Protipovodňová a revitalizační opatření na Mohelnici

I. etapa: stupeň č.1 - km 0,211, stupeň č.2 - km 0,331

termín realizace: 02/2015 - 03/2016
finanční náklady: 5 478 927,10,-Kč bez DPH
financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 000 000,-)

II. etapa: stupeň č.3 – km 0,438, stupeň č.4 – km 0,544

termín realizace: 02/2016 - 01/2017
finanční náklady: 7 101 209,42,-Kč bez DPH
financování: vlastní zdroje POD

III. etapa: stupeň č.5 - km 0,648 - stupeň č.9 - km 1,067

termín realizace: 01/2017 - 03/2018
finanční náklady: 19 096 459,90,-Kč bez DPH
financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 000 000,-)

IV.etapa: stupeň č.10 - km 1,166 - stupeň č.12 - km 1,416

termín realizace: 01/2018 - 06/2019
finanční náklady: 16 443 540,-Kč bez DPH
financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 000 000,-)

 

Na ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí (jedná se o 60 rodinných domů a 40 rekreačních chat) státní podnik Povodí Odry v rámci další etapy protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice v Raškovicích, a to v říčním km 0,648 až 1,067, obnovil dalších pět spádových stupňů. Celkové stavební náklady byly ve výši 19,096 mil. Kč (bez DPH), z toho 3 mil. Kč poskytl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice.  V minulosti bylo na řece vybudováno 20 spádových objektů a závěrečná kamenná přehrážka, které stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Soustavná rekonstrukce stupňů započala směrem od ústí proti proudu v roce 2015 a 2016, kdy byly obnoveny 4 stupně s nákladem přes 12,6 mil. Kč. Další stavební práce probíhaly na pěti spádových objektech v km 0,648, km 0,753, km 0,858, km 0,962 a km 1,067, což představuje stavební náklad 19,096 mil. Kč. Předpokládá se, že rekonstrukce druhé poloviny stupňů bude probíhat v letech 2018 až 2020 s nákladem dalších přibližně 35 mil. Kč a hrazení bystřiny Mohelnice tak bude obnoveno.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která byla obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 20 cm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně. U spádových objektů byla u břehu vybudována migrační rampa. Rampa je tvořena betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny tvořící dno rampy.

Po dokončení všech etap výstavby bude zajištěna bezpečnost obcí Raškovice a Krásná proti povodním, ochrana majetků státu, obcí a fyzických a právnických osob. Dále bude zajištěn bezpečný provoz a spolehlivost rozdělovacího objektu na řece Morávce, sloužícího jak k posilování zásobní funkce dodávky vody ostravskému průmyslu, tak na ochranu proti povodním zejména Frýdku – Místku, a zároveň významně přispěje ke zlepšení ekologické stability a funkce vodního toku jako stanoviště pro živočichy a vodní organismy v této oblasti. Státní podnik Povodí Odry dohlíží na to, aby kvalita prováděných prací včetně kamenických byla na vysoké úrovni, což je spolu s pravidelnou údržbou základní předpoklad a záruka dlouhodobé životnosti a funkčnosti obnovovaného vodního díla hrazení bystřiny Mohelnice.

Bližší informace:

Ing. Jiří Mojžíšek, Investiční odbor státního podniku Povodí Odry
Tel.: 724 537 937, e-mail: Jiri.Mojzisek@pod.cz

logo Povodi Odry logo Moravskoslezskeho kraje