Letošní jarní povodeň opět upozornila na nebezpečí velké vody

Po několika letech se v povodí Odry vyskytla od 27. dubna do 1. května opět povodňová situace. Zvýšené hladiny toků postihly celé povodí. Průtoky dosáhly úrovně jedno až dvouletých vod, mimořádně tzv. pětileté povodně. I. stupně povodňové aktivity bylo dosaženo na více než 25 místech, II. SPA bylo dosaženo na 6 místech, III. SPA na dvou místech – na Polančici v Polance a na Opavě v Držkovicích. K zaplavení některých nemovitostí došlo pouze v Petrovicích u Karviné na řece Petrůvce. Vodohospodáři evidují na patnácti místech na majetku státního podniku škody v celkové výši do 10 mil. Kč.

„Povodeň nebyla pro náš region typická, byla způsobena opakovanými srážkami v delším časovém období a částečně také táním sněhu v Jeseníkách. Měla pomalejší vzestup a delší dobu trvání. Typické povodně jsou u nás epizody letní s rychlým průběhem. Dobře fungovaly nádrže Vodohospodářské soustavy povodí Odry, vypouštěly většinou jen třetinu toho, co do nich přitékalo. Nejlépe zafungovala kaskáda Slezská Harta-Kružberk na Moravici, kde přítok činil cca 40 m3/s a odtok pouhé 2 m3/s,“ informoval Petr Březina, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

Státní podnik Povodí Odry provedl prohlídky majetku a sčítání povodňových škod. Větší poškození bylo evidováno na cca patnácti místech s celkovou škodou do 10 mil. Kč. Škody budou odstraněny s využitím vlastních prostředků podniku. Poučením z povodně je úprava limitů pro stupně povodňové aktivity u některých profilů, např. v Opavě Držkovicích a Petrovicích u Karviné.

„Díky předchozí investiční aktivitě státního podniku Povodí Odry nedošlo v řadě míst k rozlití z břehů a ohrožení zástavby – například na Porubce ve Svinově a v Porubě, na Bílovce ve Velkých Albrechticích. Proti erozi břehů za této povodně dobře fungovala veškerá provedená zpevnění břehů, zejména v jesenické oblasti. Povodeň ale upozornila po delší době na skutečnost, že povodňové ohrožení některých lokalit dále přetrvává a je nutné i nadále připravovat opatření, která by tato rizika snížila. S tím, jak povědomí o poslední větší povodni v regionu v roce 2010 odeznívá je příprava těchto akcí stále těžší,“ doplnil Petr Březina.

 

„Příprava i realizace protipovodňových staveb je složitý, dlouhodobý proces, který je nákladný, přesto však nutný. Jejich realizaci předchází přesná znalost území, zpracování projektu a následná, mnohdy složitá majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených nemovitostí. Přesto se nám podařilo v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR, který se zaměřuje především na vytváření akumulačních a retenčních prostor u vodních toků, což je zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a vytváření řízených rozlivů povodní připravit celkem 103 akcí se souhrnným nákladem 3,392 mil. Kč. Kdy v letech 2001 až 2006 bylo již realizováno 45 akcí za 742 mil. Kč. V letech 2007 až 2013 bylo postaveno dalších 41 protipovodňových stavem s finančním nákladem ve výši 1150 mil. Kč. Do konce roku 2020, bychom chtěli vybudovat dalších 17 protipovodňových opatření s předpokládaným nákladem ve výši 1500 mil. Kč, které v současnosti připravujeme, uzavřel Jiří Pagáč,“ generální ředitel státního podniku Povodí Odry.

    

Příklady připravovaných protipovodňových staveb

 

Polančice v Polance nad Odrou a Klimkovicích

- stavební náklady 173 mil. Kč – Suchá nádrž (SN) Rakovec 38 mil. Kč, SN Polančice 41 mil.Kč, korytová úprava 94 mil. Kč

- je dokončená DUR, probíhá majetkoprávní příprava, obě SN jsou  VPS, korytová úprava z důvodu majetkoprávních na území obce Klimkovice pozastavena

 

Opava v Holasovicích

- stavební náklady - 77 mil. Kč

- je vydáno ÚR, probíhá uzavírání kupních smluv, zpracování a projednání DSP

 

Petrůvka v Petrovicích u Karviné

- stavební náklady 55 mil. Kč

- zpracována DUR, u které probíhá majetkové projednání, řeší se kompenzace s vlastníky pozemků na polském území, mezinárodní EIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil: + 420 602 715 643

Email:  sarka.vlckova@pod.cz