodnocení rizikovosti z hlediska kvantitativního stavu
   
3.2.2.2.Hodnocení rizikovosti z hlediska chemického stavu
       
3.2.3.Další charakterizace rizikových útvarů podzemních vod
3.2.4.Určení rizikových útvarů podzemních vod
   
3.2.5.Posouzení dopadů změn úrovně hladin podzemních vod
 
3.2.6.Posouzení vlivu znečištění na jakost podzemních vod
 
3.2.7.Nejistoty a chybějící data
3.2.8.Doporučení pro monitoring


Legenda:      - odkaz na tabulku,     - odkaz na mapu