Připravované a probíhající stavební akce v povodí Odry 2017

„V rámci programu Ministerstva zemědělství ČR, Podpora prevence před povodněmi III, který se zaměřuje především na vytváření akumulačních a retenčních prostor u vodních toků, tj. zřizování poldrů, vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a vytváření řízených rozlivů povodní budeme realizovat celkem 17 akcí se souhrnným nákladem 1,877mil. Kč,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a doplnil: „V rámci našeho regionu se taktéž řadíme mezi nejúspěšnější žadatele o poskytnutí dotačních prostředků z Operačního programu životního prostředí, neboť jen na realizaci rybochodů, či revitalizací příslušných vodních toku se nám již podařilo získat cca 180 mil. Kč. V neposlední řadě je potřeba v této souvislosti vyzvednout dlouhodobou spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny, jejímž výsledkem je úspěšná realizace těchto projektů, které se pak následně významným způsobem podílejí na zvýšení kvality životního prostředí v našem regionu“.  

  1. I.                    Podpora prevence před povodněmi III

 VD Šance – převedení extrémních povodní

Cílem realizace této akce je rekonstrukce vodního díla Šance, která spočívá zejména v provedení nového kapacitního bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru, zvýšení koruny hráze a vlnolamu. Dále bude zvýšena stabilita hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Materiál pro přísyp bude dovezen z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde ke zvýšení jeho stability. Vybudování těchto stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů apod. Náklady na tuto akci jsou dle smlouvy o dílo ve výši 438mil. Kč, přičemž samotná realizace byla zahájena v  9/2015 a bude ukončena v 8/2018 dle časového harmonogramu.

V rámci akce „Opatření proti povodním na horní Opavě“ (VD Nové Heřminovy a další Opatření) jsou realizovány suché nádrže:

Lichnov III

Cílem této akce je výstavba suché nádrže, která se bude nacházet na Tetřevském potoce a bude chránit obec Lichnov před lokálními přívalovými srážkami. Základní údaje této nově budované nádrže jsou následující: výška hráze 9,9m, délka koruny hráze 235m, celkový objem nádrže je 93,7tisíc m3.

Náklady na realizaci této akce jsou dle smlouvy o dílo ve výši 42 mil. Kč, přičemž samotná stavba byla zahájena v 8/2015 a ukončena bude v 8/2017.

 Lichnov V

Jedná o výstavbu suché nádrže, která bude chránit obec Lichnov před lokálními přívalovými srážkami. Základní údaje této nově budované nádrže jsou následující: výška hráze 5,7m, délka koruny hráze 200m, celkový objem nádrže je 80tisíc m3. Náklady na realizaci této akce jsou dle smlouvy o dílo ve výši 22,5 mil. Kč, přičemž samotná stavba byla zahájena v 8/2015 a ukončena bude v 5/2017.

 

V letošním roce bude v rámci tohoto dotačního programu zahájena další akce týkající se „Opatření proti podvodním na horní Opavě“, a to suchá nádrž Jelení a suchá nádrž Loděnice:

Jelení

Suchá nádrž Jelení, která se bude nacházet na Kobylím potoku, bude primárně zajišťovat protipovodňovou ochranu obce Karlovice. Základní údaje této nově budované nádrže jsou následující: výška hráze 16 m, délka koruny hráze 273m, celkový objem nádrže je 800 tisíc m3. Náklady na realizaci této akce se předpokládají ve výši 150 mil. Kč. Zahájení 3/2017 s předpokládanou délkou výstavby 18 měsíců.

 

Loděnice

Suchá nádrž Loděnice bude chránit místní část obce Holasovice, zvanou Loděnice, před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Základní údaje této nově budované nádrže jsou následující: výška hráze 5,5 m, délka koruny hráze 295m, celkový objem nádrže je 68,5 tisíc m3.  

Náklady na realizaci této akce se předpokládají ve výši 30 mil. Kč s předpokladem zahájení jaro 2017.

