Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín - Polanka

Povodí Odry, státní podnik již má k dispozici Studii vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře, kterou vypracovala firma Revital - Ing. Aleš Havlík.

V roce 2008 náš podnik požádal o dotaci z "Operačního programu Životní prostředí", který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, a který je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti). Předmětem žádosti o dotaci bylo zpracování studie na řece Odře splňující požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Řešený úsek byl vymezen od profilu, kde řeka Odra opouští Českou republiku po silniční most v Polance, včetně vyústních tratí nejvýznamnějších přítoků Odry, zejména řeky Olše (od ústí po budoucí křížení dálnice D47), Ostravice a Opavy.

Studie zejména obsahuje:

  • mapy povodňového nebezpečí pro povodně s nízkou pravděpodobností výskytu (Q500), povodněmi se středně vysokou pravděpodobností (Q100) a povodněmi s vysokou pravděpodobností výskytu (Q20). Pro každý povodňový scénář jsou vypracovány mapy hloubek, mapy rychlostí a mapy hladin.
  • mapy povodňových rizik (mapy ohrožení a mapy rizika)
  • návrhy opatření proti povodním

Výstupy zpracované studie budou sloužit zejména:

  • pro pořízení Plánu pro zvládání povodňových rizik povodí Odry
  • pro tvorbu územních plánů dotčených obcí a měst, respektive jejich revize
  • pro tvorbu povodňových plánů a krizového řízení nebo jejich úpravu
  • jako podklad pro investiční záměry správce toku
  • pro revizi vymezených záplavových území
  • pro vyjadřovací činnost správce povodí Odry
  • jako podklad pro polskou stranu v hraničních úsecích Odry a Olše

Bližší informace o vypracované studii jsou k dispozici na Odboru vodohospodářských koncepcí a informací (Ing. Biksadský, tel. 596 657 274).

 

logo OPZP