Studie realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Lubině v Košatce nad Odrou s vazbou na povodňovou ochranu obce

Předmětem této studie bylo vypracování analytických podkladů pro posouzení vhodnosti realizace vybraných protipovodňových a protierozních opatření přírodě blízkého charakteru. Hlavním jejím cílem byl návrh na zrevitalizování vyústní trati řeky Lubiny a zvýšení povodňové ochrany Košatky. Jako doplňkový cíl navrhovaných opatření byla řešena regenerace a rekonstrukce zeleně, zejména břehových a doprovodných porostů. Výsledkem projektu bylo nalezení optimalizovaného řešení kombinující účinnou protipovodňovou a protierozrní ochranu s požadavky na zlepšení ekologického stavu vodního toku a jeho nivy jakožto složky životního prostředí. Simulace povodňových průtoků byla provedena pomocí 2D matematického modelu na podkladu digitálního modelu terénu.

Studie se zabývala zejména řekou Lubinou v Košatce (místní část obce Stará Ves nad Ondřejnicí), ale z hlediska odtokových poměrů a hrozby povodní byly součástí řešení také další vodní toky v zájmovém území, Odra a Ondřejnice. Posuzován byl také bezejmenný přítok řeky Ondřejnice v ř. km 0,37, který odvádí část vod vybřežených z Lubiny do pravobřežní inundace.

Studie je financována v rámci „Operačního programu Životní prostředí“ v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ČR, Prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Tento program je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti).

Bližší informace o vypracované studii jsou k dispozici na Odboru vodohospodářských koncepcí a informací (Ing. Biksadský, tel. 596 657 274).

logo OPZP