Časté dotazy

Vážení žadatelé o stanovisko státního podniku Povodí Odry,

dovolujeme si Vás upozornit, že Povodí Odry, státní podnik přijímá dokumenty v digitální podobě pouze ve formátech uvedených ve vyhlášce č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zasílání žádostí do velikosti 10MB prostřednictvím e-mailu nepoužívejte žádné úložiště (např. www.úschovna.cz). Dokumenty obsahující odkaz na úložiště nemohou být zaneseny do elektronické spisové služby.

Pokud potřebujete zaslat projektovou nebo jinak rozsáhlou dokumentaci, využijte možnosti odeslání několika e-mailů s postupným očíslováním. Formát ZIP nebo RAR není akceptovatelný.

V případě, že u doručeného dokumentu bude zjištěn škodlivý kód, bude dokument z bezpečnostních důvodů smazán, nebude zpracováván a z bezpečnostních důvodů nebude komunikováno s odesílatelem.

Zaslaný e-mail musí obsahovat tyto evidenční údaje: jméno, příjmení, název firmy a plnou adresu pro zaevidování. Pokud tyto údaje nebudou obsaženy, nebude e-mail, zaevidován.

Přípustné formáty:

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt/csv (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

 Děkujeme za pochopení

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Chtěl bych odebírat vodu z blízkého potoka / řeky pro zásobení objektu / zalévání trávníku a zahrady apod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si vybudovat pro likvidaci splaškových vod z rodinného domu / objektu domovní čistírnu odpadních vod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si vybudovat studnu a odebírat z ní vodu pro zásobení rodinného domu / objektu / zalévání trávníku a zahrady apod. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Chtěl bych si postavit rodinný dům / stavbu / objekt na pozemku, který se nachází v blízkosti řeky / potoka. Co potřebuji od státního podniku Povodí Odry?

Výstavba soukromé malé vodní elektrárny

 

Zpoplatněné činnosti státního podniku Povodí Odry, odboru Vodohospodářských koncepcí a informací

  • hladinové stavy (výškové kóty N-letých vod v zájmových profilech vodních toků)
  • geodetické zaměření toků (poskytnutí geodetických podkladů)
  • údaje o měřených průtocích a hladinách ve vodních tocích

Pro bližší informace o cenách kontaktujte odbor Vodohospodářských koncepcí a informací, tel. č.: 596 657 266, email: lukas.pavlas@pod.cz.