Povodňová ochrana městského obvodu Polanka nad Odrou

Státní podnik Povodí Odry převzal do své správy v rámci reorganizace správy vodních toků v roce 2011 také vodní tok Polančice, kterou do té doby spravovala Zemědělská vodohospodářská správa. Jelikož Polančice i její přítoky způsobují dlouhodobě nemalé materiální škody častými rozlivy při vysokých průtocích, převzal státní podnik Povodí Odry také záměr realizace potřebných protipovodňových opatření, která ochrání zástavbu městského obvodu. V roce 2011 byla zpracována Studie proveditelnosti tohoto opatření, která stanovuje technické parametry opatření, a to jak na vlastním toku, tak při budování suchých nádrží na přítocích Polančice. Příprava stavby bude v následujících letech pokračovat zpracováním projektové dokumentace a následnou realizací stavby.

OSTRAVA

V rámci dlouhodobé spolupráce Statutárního města Ostravy se státním podnikem Povodí Odry při zvyšování povodňové ochrany na území města poskytlo Statutární město Osrava na přípravu tohoto opatření v r. 2011 účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč.

Spolupráce státního podniku Povodí Odry se Statutárním městem Ostrava při zvyšování povodňové ochrany Polanky nad Odrou pokračuje i v roce 2012

Na konci února 2012 podepsali generální ředitel státního podniku Povodí Odry Ing. Miroslav Krajíček a náměstek primátora statutárního města Ostrava Ing. Dalibor Madej "Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy" ve výši 1 mil. Kč pro rok 2012. Podpis následoval poté, co dotaci schválilo Zastupitelstvo města.

Smlouva je dalším v řadě společných kroků pro zvýšení povodňové ochrany zástavby města, kterou připravuje nebo realizuje státní podnik Povodí Odry za finanční spoluúčasti města. V tomto konkrétním případě se jedná o povodňovou ochranu zástavby městského obvodu Polanka nad Odrou, ohrožované při zvýšených průtocích vodním tokem Polančice a jeho přítoky. Finanční prostředky z dotace budou použity na zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření v uvedené lokalitě, která spočívají ve zvýšení kapacity stávajícího koryta Polančice a současném vybudování dvou suchých nádrží na Polančici a na Rakovci nad křížením těchto toků s dálnicí D 47.

OSTRAVA

Dotace pro uvedený účel navazuje na podobnou dotaci z loňského roku, která byla ve stejné výši a sloužila na zpracování "Studie proveditelnosti" tohoto připravovaného opatření. Ze studie vyplynulo konkrétní technické řešení povodňové ochrany zájmového území Polanky nad Odrou.

Projekt pokračuje také v období let 2013 - 2014

Spolupráce státního podniku Povodí Odry se statutárním městem Ostrava v oblasti zvyšování povodňové ochrany na území města pokračovala také v roce 2013. V dubnu tohoto roku byla podepsána „Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy“ na období let 2013 - 2014. Část dotace určená pro rok 2013 slouží pro přípravu projektu „Protipovodňová opatření pro zástavbu Polanky nad Odrou“, a to zejména na provedení geodetického zaměření, geologického průzkumu, vytýčení hranic pozemků, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení a další případné náklady s tím spojené.

Z celkové smluvní dotace ve výši 2 mil. Kč byla pro rok 2013 vyčleněna částka 750 tis. Kč. Příprava stavby i uvedená spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce.

OSTRAVA

Úprava smluvních termínů v roce 2014

Na přelomu června a července 2014 byl podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na povodňovou ochranu zástavby městského obvodu Polanka nad Odrou, který upravuje resp. prodlužuje termíny splátek dotace. Poslední splátka ve výši 625 tis. Kč, která měla být dle původní smlouvy uhrazena k 30. červenci 2014 je dodatkem posunuta na 30. listopad 2014. Současně s touto změnou se posouvají i termíny pro použití dotace z 31. prosince 2014 na nový termín 30. června 2015 a závěrečné vyúčtování dotace z 28. února 2015 na 31. srpna 2015. Dodatek byl podepsán na žádost příjemce dotace tj. státního podniku Povodí Odry a zohledňuje reálné termínové možnosti pro projednání projektové dokumentace a majetkové vypořádání dotčených pozemků.