Poskytované služby

Profil laboratoře

Základní filozofií laboratoře je poskytnout zákazníkům kvalitní a rychlé služby v maximální šíři a komplexnosti. Hlavní důraz je přitom kladen na kvalitu.

Vodohospodářské laboratoře jsou samostatný odbor podřízený technickému řediteli státního podniku Povodí Odry.

Činnost laboratoří je zaměřena hlavně na

 • rozbory vod (povrchových, podzemních, pitných, odpadních, vod ke koupání, aj.)
 • analýzy sedimentů, plavenin, zemin
 • analýzy kalů a odpadů včetně vodných výluhů
 • odběry vzorků, měření průtoků
 • hodnocení naměřených dat

Analytické zkoušky zahrnují

 • základní chemické a fyzikálně chemické rozbory včetně terénních (např. pH, vodivost, NL, RAS, BSKn, CHSK, anionty, kationty, TOC, TN,…)
 • speciální anorganické analýzy (stanovení 30 kovů a prvků)
 • organické analýzy (C10-C40, EL, AOX)
 • speciální organické látky (v rámci skupin PCB, PBDE, PAU, TOL, pesticidů a jejich metabolitů, nitrolátek, mošusů, komplexonů, ftalátů, …)
 • radiochemické rozbory (celková objemová aktivita – alfa, celková objemová aktivita – beta, objemová aktivita 222Rn, objemová aktivita 226Ra, obsah uranu)
 • mikrobiologické rozbory (termotolerantní koliformní a koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens, kultivovatelné mikroorganismy, …)
 • hydrobiologické parametry (sinice, makrofyta, makrozoobentos, fytobentos, mikroskopický obraz pitné vody, ...)

Kompletní seznam prováděných zkoušek naleznete v Příloze osvědčení o akreditaci.

Služby jsou určeny širokému spektru zákazníků

 • pro potřeby Povodí Odry, státní podnik
 • orgánům státního dozoru a státní správy
 • firmám
 • občanům

Pro naše zákazníky zajišťujeme zejména

 • monitorování kvality povrchových vod v účelových monitorovacích sítích
 • radiochemické rozbory, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, včetně odběrů vzorků (§9 odst. 2 písmeno h) bod 6 atomového zákona 263/2016 Sb.) pro provozovatele vodovodů i výrobce balených vod
 • rozbory i odběry pitných vod pro účely kolaudace, kontroly kvality, aj. (pokyny pro odběr pitné vody)
 • odběry a rozbory odpadních vod pro výpočet poplatků za vypouštění odpadních vod
 • odběry a rozbory vyžadované povolením k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (vypouštění odpadních vod, odběry povrchových nebo podzemních vod, apod.)
 • rozbory a odběry vzorků vod v přírodních a umělých koupalištích a bazénech
 • rozbory kalů a odpadů vč. vodných výluhů
 • další rozbory dle přání a potřeb zákazníků (informativní rozbory jakosti vod ve studnách, potocích, řekách, rybnících, aj. nádržích)

Výsledky rozborů a analýz jsou přísně důvěrné a nejsou poskytovány třetím subjektům.

Na vyžádání Vám připravíme cenovou nabídku. Využijte kontakty.