Protipovodňová a revitalizační opatření na Mohelnici

Na řece Mohelnici v obcích Raškovice a Krásná byla dokončena protipovodňová a revitalizační opatření, která zajistí ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí.

Vodní tok Mohelnice je levostranným přítokem řeky Morávky, do níž ústí na území obce Raškovice. V minulosti bylo na řece vybudováno 20 spádových objektů a závěrečná kamenná přehrážka. Spádové stupně stabilizují koryto řeky a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velkých vod a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Soustavná rekonstrukce stupňů započala směrem od ústí proti proudu v roce 2015 a v roce 2021 bylo celé opatření dokončeno rekonstrukcí kamenné přehrážky, která celou úpravu shora ukončuje.

Rekonstrukce spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce, která je obložena lomovým kamenem. Kameny v přelivné části spádového objektu jsou k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 30 cm bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta (prohloubená část ve dně koryta řeky) umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně. U 16 spádových objektů je u břehu budována migrační rampa tvořená betonovou deskou, nad kterou je proveden podklad z betonu, do kterého jsou zapuštěny kameny tvořící dno rampy. U 3 stupňů je migrační prostupnost zajištěna kynetou ve středu přelivné hrany stupně a u posledního nejnižšího stupně je migrační prostupnost zajištěna jeho nízkou výškou. Jeden spádový stupeň (stupeň č.18) nebyl v návaznosti na podélný sklon toku obnoven, ale došlo pouze k odstranění zbývající poškozené střední části s tím, že zavazovací křídla umístěná v březích zůstala zachována.

U stupně č.21 byla v návaznosti na požadavky občanů upravena hloubka vývaru a návrh jeho konstrukce, aby v něm nevznikla potenciálně nebezpečná místa v podobě mezer mezi kameny. Byl navržen přístup do vody v podobě schodů. Ty jsou rozděleny na dvě části, z nichž jedna je klasické schodiště sloužící pro přístup a druhá část je tvořena rozšířenými schody s pobytovou plochou. Dále byl v okolí stupně upraven terén pro možnost rekreace a byl doplněn velkými kameny pro posezení. V spolupráci s hasičským záchranným sborem byl stupeň doplněn o kotevní body pro případ záchranných prací a u stupně byla umístěna informační tabule se záchranným prvkem.

Zhotovení obnovy zahrazení bystřiny Mohelnice zaručí bezpečnost proti povodním obcí Raškovice a Krásná, ochranu majetků státu, obcí a fyzických a právnických osob. Dále zajistí bezpečný provoz a spolehlivost rozdělovacího objektu na řece Morávce, sloužícího jak posilování zásobní funkce dodávky vody ostravskému průmyslu, tak na ochranu proti povodním zejména Frýdku – Místku, a zároveň významně přispěje ke zlepšení ekologické stability a funkce vodního toku jako stanoviště pro živočichy a vodní organismy v této oblasti.

Celková doba výstavby: 2015-2021

Celkové stavební náklady: 91,308 mil. Kč bez DPH

Shrnutí všech realizovaných etap:

I. etapa: stupeň č.1 - km 0,211, stupeň č.2 - km 0,331

termín realizace: 02/2015 - 03/2016

finanční náklady: 5 478 927,10 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

II. etapa: stupeň č.3 – km 0,438, stupeň č.4 – km 0,544

termín realizace: 02/2016 - 01/2017

finanční náklady: 7 101 209,42 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD

III.etapa: stupeň č.5 - km 0,648 - stupeň č.9 - km 1,067

termín realizace: 01/2017 - 03/2018

finanční náklady: 19 096 459,90 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

IV.etapa: stupeň č.10 - km 1,166 - stupeň č.12 - km 1,416

termín realizace: 01/2018 - 06/2019

finanční náklady: 16 443 540 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD, dotace Moravskoslezského kraje (3 mil. Kč)

V.etapa: stupeň č.13 - km 1,587 - stupeň č.16 - km 1,959

termín realizace: 05/2019 - 08/2020

finanční náklady: 21 088 810,24 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD

VI.etapa: stupeň č.17 - km 2,039 - stupeň č.20 - km 2,233

termín realizace: 11/2019 - 05/2021

finanční náklady: 17 857 769,39 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD

VII.etapa: stupeň č.21 - km 2,362

termín realizace: 06/2021 - 11/2021

finanční náklady: 4 241 226,28 Kč bez DPH

financování: vlastní zdroje POD

 

Bližší informace:

Ing. Jiří Mojžíšek, Investiční odbor státního podniku Povodí Odry
Tel.: 724 537 937, e-mail: Jiri.Mojzisek@pod.cz

logo Povodi Odry logo Moravskoslezskeho kraje