Suchá nádrž Jičina - vizualizace

Státní podnik Povodí Odry zpracoval studii proveditelnosti na suchou nádrž Jičina, řešící zvýšení protipovodňové ochrany obce Starý Jičín, místní části Jičina před povodňovými vodami na vodmí toku Grasmanka.

Nádrž je navržena na transformaci povodní až do úrovně stoletého průtoku na neškodný odtok odpovídající jednoletému průtoku. Nádrž bude průtočná, bez stálého vzdutí vody. Studie předpokládá realizaci sypané homogenní hráze o max. výšce 8,7 m při délce hráze 370 m. Objem retenčního prostoru nádrže při hladině na úrovni koruny bezpečnostního přelivu (hladina dosažená při transformaci stoleté povodně) je navržen na 137 000 m³.

Nádrž Jičina po realizaci

Stavba nádrže na katastrálním podkladu

Naplnění nádrže při transformaci stoleté povodně

Nádrž se zvýrazněním kontur stavby

Nádrž se zvýrazněnými konturami na katastrálním podkladu