Kružberk

Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí Odry. Původní záměr převážně energetického využití průtoků Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoků pro zásobení ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody změněn na využití pro vodárenské účely. Po vybudování výše ležící nádrže Slezská Harta, s níž nádrž Kružberk úzce spolupracuje v kaskádě, plní následující úkoly: zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí v dostatečném množství i kvalitě, nalepšování průtoků na Moravici, Opavě a Odře a vytvoření lepších podmínek pro život v tocích a umožnění průmyslových odběrů z nich.

K umožnění dodávky vody do úpravny v Podhradí slouží tlakový přivaděč délky 6,6 km o průměru 2,4 m, na jehož konci je kromě odběru na úpravnu špičková elektrárna s instalovaným výkonem 7 MW. Doplňkově je také na nádrži vyráběna na dvou turbínách o výkonu 2×100 kW el. energie. Významnou funkcí celé kaskády je povodňová ochrana. Transformací povodňové vlny je snížena kulminace stoleté vody z 257 m3/s na 50 m3/s.

Betonová tížní hráz o objemu 92 700 m3 je založena do skalního podloží tvořeného kulmskými břidlicemi, drobami a slepenci. Utěsnění podloží je provedeno jednořadou injekční clonou na hloubku 25 - 30 m. V tělese hráze jsou instalována zařízení pro sledování deformací a pohybu hrázových bloků, účinnosti drenážních vrtů, průsakových množství do hrázových chodeb a dalších parametrů, které garantují bezpečný provoz přehrady.

Součástí vodního díla je i zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m na pravostranném přítoku Lobník, sloužící k zachycení splavenin.

V povodí nádrže jsou z důvodu uchování vhodné jakosti vody stanovena pásma hygienické ochrany.

Základní technické údaje

   
Povodí nádrže 567 km2
Délka hráze v koruně 280 m
Max. výška hráze 34,5 m
Celkový objem nádrže 35,5 mil. m3
zásobní 24,6 mil. m3
retenční 6,9 mil. m3
stálý 4,0 mil. m3
Délka záplavy 9,0 km
Šířka záplavy 0,5 km
Zatopená plocha 280 ha
Zaručený odtok 1,5 m3/s

 

Příčný řez hrází

  1. tabulový uzávěr
  2. segmentový uzávěr
  3. zavzdušnění
  4. injekční štola
    1. břidlice

KRUŽBERK

Legenda

H max,r - maximální hladina retenční
H max,z - maximální hladina zásobní
H min,z - minimální hladina zásobní (hladina stálého nadržení)