Připravujeme řešení jak ochránit občany v blízkosti řeky Petrůvky

Letošní jarní povodeň opět potvrdila nutnost protipovodňových úprav na řece Petrůvce, která by ochránila zástavbu v rozsáhlém území obce Petrovice u Karviné, místní části Závada. Vodohospodáři připravují soubor souvisejících objektů s předpokládanými náklady ve výši 55 mil. Kč bez DPH s termínem realizace po roce 2019. Délka stavby se předpokládá 1,5 roku.

 

„Jedná se o soubor souvisejících stavebních objektů a podobjektů, které se vážou k výstavbě hlavní ochranné sypané zemní hráze kolem Petrůvky (dl. 1840m), k přeložce koryta Olšinky (dl. 614m), k výstavbě hrází kolem odvodňovacího příkopu, který odvádí vody z rybniční soustavy do řeky Olše (dl. 713m a 58m) a k jednoduchému zvýšení terénu pod železničním podjezdem tak, aby voda neproudila podjezdem do centrální části Závady. K uvedeným stavebním objektům patří také podobjekty jako odvodnění vzdušné paty hráze, terénní úpravy, úpravy komunikací včetně nutných přemostění a vyvolané přeložky inženýrských sítí,“ objasnil investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.

 

Stavbou bude trvale dotčeno 93 pozemků a dočasně dotčeno 12 pozemků v k. ú. Závada nad Olší. Pouze 24 pozemků je v majetku obce nebo státu a ostatní jsou v majetku soukromých vlastníků nebo firem. Jednání s vlastníky pozemků k poskytnutí pozemků pro výstavbu jsou zajišťována ve spolupráci s dotčenou obcí Petrovice u Karviné.

Změnou odtokových poměrů bude dotčen sousední stát Polská republika, s kterou budou v nejbližší době projednávány návrhy jednorázových finančních kompenzací.

 

Předložený záměr podléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí.  Posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000, bylo doplněno podrobným biologickým průzkumem, byly provedeny výpočty a mapové zpracování dosahu vlivu realizace záměru na průběh povodní včetně území Polské republiky a změny rozsahu záplavového území obce Godow. V současnosti probíhá zpracování návrhu jednorázových finančních kompenzací dotčeným majitelům na polské straně Petrůvky. V březnu 2017 bylo dokončeno zpracování dokumentace EIA a nyní probíhá posuzování záměru a jeho vlivu na životní prostředí dle zákona.

 

„Po ukončení posuzování záměru z hlediska životního prostředí a majetkoprávního projednávání budou případné podmínky zapracovány do dokumentace územního rozhodnutí a následně bude požádáno o územní rozhodnutí,“ doplnil Miroslav Janoviak

 

 

Základní popis technického řešení:

Navrhovaná stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 01- Ochranná hráz na Petrůvce; SO 02 - Přeložka a zkapacitnění Olšinky; SO 03 - Ochranná PB hráz podél odpadu rybníků; SO 04 - Ochranná LB hráz podél odpadu rybníků; SO 05 – Navýšení terénu pod podjezdem

 

Šárka Vlčková

tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

tel.: + 420 596 657 221; mobil: + 420 602 715 643; email: sarka.vlckova@pod.cz