  1. II.                  Operační program životního prostředí

Po úspěšné realizaci pilotní akce „Revitalizace Bílovky“ dokončil státní podnik Povodí Odry v souladu s Plánem oblasti povodí Odry pro roky 2010 až 2015 dalších 7 významných staveb zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí. Jedná se zejména o revitalizace vodních toků, či zprůchodnění migračních překážek (tzv. výstavbě rybochodů). Realizace všech těchto projektů byla dokončena v minulém roce. Celkové stavební náklady dosáhly výše 120 mil. Kč, přičemž byly hrazeny z Operačního programu životní prostředí. Jedná se o následující akce:

Revitalizace Sedlnice, km 0,000-3,200

Dotčeným úsekem tohoto vodního toku je úsek mezi zaústěním Sedlnice do řeky Odry a železničním mostem v obci Sedlnice, tedy ř. km. 0,000 – 3,200 (dle TPE). Tok v tomto úseku protéká katastrálními územími Studénka nad Odrou, Nová Horka, Bartošovice a Sedlnice. V minulosti byl vodní tok v tomto úseku významně zregulován napřímením a odstraněním původních meandrů.  

Účelem této stavby bylo rozvolnění toku do okolních pozemků mimo trasu stávajícího napřímeného koryta a umožnění oboustranné migrační prostupnosti pomocí balvanitého skluzu. Původní koryto bylo v nejdelším úseku stavby zasypáno, povrch ohumusován a oset travním semenem, v částech byly ponechány vodní tůně nebo mělké průlehy, které mírně odlehčují průtok při povodních. K realizaci zpevněných částí bylo použito přírodních materiálů, a to zejména dřeva a kamene. Celkové náklady na tuto stavbu dosáhly výše 16 mil. Kč.

 Odra, Ostrava Přívoz – revitalizace odstavného ramene

Tato stavební akce v sobě zahrnovala revitalizaci odstavného ramene, propojení Odry a odstaveného ramene prostřednictvím balvanitého rybího přechodu a zpřístupnění nově vzniklého „ostrova“. Součástí této akce byla i výstavba 3 biotopových tůní a vegetační úpravy.

V rámci této akce došlo k razantnímu zásahu do ekosystému odstaveného ramene, které vyvolá pozitivní změny v chemismu a hydrologii ramene, následně pak též ve vodní fauně a flóře. Z urbanistického hlediska vedla realizace tohoto záměru k vytvoření jedné z významných oddychových zón v průmyslové a těžbou zasažené lokalitě. Realizací této akce došlo k celkovému zpřístupnění dosud veřejnosti nevyužívaných ploch, zejména pak uvnitř odstaveného ramene, s možností návaznosti na sousedící Landek park.

V rámci realizace tohoto projektu jsme dlouhodobě úzce spolupracovali se společností Vítkovice a.s., díky které byly koordinovány naše společné investiční záměry tak, aby bylo dosaženo komplexního řešení dané lokality, tj. zlepšení stavu životního prostředí, v našem případě odstranění migrační překážky a vybudování rybochodu, ale také i vytvoření nové oddychové a relaxační zóny pro veřejnost. Stavební náklady dosáhly výše 32,5mil. Kč.  

 Jez Lhotka-rybochod – II. etapa

Jedná se o stavbu zajišťující migraci co nejširšího spektra vodních živočichů proti toku řeky Odry při překonání spádu vytvořeným vzdouváním na jezu Lhotka.

Rybochod byl proveden jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami a jeho délka bude 185 m. Rybochod je tvořen třemi částmi – vstupním železobetonovým objektem, otevřeným úsekem a výstupním železobetonovým objektem. Na výstupním objektu je stavidlový uzávěr pro regulaci průtoku v rybochodu. Vábící efekt rybochodu byl zlepšen difuzorem – potrubí DN 200 mm s vyústní tryskou. Stavební náklady dosáhly výše 30,5 mil. Kč.

