Příjem vzorků, objednávky

Příjem vzorků

Po - Čt: 7 - 15 hod
Pá: 7 - 12 hod
nebo dle domluvy

Mikrobiologické zkoušky do čtvrtka do 12 hod.

Naše služby si můžete objednat následujícím způsobem

 • Elektronickou poštou na adrese laborator@pod.cz, telefonicky, písemně nebo osobně kontaktujte příjem vzorků nebo další zástupce laboratoře, pro Vaše potřeby navrhneme optimální řešení a zpracujeme nezbytné administrativní podklady (cenovou nabídku, smlouvu, apod.)
 • V případě potřeby akceptujeme i Vaši objednávku nebo smluvní návrh, který však musí obsahovat náležitosti smlouvy o dílo minimálně v rozsahu uvedeném v návrhu našem (viz níže)
 • Požadujete-li standardní odběr a rozbor vzorku, stačí si stáhnout a vyplnit patřičný formulář smlouvy o dílo a ve dvou vyhotoveních (podepsaných oprávněným zástupcem) jej doručit poštou nebo osobně do vodohospodářských laboratoří Povodí Odry, státní podnik. Následně dohodneme termín odběru nebo doručení vzorku(ů) a další podrobnosti.

Formulář SOD pro platbu v hotovosti (MS Word 97; 82 kB)

Formulář SOD pro platbu bankovním převodem (MS Word 97; 82 kB)

Návod pro vyplnění formuláře smlouvy o dílo 

Identifikační údaje objednatele

 • Fyzické osoby:
  vyplní pouze jméno a příjmení, popř. titul, bydliště, datum narození a údaje kontakt (telefon, e-mail, fax)
 • Podnikající fyzické osoby:
  vyplní jméno a příjmení, popř. titul (resp. obchodní firmu1), bydliště (místo podnikání1), IČ, rodné číslo (případně DIČ), zápis v obchodním rejstříku1, bankovní spojení číslo účtu a kontakt (telefon, e-mail, fax)  
 • Právnické osoby:
  vyplní obchodní firmu (resp. název2), sídlo (místo podnikání2), statutárního zástupce či jiného oprávněného zástupce, zápis v obchodním rejstříku, IČ, případně DIČ, bankovní spojení číslo účtu a kontakt (telefon, e-mail, fax)
1 platí pro podnikající fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
2 platí pro právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Při platbě bankovním převodem požadujeme doložit kopii výpisu z obchodního rejstříku případně živnostenského listu.

Předmět smlouvy

 • označení vzorku:
  vzorek identifikujte místem odběru nebo jiným vhodným způsobem
 • materiál vzorku:
  vyberte z předvolených možností
 • odběr vzorku:
  vyberte z předvolených možností typ požadovaného odběru nebo uveďte, že odběr zajistí objednatel
 • rozsah rozborů:
  vyberte z předvolených možností požadovaný rozsah nebo v textovém poli (druhý řádek položky "rozsah rozborů") uveďte Vámi požadovaný rozsah (výpisem požadovaných ukazatelů)
 • četnost:
  uveďte, zda se jedná o jednorázový rozbor, nebo požadovanou četnost včetně roku platnosti (např. 4× v roce 20xx, nebo 1× měsíčně v roce 20xx, apod.)