Žermanice

Údolní nádrž na Lučině u Žermanic pro zásobení ostravského průmyslu provozní vodou byla vybudována v letech 1951 až 1957.

Nedostatečná vodnost vlastní Lučiny si vyžádala vybudování převodu vody z řeky Morávky, který byl dokončen v roce 1959.

Systém vodohospodářských děl v povodí Morávky a Lučiny doplnila později vybudovaná nádrž na Morávce.

Účelem vodního díla Žermanice je zásobení Nové Huti a.s. v Ostravě a Biocelu Paskov a.s. provozní vodou, dále pak nalepšování průtoků v toku pod přehradou a výroba elektrické energie. Nádrž a její okolí je vyhledávaným rekreačním místem.

Betonová tížní hráz s celkovou kubaturou betonu 116 600 m3 je založena v prostředí složitých geologických poměrů s potřebnými konstrukčními úpravami spodní stavby i podloží. Pravidelná měření posunů (deformací) hráze a konsolidace podloží tvoří nezbytnou součást péče o bezpečný provoz vodního díla.

Základní technické údaje
Povodí nádrže 45,5 km2
Délka hráze v koruně 502,0 m
Max. výška hráze 32,0 m
Celkový objem nádrže 25,3 mil. m3
zásobní 18,5 mil. m3
retenční 5,8 mil. m3
stálý 1,0 mil. m3
Délka záplavy 5,5 km
Šířka záplavy 2,2 km
Zatopená plocha 248 ha
Zaručený odtok 1,0 m3/s

 

Příčný řez hrází

  1. hradící segment
  2. brýlový uzávěr
  3. rozstřikovací uzávěr
  4. injekční třířadá clona
  5. fortifikační injektáž
  6. obklad ze žuly
    1. těšinit
    2. jílovitá břidlice

žermanice

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)