Slezská Harta

Výstavba údolní nádrže na Moravici u obce Slezská Harta byla realizována na základě úvah o nutnosti posílení níže ležícího vodárenského zdroje Kružberk. Postupně byl účel nádrže rozšířen i o příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení průtoků na Moravici, Opavě i Odře, umožnění odběrů vody pro průmysl a o využití vodní energie. Stavba byla zahájena v roce 1987, a dokončena v roce 1997. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno v roce 1998.

Kamenitá hráz se šikmým středním jílovým těsněním, dvoustupňovým filtrem a přechodovou zónou má celkový objem 2 528 tis. m3. Hráz je zavázána do skalního podloží injekční štolou, na pravém břehu zavazovací stěnou. Podloží je těsněno injekční clonou do hloubky 10 až 55 m. Funkční objekty jsou situovány k levému břehu. Vtokový a odběrný objekt tvoří mokrá věž, odběr surové vody je umožněn ze čtyř horizontů. Součástí díla je vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 2,75 a 0,4 MW.

Základní technické údaje
Povodí nádrže 464,1 km2
Délka hráze v koruně 540,0 m
Max. výška hráze 64,8 m
Celkový objem nádrže 218,7 mil. m3
zásobní letní 182,0 mil. m3
zásobní zimní 186,2 mil. m3
retenční letní 29,2 mil. m3
retenční zimní 24,9 mil. m3
stálý 7,6 mil. m3
Délka záplavy 9,0 km
údolí Moravice 13 km
údolí Černého potoka 3,5 km
Šířka záplavy 1,7 km
Zatopená plocha 870 ha
Zaručený odtok 3,95 m3/s

 

Příčný řez hrází

  1. hliněné těsnící jádro
  2. pískový filtr
  3. štěrková přechodová část
  4. kamenitá stabilizační část
  5. návodní jímka
  6. injekční a revizní štola
    1. podložní štěrky údolní nivy
    2. kulmské břidlice

SLEZSKÁ HARTA

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)