Odtěžování nánosů z přehrady Olešná bylo ukončeno

Těžba sedimentů z vodního díla Olešná byla ukončena podle plánu 30. dubna 2017. Celkem bylo odtěženo a odvezeno 195 tisíc m3 sedimentů s náklady ve výši 49,5 mil. Kč. Poté probíhala likvidace a odvoz vnitrostaveništních komunikací. Napouštění začalo 10.května, kdy délka naplnění přehrady bude záležet na klimatických podmínkách. Předpokládáme, že se na maximální zaplnění nádrže v průběhu letošní rekreační sezony nedostaneme.

 

Vodohospodáři dokončili těžbu sedimentů na vodním díle Olešná a rybníku Řehánek 30. 4. 2017. „Samotná těžba byla zahájena v 8/2016 a bylo vytěženo a následně odvezeno celkem 195tis.m3, přičemž původní předpokládaný odhad těženého množství sedimentů vymezený projektovou dokumentací byl 180tis.m3. Většina tohoto materiálu byla v souladu s platnou legislativou použita na rekultivaci odvalu Strážnice u Dolu Staříč II, část pak odvezena na Skládku odpadů COZ v Ostravě,“ informoval Miroslav Janoviak, investiční ředitel státního podniku Povodí Odry.

Po odtěžení sedimentů zhotovitel provedl likvidaci vnitrostaveništních komunikací a 10. 5. 2017 bylo zahájeno napouštění přehrady. Délka napuštění přehrady bude záležet na klimatických podmínkách. Předpokládáme, že se na maximální naplnění nádrže v průběhu letošní rekreační sezony nedostaneme.

„Ukončením těžby sedimentů však tato stavba nekončí, neboť budou zahájeny opravy komunikací, které byly poškozeny během realizace této akce. Zejména se bude jednat o opravy použitých komunikací na ul. Rovenské, či ul. Na Hrázi,“ dodal Miroslav Janoviak.

Součástí tohoto díla byla i náhradní výsadba. V katastrálním území Palkovice bylo vysázeno 331 kusů dřevin (třešeň, jabloň, slivoň), v katastrálním území Místek pak bylo v prostoru cyklostezky vysázeno dalších 30 kusů dřevin (habr, lípa, javor), 50 kusů křovin (svída, brslen, trnka, kalina) a skupinová výsadba 970 kusů dřevin (dub, lípa, jilm, vrba, olše).

Pro zajímavost je potřeba zmínit, že v rámci této stavby jako další kompenzaci za vykácené dřeviny budou v zátopě vodního díla Olešná nainstalovány plovoucí betonové ostrovy pro vodní ptactvo, zejména pak pro rybáka.

 

Realizace akce „VD Olešná, odtěžení sedimentů“ bude ukončena v 9/2017. Celkové náklady jsou ve výši 49,5 mil. Kč bez DPH, přičemž finanční prostředky jsou zajištěny z Ministerstva zemědělství ČR, a to z programu „III. etapa protipovodňových opatření“. Zhotovitelem je společnost AWT Rekultivace a.s.

Díky realizaci této stavby došlo k obnovení retenčního prostoru vodního díla Olešná, čímž byla posílena povodňová ochrana, v období sucha zajištěna povrchová voda pro místní průmysl, ale také i zlepšena kvality vody v nádrži.

„Obyvatelům okolních obcí děkujeme za trpělivost,“ uzavřel Janoviak.

 

 

 

 

 

 

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz