Studie protipovodňových a revitalizačních opatření na Mohelnici

Povodí Odry, státní podnik má k dispozici zpracovanou studii Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, kterou vypracovala firma Envicons s.r.o.

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

Řešena je část toku od soutoku s řekou Morávkou po přehrážku v km 2,400. V tomto úseku se nachází celkem 21 příčných objektů, které slouží ke snížení podélného sklonu.

Studie obsahuje:

  • podklady pro návrh řešení (vymezení zájmového území, studii odtokových poměrů, identifikaci dotčených subjektů, geodetické podklady, biologické posouzení)
  • návrh řešení (srovnávací studie, návrh úpravy, hydrotechnické výpočty, projednání s dotčenými subjekty)

Výsledkem studie je vypracování analytických podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových a protierozních opatření přírodě blízkého charakteru včetně obnovení biologické kontinuity řeky formou odstranění migračních překážek.

Bližší informace o vypracované studii jsou k dispozici na Investičním odboru (Ing. Jiří Mojžíšek, tel. 596 657 290, e-mail: jiri.mojzisek@pod.cz).