Připravovaná protipovodňová opatření budou chránit Polanku nad Odrou a Klimkovice

Vodohospodáři připravují další stavbu proti velké vodě. Účelem je zajištění protipovodňové ochrany na vodním toku Polančice a na jeho přítocích Rakovci a Mexickém potoku. Protipovodňové stavby budou chránit Polanku nad Odrou a město Klimkovice. Celkové předpokládané náklady stavby jsou 173 mil. Kč bez DPH a v současné době předpokládáme realizaci stavby v období let 2018 až 2020, za podmínky získání všech potřebných dokladů a zajištění finančních prostředků na stavbu.

Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů. První zahrnuje úpravu vodního toku Polančice a jeho přítoků Rakovec a Mexický potok v celkové délce úpravy 2900 m (náklady 94 mil. Kč). Dalšími objekty jsou stavby dvou suchých nádrží na vodních tocích Polančice (náklady 41 mil. Kč) a Rakovec (náklady 38 mil. Kč).

 

„Navrhované úpravy vodního toku zvýší kapacitu koryta na průtok dvacetileté vody. Realizací suchých nádrží na Polančici a Rakovci bude možné zadržet objem stoleté povodňové vlny a transformovat ji na neškodný průtok. V případě výstavby suchých nádrží budou městský obvod Polanka nad Odrou a město Klimkovice chráněny proti stoleté vodě. V nově ochráněných lokalitách dojde ke změně záplavových území, což zde pozitivně ovlivní i stavební činnost,“ konstatoval Miroslav Janoviak, investiční ředitel státního podniku Povodí Odry.

 

Objekt protipovodňové úpravy vodního toku Polančice bude z důvodu nedokončených majetkoprávních projednání rozdělen na dvě etapy podle katastrálních území Polanka nad Odrou a Klimkovice. Pro etapu v Polance nad Odrou bude požádáno o vydání územního rozhodnutí. Předpokládaný termín je v červenci 2017. V Klimkovicích nejsou stále dořešena majetková projednání s vlastníkem pozemků – městem Klimkovice, což znemožňuje další postup přípravy.

 

Pro objekt suché nádrže na Rakovci bylo v únoru 2017 požádáno o vydání územního rozhodnutí. Pro objekt suché nádrže na Polančici předpokládáme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí v červenci 2017. Postup přípravy akce limitují zejména složitá majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou.

 

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz