Příprava přehrady Nové Heřminovy pokračuje

Příprava přehrady za 1,89 mld. Kč postupně pokračuje a začít stavět by se mohlo po roce 2020. Studie vlivu vodního díla na životní prostředí tzv. EIA byla prodloužena do roku 2022. Zátopa budoucí přehrady Nové Heřminovy je z 98 % majetkově vyřešena. Vedení obce Nové Heřminovy odmítá změnu územního plánu a tím může promarnit 400 miliónů korun ze státních dotací na rozvoj obce, pokud nezačne komunikovat s vodohospodáři a úřady.

V minulém týdnu proběhlo v Nových Heřminovech setkání zástupců Povodí Odry s občany Nových Heřminov. Hlavním důvodem bylo poskytnout všem občanům obce informace o stavu přípravy přehrady a znovu vyzvat vedení obce ke komunikaci.

„Považujeme za důležité jednat s vedením obce i jednotlivými občany, abychom společně hledali možnosti řešení některých nutných zásahů a mohli pomoci při přípravě kompenzačních opatření, na jejichž realizaci vláda ČR svým usnesením vyčlenila 425 mil. Kč,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a dodal:                          „V současnosti můžeme říci, že jsme vykoupili území zátopy plánované přehrady z 98% za zhruba 498 mil. Kč, v roce 2016 jsme zahájili výstavbu suchých poldrů Lichnov III, Lichnov V. Realizovali jsme výstavbu 12 měřících stanic. Letos zahájíme výstavbu suchého poldru Jelení za cca 150 mil. Kč a suchého poldru Loděnice s náklady ve výši 30 mil. Kč, jež jsou součástí navržených protipovodňových opatření na horní Opavě.

Realizace protipovodňové ochrany 6000 přímo ohrožených obyvatel je zakotvena v platných Zásadách územního rozvoje kraje z roku 2011. Všechny obce mají podle zákona povinnost do roku 2020 své územní plány uvést do souladu s tímto krajským územním plánem. Obec Nové Heřminovy má původní územní plán z roku 1996 a nelze podle něj realizovat navržené záměry pro rozvoj obce.  Větší část kompenzací pro obec a jejich financování nemusí být po roce 2020 možná.

Moravskoslezský kraj považuje dostatečnou ochranu obyvatel před povodněmi jako jednu z priorit.

„Lidé proti povodním chránili sebe i svůj majetek odpradávna, stejně jako se snažili zadržet vodu, která je strategickou surovinou, v krajině.  Povodňová ochrana na horní Opavě je příkladem komplexního řešení proti povodním v České republice, ve které je přehrada Velké Heřminovy klíčovým prvkem,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. 

 

V Nových Heřminovech byly podány upřesňující informace k výstavbě splaškové kanalizace, která by měla svádět odpadní vody z území nad přehradou a také z obce Zátor.

Středečního setkání se také zúčastnila starostka obce Zátor. Obec patřila mezi nejvíce postižené obce povodněmi v letech 1996 a 1997.  

„ Zátorští chtějí ochránit před povodní, a proto obec spolupracuje. Jsem přesvědčena, že si naši občané taktéž zaslouží a budeme požadovat finanční prostředky na snížení zátěže, kterou po dobu výstavby budeme muset podstoupit,“ řekla Salome Sýkorová, starostka obce Zátor.

Jako krajní řešení je ve hře i vyvlastnění majitelů nevykoupených pozemků. Rozdíl v ceně pozemku obce Nové Heřminovy mezi prodejem a vyvlastněním se v současnosti odhaduje na cca 8 mil. Kč.

 

Poznámka:

Plocha povodí horní Opavy 946 km2

Město Opava 61 tisíc obyvatel

Město Krnov 25 tisíc obyvatel

Nedostatečná úroveň ochrany zůstává u sídel na řece Opavě pod obcí Nové Heřminovy

Průměrná povodňová škody byla určena (dle posudku ČVUT) na 4,2 až 5,4 mld.Kč/100let

6000 obyvatel je přímo ohrožených, při povodni odpovídající Q100, z toho téměř 2000 se nachází v oblasti vysoké míry rizikovosti při povodních, kdy jsou ohrožování na životě.

 

Navržená kompenzační opatření pro obec Nové Heřminovy:

Opatření pro ochranu obce Nové Heřminovy před povodněmi

Příprava území pro rozvojovou zónu na levém břehu zátopy (obytná rozvolněná venkovská zástavba, zemědělské usedlosti, občanská vybavenost)

Infrastruktura (komunikace, likvidace odpadních vod, vodovod a vodojem, podzemní vedení vysokého napětí podél levého břehu zátopy, kabely nízkého napětí, lávky pro pěší, brody, obecní informační systém)

Sport a rekreace (fotbalové hřiště, pláže, cyklostezky a in-line stezky, naučná stezka).

 

Od roku 2014 je v obci v provozu Informační centrum státního podniku Povodí Odry pro občany s provozní dobou každý 1. Čtvrtek v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin. E-mail adresa noveherminovy@pod.cz.

 

Základní informace o plánované přehradě:

Koncepce ochrany před povodněmi je založena na funkci nádrže Nové Heřminovy, která je schopna transformovat v profilu nádrže Q100= 206 m3/s na 100 m3/s.

Objemy:

Ochranný 11,34 mil. m3

Zásobní 3,09 mil. m3

Stálého nadržení 0,18 mil. m3

Celkový 14,61 mil. m3

 

 

 

Šárka Vlčková, tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: + 420 596 657 221, mobil: + 420 602 715 643

E-mail: sarka.vlckova@pod.cz