Akreditace a systém kvality

Akreditace

Zkušební laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 1296. Předmětem akreditace jsou chemické, radiochemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory vod, vodných výluhů, zemin, sedimentů, plavenin a odpadů včetně samostatného odběru vzorků.

 Osvědčení o akreditaci (PDF)                                             příloha osvědčení (PDF)

Laboratoř je držitelem povolení k měření a hodnocení obsahu radionuklidů pro účely podle §9, odst. 2 písm. h) bod 6 zákona č. 263/2016 Sb. v platném znění s evidenčním č. SÚJB 214990. Povolení vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) na dobu neurčitou.

Systém managementu

Cílem vytvoření, uplatňování a udržování systému managementu je dosažení nejvyšší možné úrovně kvality poskytovaných služeb.

Systém managementu vodohospodářských laboratoří Povodí Odry je vybudován na základě požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Efektivní aplikací tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, laboratoř zvyšuje spokojenost zákazníka.

 Flexibilní rozsah akreditace

Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace. Pro zákazníky je k dispozici Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace.

Flexibilním rozsahem akreditace se rozumí rozsah akreditace umožňující průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka, týkající se předmětu parametrů i výkonnosti metody při zachování principu metody. Jedná se o modifikaci metody v rámci rozsahu akreditace laboratoře. Nezahrnuje zavedení nových principů měření.

Podrobnější informace podají pracovníci laboratoře na požádání nebo je lze získat v MPA 00-09-XX Flexibilní rozsah akreditace, který je k dispozici na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s.