Evidence hlášení

EVIDENCE HLÁŠENÍ O UŽÍVÁNÍ VOD ZA ROK 2023

Vážení uživatelé vod v povodí Odry,

dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. (§10, §22) mají ohlašovací povinnost za rok 2023 prostřednictvím systému ISPOP, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, ti uživatelé vod, kteří:

  1. mají povolení k nakládání s vodami podle jeho §8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo §8 odst. 1 písm. b) bodu 1 (tj. k odběru povrchových nebo podzemních vod) v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 100 m3 vody v kalendářním měsíci,
  2. mají povolení k nakládání s vodami podle jeho §8 odst. 1 písm. a) bodu 5, §8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 nebo §8 odst. 1 písm. c), d), e) nebo f) (tj. k jinému nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a další) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci,
  3. mají povolení k nakládání s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem,
  4. mají povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci povrchových vod a přesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované 1 000 000 m3.

 Hlášení o užívání vod za kalendářní rok 2023 je nutno podat prostřednictvím systému ISPOP (www.ispop.cz) v řádném termínu podle zákona o vodách, tj. nejpozději do 31. 1. 2024.

 Telefonická podpora agentury CENIA je k dispozici na čísle 221 228 080, které je v provozu ve dnech pondělí a středa od 9 do 12 hodin, případně využijte k položení dotazu Environmentální Helpdesk (helpdesk.cenia.cz).

 Technická podpora státního podniku Povodí Odry je k dispozici na tel. číslech:

  • Tel.: 596 657 269 – Ing. Andrea Gelnarová (odběry a akumulace vod)
  • Tel.: 596 657 267 – Ing. Karin Janoušková (vypouštění vod)

 

Děkujeme za dosavadní spolupráci

 Odbor vodohospodářských koncepcí a informací
 Povodí Odry, státní podnik