Akreditace a systém kvality

Akreditace

Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1296. Předmětem akreditace jsou chemické, radiochemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, zemin, sedimentů, plavenin a odpadů včetně samostatného odběru vzorků.

 Osvědčení o akreditaci (PDF)                                             příloha osvědčení (PDF)

Laboratoř je držitelem povolení k měření a hodnocení obsahu radionuklidů pro účely podle §9, odst. 2 písm. h) bod 6 zákona č. 263/2016 Sb. v platném znění s evidenčním č. SÚJB 214990. Povolení vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na dobu neurčitou.

Systém managementu

Cílem vytvoření, uplatňování a udržování systému managementu je dosažení nejvyšší možné úrovně kvality poskytovaných služeb.

Systém managementu vodohospodářských laboratoří Povodí Odry je vybudován na základě požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, laboratoř zvyšuje spokojenost zákazníka.

 Flexibilní rozsah akreditace

Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace. Přehled zkušebních metod, na které může být flexibilní přístup aplikován, je uveden v příloze k „Osvědčení o akreditaci“.

Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka, týkající se předmětu parametrů i výkonnosti metody při zachování principu metody. Jedná se o modifikaci metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře. Nezahrnuje zavedení nových principů měření.

Podrobnější informace podají pracovníci laboratoře na požádání nebo je lze získat v MPA 00-09-XX Flexibilní rozsah akreditace, který je k dispozici na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s.