Protipovodňová ochrana Bohumína - Pudlova

Ochranné hráze na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov

červen 2018

Předmětem investiční akce je návrh protipovodňového opatření, které ochrání zastavěnou část zájmového území – město Bohumín, místní části Vrbice, Pudlov a Starý Bohumín – před zaplavením při povodni do výše průtoku Q100 odpovídající 1555 m3/s v řece Odře s bezpečnostním převýšením 0,5 m, včetně návrhu řešení odtokových poměrů v ochráněném území.

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, v katastrálních územích Vrbice nad Odrou, Pudlov a Starý Bohumín, která jsou součástí města Bohumín. Zájmové území je vymezeno korytem Orlovské Stružky (pravostranným přítokem Odry) a železniční tratí Bohumín – Přerov na jihu, korytem Odry na západě, železniční tratí Bohumín – Chalupki na východě a dálnicí D1 na severu.

Nejdůležitějšími stavebními objekty jsou protipovodňová ochranná hráz v délce 2,8 km, protipovodňová ochranná zeď v délce 200 m, rekonstrukce mostních objektů, přeložky inženýrských sítí. Orientační náklady realizace stavby byly vyčísleny na 292 mil. Kč. Realizace stavby se předpokládá kontinuálně, bez dělení na etapy. Lhůta výstavby se předpokládá 24 měsíců.

Ke stavbě je vydáno pravomocné územní rozhodnutí z roku 2017. Majetkoprávní jednání s vlastníky dotčenými stavbou protipovodňového opatření byla zahájena v roce 2015. Uzavření prvních majetkoprávních smluv a koupě pozemků proběhly již v září roku 2015. Tato činnost stále pokračuje do dnešních dní. Dosud bylo získáno 85% pozemků dotčených stavbou. Bohužel je nutno konstatovat, že s některými vlastníky se Povodí Odry, státní podnik nepodařilo smluvní vztah uzavřít. V těchto případech byly zahájeny kroky vedoucí k vyvlastnění pozemků či jejich částí, potřebných pro realizaci protipovodňových opatření jako veřejně prospěšné stavby.

Na financování přípravných prací včetně výkupu pozemků se finančně spolupodílí Moravskoslezský kraj i město Bohumín.

Po získání všech pozemků bude možno požádat stavební úřad o vydání stavebního povolení. Financování této akce je plánováno z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR, z programu "Podpora prevence před povodněmi". Získání pravomocného stavebního povolení je základním požadavkem pro alokaci finančních prostředků v rámci tohoto programu. S ohledem na tyto skutečnosti je v současné době předpokládané zahájení realizace v roce 2020.

Budoucí hráz má sloužit k ochraně majetků a životů občanů Bohumína, místních části Pudlov, Vrbice nad Odrou a Starý Bohumín. Záleží zejména na postoji těchto občanů, kdy bude protipovodňová stavba skutečně realizována.

 

logo Povodi Odry

                     logo Bohumina                            logo Moravskoslezskeho kraje