Časté dotazy

Mám rodinný domek a chtěl bych si vybudovat studnu a odebírat z ní vodu pro zalévání trávníku a zahrady. Co potřebuji od s.p. Povodí Odry?

 • o povolení ke stavbě studny a k odběru podzemních vod je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností
 • pokud si úřad po vás vyžádá stanovisko správce povodí - státního podniku Povodí Odry - k jeho vydání potřebujeme doložit:
  • vyplněnou žádost (vzor je uveden v přiloženém souboru)
  • mapu s vyznačením pozemku, na kterém má být studna vybudována
  • projektovou dokumentaci studny s posudkem hydrogeologa

Pro svou zahradu v zahrádkářské osadě bych chtěl odebírat vodu z blízkého potoka, potřebuji povolení od podniku Povodí Odry?

 • o povolení k odběru povrchové vody z vodního toku je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností
 • pokud je tok ve správě našeho podniku, vydáváme pro potřeby vodoprávního úřadu stanovisko správce vodního toku a k jeho vydání potřebujeme doložit:
  • vyplněnou žádost (vzor je uveden v přiloženém souboru)
  • mapu s vyznačením řeky (potoka) a pozemku, na kterém má být voda použita

Stavím rodinný dům a pro likvidaci splaškových vod chci mít domovní čistírnu odpadních vod. Jaké podklady potřebuji pro stanovisko vašeho podniku?

 • pro vydání požadovaného stanoviska potřebujeme doložit:
  • vyplněnou žádost (vzor je uveden v přiloženém souboru)
  • mapu s vyznačením pozemku, na kterém má být ČOV postavena a místo vyústění do vodního toku
  • jednoduchou projektovou dokumentaci domovní ČOV
  • v případě zásaku vyčištěných odpadních vod postačí hydrogeologický posudek

Chtěl bych si postavit dům na pozemku, který se nachází blízko řeky, jaké podmínky mi dá Povodí Odry s.p.?

 • pokud je vodní tok ve správě našeho podniku, vydáváme stanovisko správce vodního toku a k jeho vydání a případnému stanovení podmínek potřebujeme doložit:
  • vyplněnou žádost (jméno, příjmení, obec, k.ú., pozemek, název vodního toku)
  • mapu s vyznačením řeky (potoka) a pozemku, na kterém má být rodinný dům postaven

Mám záměr vystavět na vodním toku ve správě Povodí Odry, s.p. malou vodní elektrárnu (MVE). Jaké jsou podmínky?

