Poskytované služby

Profil laboratoře

Základní filozofií laboratoře je poskytnout zákazníkům kvalitní a rychlé služby v maximální šíři a komplexnosti. Hlavní důraz je přitom kladen na kvalitu.

Vodohospodářské laboratoře jsou samostatný odbor podřízený technickému řediteli státního podniku Povodí Odry.

Činnost laboratoří je zaměřena hlavně na

 • rozbory vod (povrchových, podzemních, pitných, odpadních, vod ke koupání, aj.)
 • analýzy sedimentů, plavenin, zemin
 • analýzy kalů a odpadů včetně vodných výluhů
 • odběry vzorků, měření průtoků
 • hodnocení naměřených dat

Analytické zkoušky zahrnují

 • základní chemické a fyzikálně chemické rozbory včetně terénních (např. pH, vodivost, NL, RAS, BSKn, CHSK, anionty, kationty, TOC, TN,…)
 • speciální anorganické analýzy (stanovení ca 25 kovů)
 • organické analýzy (C10-C40, NEL, EL, AOX)
 • speciální organické látky (v rámci skupin PCB, PAU, TOL, organochlorových, triazinových a urea pesticidů, nitrolátek, mošusů, komplexonů,…)
 • radiochemické rozbory (radon, aktivita alfa, beta, radium, uran,…)
 • mikrobiologické rozbory (termotolerantní koliformní a koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, kultivovatelné mikroorganismy,…)
 • hydrobiologické parametry (sinice, makrofyta, makrozoobentos, fytobentos, mikroskopický obraz pitné vody, ...)

Kompletní seznam prováděných zkoušek naleznete v Příloze osvědčení o akreditaci.

Služby jsou určeny širokému spektru zákazníků

 • pro potřeby Povodí Odry, státní podnik
 • orgánům státního dozoru a státní správy
 • firmám
 • občanům

Pro naše zákazníky zajišťujeme zejména

 • monitorování kvality povrchových vod v účelových monitorovacích sítích
 • radiochemické rozbory, včetně odběrů vzorků (dle Vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro provozovatele vodovodů i výrobce balených vod
 • rozbory i odběry pitných vod (dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), pro účely kolaudace, kontroly kvality, aj. (pokyny pro odběr pitné vody)
 • odběry a rozbory odpadních vod pro výpočet poplatků za vypouštění odpadních vod (dle Zákona č. 254/2001 Sb., Nařízení vlády č. 143/2012Sb a Vyhlášky MŽP č. 123/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • odběry a rozbory vyžadované povolením k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (vypouštění odpadních vod, odběry povrchových nebo podzemních vod, apod.)
 • rozbory a odběry vzorků vod v přírodních a umělých koupalištích a bazénech (dle Vyhlášky MZd č.238/2011 Sb.)
 • rozbory kalů (dle Vyhlášky MŽP č.382/2001 Sb.) a odpadů (dle Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.), ve znění pozdějších předpisů
 • další rozbory dle přání a potřeb zákazníků (informativní rozbory jakosti vod ve studnách, potocích, řekách, rybnících, aj. nádržích)

Výsledky rozborů a analýz jsou přísně důvěrné a nejsou poskytovány třetím subjektům.

Na vyžádání Vám připravíme cenovou nabídku. Využijte kontakty.