Zprůchodnění stupňů na Odře, podél Polaneckého lesa

Cílem této stavby bylo zprůchodnit tři stávající balvanité skluzy pro vodní organismy. Jednálo se především o rozebrání stávajících balvanitých skluzů a jejich přeskládání do určitého sklonu. Dále byly stabilizovány pravobřežní nátrže a jedna levobřežní nátrž, a to vše přírodním způsobem (např. kotvení bylo zajištěno pomocí dřevní hmoty, byly využity stávající kameny, či zajištění paty bylo realizováno pomocí haťoštěrkových válců). Celková cena díla dosáhla výše 18 mil. Kč

 

Revitalizace Olešné, km 6,800-9,500

V rámci této stavby se provedla revitalizace vodního toku Olešná, a to rozrameněním toku a doplněním usměrňovacích patek v obloucích. Součástí stavby byly také nutné vegetační úpravy skládající se z mýcení porostů a vysázení druhově vhodnější náhradní výsadby. Náklady na tuto akci dosáhly výše 10 mil. Kč.

 Revitalizace Osoblahy, km 0,000 - 11,300

Předmětem této stavby byla obnova přírodního charakteru vodního toku Osoblaha v k. ú. Studnice u Osoblahy, Osoblaha, Kašnice u Bohušova a Bohušov a obnova přirozených procesů v jeho řečišti a podél stávajících břehů. V rámci realizace akce se prováděla inicializace meandrů modelací břehů, která spočívá ve výkopech na konkávních březích a násypech na březích konvexních podél stávajících zemních valů, inicializace meandrů pomocí výhonů v rámci stávajícího koryta, úprava stupňů v km 3, 485 a 4,754 na balvanité skluzy, zřízení tůní, diverzifikaci dna pomocí dřevěných prahů v km 6,550 – 7,050 a kácení dřevin. Celková cena díla dosáhla výše 10 mil. Kč. U této akce je dále potřeba dodat, že návrh technického řešení a zpracování všech stupňů projektové dokumentace bylo zajišťováno naším odborem projekce.

 

Revitalizace Pavlovického potoka, km 0,000 – 2,000

Předmětem stavby byla revitalizace toku Pavlovický potok v k.ú. Slezské Pavlovice. Stavební práce byly prováděny ve stávajícím korytě toku, a na přilehlých pozemcích v místě slepých ramen a meandrů. Stávající opevnění dna betonovými žlaby bylo odstraněno. Opevnění bylo zachováno pouze v krátkých úsecích při nátoku a výtoku u obou stávajících propustků a v úseku pod vyústěním zatrubněného výtoku rybníka. Ukončení těchto úseku bylo vždy zajištěno pasem z lomového kamene. V rámci revitalizace toku došlo k pročištění slepých ramen a jejich napojení na hlavní koryto. Stavební náklady na tuto akci dosáhly výše 3 mil. Kč.

 

  1. III.                Akce hrazené z vlastních zdrojů

V letošním roce jsou také realizovány rekonstrukce a opravy vlastního strategicky významného majetku. Veškeré náklady jsou hrazeny z vlastních zdrojů. Mezi nejvýznamnější akci patří:

VD Kružberk – rekonstrukce koruny hráze a oprava návodního líce

Rekonstrukce hráze se týká celé svrchní části koruny s její kompletní výměnou nad úrovní těles bloků, včetně nové betonové desky a nových mostních polí, chodníků, zábradlí a konzol. Proti zatékání bude provedena i obnova příslušných izolačních vrstev a účinné odvodnění koruny hráze. Rekonstrukce zahrnuje i vtok do tlakové štoly. Opraven pomocí plošné sanace betonu bude návodní líc hráze, a to odshora až do úrovně 4 metrů pod provozní hladinu v nádrži. Samotná stavba byla zahájena v 8/2015 as předpokládanými stavební náklady ve výši 80 mil. Kč.

 

 

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz