Schéma vodohospodářské soustavy

Priority a pravidla řízení vodního hospodářství v regionu povodí stanovuje Manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry (dále jen Manipulační řád).

Základním principem tohoto řízení je vytvoření žebříčku důležitosti nakládání s vodou o pěti stupních - třídách významnosti. Nejdůležitější jsou vodárenské odběry a základní minimální průtoky pod nádržemi v první třídě, dále průmyslové odběry a základní minimální průtoky na tocích ve druhé třídě, zvýšené minimální průtoky ve třetí třídě, rekreace na nádržích Slezská Harta, Olešná, Těrlicko a Žermanice ve třídě čtvrté a konečně výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách ve třídě páté.

Při řízení soustavy musí být nejprve uspokojeny požadavky vyšší třídy a teprve potom požadavky tříd nižších. V případě, kdy je nutné nějaký odběr vody krátit, musí být nejprve využito možnosti jeho přemístění na jiný zdroj. Teprve když již přesunutí není možné, krátí se všechna dotčená nakládání s vodou ve stejné třídě o stejný procentuální díl. Nalezení rovnováhy mezi jednotlivými nároky na vodu bylo hledáno matematickým modelováním provozu vodohospodářské soustavy v umělých řadách průměrných měsíčních průtoků délky 500 let.

Aby nedocházelo k zastarávání Manipulačního řádu, byly meze pro řízení zásobní funkce stanoveny pružně na základě aktuálních odběrů a ten je každoročně upřesňován novou krátkou přílohou s nově platnými dispečerskými grafy. Rozhodující části manipulační řádu pro řízení nádrží jsou upraveny do podoby programu, který znázorňuje stav a prognózu vývoje objemu vody v nádrži.

Významnou součástí Manipulačního řádu je také povodňové řízení. Manipulační řád obsahuje dva druhy manipulací za povodní. Tzv. základní povodňové řízení, které provádějí obsluhy vodních děl, a tzv. operativní povodňové řízení, které využívá vodohospodářský dispečink. Operativní povodňové řízení je prováděno s podrobnou znalostí meteorologické a hydrologické situace včetně prognózy srážek a s využitím srážkoodtokového modelu HYDROG, který umožňuje prognózu průtoků a navrhuje optimalizaci povodňového řízení k rozhodujícím profilům na tocích, kde hrozí největší povodňové škody.

Na Manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry navazují manipulační řády jednotlivých nádrží a jezů, které upravují podrobnější pravidla pro řízení těchto vodních staveb.