 • Informace o podmínkách a obsahu předběžného projednání záměru výstavby MVE se správcem toku - správcem povodí
 1.  MVE bude řešena v souladu s ČSN 73 68 81 - malé vodní elektrárny - základní požadavky
 2. vzdouvací, odběrný a výústní objekt budou řešeny v souladu s normou TNV 75 23 03 - jezy a stupně a TNV 75 21 31 - odběrné a výpustné objekty na vodních tocích
 3. křížení nebo souběh zařízení MVE s vodním tokem budou řešeny v souladu s ČSN 75 21 30 - křížení a souběhy vodních toků; trubní přivaděč bude uložen do země, případně přesypán
 4. řešení zabezpečí přístupy pro osoby a mechanismy k umožnění údržby a provozu vodního toku a vodního díla
 5. bude provedeno porovnání dnešního stavu se stavem po uvedení MVE a souvisejících objektů dotýkajících se vodního toku do provozu (zejména ovlivnění hladin) ve smyslu ustanovení ON 75 0201 - hydraulické výpočty vodohospodářských staveb, a to na všech úrovních technické dokumentace
 6. hydrotechnickými výpočty bude dokumentováno, že výstavbou, rekonstrukcí, případně jinou úpravou objektů na toku nebude nepříznivě ovlivněna kapacita vodního toku, jeho stabilita, splaveninový a zimní režim, a že nebudou zhoršeny odtokové poměry v celém průtočném údolním profilu toku po dnešní hranici rozlivů do hodnoty stoleté vody (Q100)
 7. pro hydrotechnické výpočty budou použity aktuální hydrologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu
 8. konstrukce MVE nebude omezovat průtočný profil koryta vodního toku
 9. bude respektován § 17 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 10. vzdouvací objekt bude po celé délce přelivné hrany ponechán přelévaný vodním paprskem o výšce minimálně 0,02 m, případně vyšším podle požadavků správce toku a povodí, orgánu vodoprávního a ochrany životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny z hledisek technicko-provozních, ochrany jakosti vod, ochrany životního prostředí a rybářství
 11. v případech, kdy vyústění odpadu MVE nebude situováno bezprostředně pod vzdouvacím objektem, budou na tocích respektována ustanovení daná zákonnými předpisy, normou TNV 75 21 01 - úpravy potoků a platnými metodickými pokyny, zejména Metodickým pokynem MŽP o minimálních zůstatkových průtocích ve vodních tocích č. ZP 16/98 (Věstník MŽP č. 5/1998); provozní režim MVE bude upraven tak, aby v celém toku od odběru na MVE po zaústění odpadu MVE nebyla podkročena hloubka vody v korytě toku pod 0,15 m (vodoprávní úřad žadateli-investoru zpravidla na jeho náklad uloží provedení biologického posouzení koryta vodního toku pod odběrným zařízením MVE)
 12. konstrukčně je nutno uzpůsobit řešení MVE tak, aby nemohlo dojít k znečistění toku ropnými látkami; nadzemními konstrukcemi a objekty nesmí být omezován průtočný profil toku
 13. součástí řešení MVE budou automatická zařízení na dodržení stanoveného minimálního průtoku přes vzdouvací objekt a v korytě toku pod vzdouvacím objektem; průtočná množství musí být kdykoli jednoduše vizuálně kontrolovatelná a budou označena vodní značkou - cejchem
 14. v případě, že součástí záměru na výstavbu MVE bude pohyblivé vzdouvací zařízení, nesmí jeho konstrukce narušovat konstrukci původního objektu (jezu, stupně); po vyhrazení nesmí zůstat v průtočném profilu žádné překážky (slupice, opěrky), konstrukce musí být v souladu se závěry dokumentace dle bodu 6
 15. součástí dokumentace bude snímek pozemkové mapy s vyznačením dočasných a trvalých záborů pozemků objekty MVE včetně zátopy v dosahu vzdutí hladiny nad vzdouvacím objektem a výpisem z evidence nemovitostí
 16. projektová dokumentace musí být vypracována oprávněnou osobou nebo organizací k projektování vodních staveb
 17. Povodí Odry, státní podnik, si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny stupně projektové dokumentace a návrh manipulačního řádu; návrh manipulačního řádu zpracuje žadatel-investor MVE a schválený předá v jednom vyhotovení správci toku - správci povodí před uvedením MVE do provozu
 18. zásahy do vodního toku a objektů na něm ležících musí být odsouhlaseny vlastníky okolních pozemků z hlediska možného ovlivnění hladiny podzemní vody
 19. řešení MVE bude odsouhlaseno příslušnou organizací Českého rybářského svazu
 20. řešení MVE bude doloženo závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 21. jednou z podmínek souhlasného stanoviska k výstavbě MVE v rámci stavebního řízení bude uzavření smlouvy mezi státním podnikem Povodí Odry a žadatelem-investorem (budoucím provozovatelem) MVE o způsobu a podmínkách spoluužívání vodního díla
 22. pro účely územního řízení si žadatel-investor po předložení dokumentace pro územní řízení vyžádá u státního podniku Povodí Odry stanovisko pro územní řízení, "jiné právo" (nájem, zřízení věcného břemene) k pozemkům ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Odry bude řešeno smlouvou o nájmu pozemků, případně smlouvou o zřízení věcného břemene na základě dokumentace pro stavební řízení, snímku pozemkové mapy se zakreslením lokality, výpisu z evidence nemovitostí a živnostenského listu opravňujícího k provozování MVE
 23. účinnost smlouvy o nájmu pozemků bude vázána na nabytí právní moci územního rozhodnutí, rozhodnutí o povolení stavby a rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami
 24. manipulace na MVE budou podřízeny provozním podmínkám vodního toku a vodního díla
 25. nejpozději během stavebního řízení předloží žadatel-investor MVE doklad o finančním zabezpečení stavby MVE
 26. stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci vydaného stavebního rozhodnutí
 27. vlastníku MVE a s MVE souvisejících úprav nárok na kompenzaci ušlého zisku při výpadcích MVE v případě odstavení MVE z důvodu údržby, opravy nebo rekonstrukce vzdouvacího objektu nebo přilehlého úseku vodního toku ani nárok na náhradu jiných škod na MVE a s MVE souvisejících úpravách z důvodů zvýšených průtoků, odstraňování havarijních stavů, následků živelních pohrom a pod., ze strany státního podniku Povodí Odry nevzniká
 28. zabezpečení funkce odběrného, vtokového a výtokového objektu MVE je povinností vlastníka MVE

Po kladném předběžném projednání k zajištění výše uvedených bodů bude žadateli vydáno vyjádření k dalšímu postupu přípravy realizace MVE.

Tato informace nenahrazuje vyjádření o kladném předběžném projednání ani vyjádření o souhlasu správce toku - správce povodí.

Povodí Odry, státní podnik, 2016