Rekonstrukce vodního díla Šance byla ukončena

Hráz vodního díla Šance na řece Ostravici je svojí výškou 65m spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší hrází v našem regionu a patří k nejvyšším v ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošla celkovou rekonstrukcí, která zajistí její bezpečnost a spolehlivý provoz. Stavební činnost představovala široký okruh prací, zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz i vyhodnocení stavu vodního díla. Významnou částí byly masivní zemní práce na sesuvu Řečica vedoucí  ke zvýšení jeho stability. Rekonstrukce byla zahájena v září 2015, trvala 3 roky a stála téměř půl miliardy korun. Projektantem rekonstrukce byla akciová společnost AQUATIS, zhotovitelem prací na rekonstrukci vodního díla byla akciová společnost OHL ŽS.

Stavba byla financována Ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi III“ a financována byla také z vlastních prostředků podniku. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolalo na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají v přemístění, tudíž vybudování nového provozního střediska včetně informačního centra pro návštěvníky, úpravě komunikací a mostů.

 „Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování 10 000 let. Bezpečnost přehrady za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu. Za velice užitečné a efektivní považuji spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila stabilita hráze a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zároveň zlepšila stabilita sesuvu samotného. Modernizací prošla také měřící zařízení, sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení.“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

„V současnosti může probíhat regulovaně plnění nádrže s omezením rychlosti stoupání hladiny na maximálně 1m za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze. Podrobná budou v době napouštění nádrže měření technického a bezpečnostního dohledu. Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. V současné době k dosažení bezpečnostního přelivu schází cca 8m. Další postup plnění nádrže závisí na meteorologické situaci, která ovšem není za současného sucha příznivá,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina.

 „Po dobu tří let, kdy rekonstrukce VD Šance probíhala, bylo realizováno přibližně 70 dílčích objektů. K nejzásadnějším patří především výstavba nového bezpečnostního přelivu, skluzu a vývaru. Důležitým prvkem stavby bylo také vybudování přísypu hráze a výstavba nového provozního střediska. Naše společnost při realizaci uplatnila a významně prohloubila své zkušenosti v oblasti vodohospodářských staveb tohoto typu,“ řekl Ing. Roman Kocúrek, generální ředitel akciové společnosti OHL ŽS.

„Smyslem rekonstrukce bylo uvést vodní dílo Šance do souladu s přísnějšími technickými standardy a provést další stavební úpravy tak, aby přehrada i v budoucnu spolehlivě sloužila jako významný zdroj pitné vody, chránila region před povodněmi a eliminovala negativní dopady sucha. A to se zcela podařilo. 0ceňuji také, že kdo nebyl na místě a neviděl stavební práce, jeřáby, stavební stroje a ‚upuštěnou‘ přehradu na vlastní oči, po celé tři roky nepoznal, že se tu děje tak rozsáhlá rekonstrukce. Všechny funkce přehrady, zejména bezpečnost a zásobování obyvatel pitnou vodou byly zajištěny,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Musím poděkovat zhotoviteli celého díla za výbornou spolupráci, kdy stavba probíhala po celou dobu podle časového harmonogramu, přestože si stavební práce žádaly přesné provedení s vysokým důrazem na kvalitu a bezpečnost,“ uzavřel Miroslav Janoviak, investiční ředitel státního podniku Povodí Odry.

Po dobu rekonstrukce vodního díla Šance byla bezpečnost přehrady zajištěna zejména sníženou hladinou na polovinu objemu. Vytvořil se tak prostor pro zachycení případných povodní. Rovněž byla upravena manipulační pravidla a vodu bylo možné z přehrady dříve a ve větším množství odpouštět.

Vodní dílo Šance je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO). Ta je víceúčelovou vodohospodářskou soustavou, kdy vodní díla mezi sebou spolupracují. Přehrada Šance byla předána do užívání v roce 1969. Jedná se o víceúčelové vodní dílo. Prioritním účelem je zásobování obyvatelstva pitnou vodou prostřednictvím odběru společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. v množství 800 l/s a ochrana před povodněmi, dále pak zajišťuje minimální průtok pod hrází, nadlepšování průtoků v řece Ostravici a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází. Na nádrži je provozován účelový chov ryb pro podporu jakosti vody v nádrži. Vodárenská nádrž Šance umožňuje produkci pitné vody, která svou jakostí trvale vyhovuje nárokům kladeným na kojeneckou vodu.

Nádrž má celkový objem 59,5 mil. m³, z toho je 16,9 mil. m³ určeno na ochranu před povodněmi, a 40,5 mil. m³ pro zásobování vodou a nadlepšování řeky Ostravice. Zbytek 2,1 mil. m³ je nedotknutelnou rezervou tzv. stálým nadržením.

 

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie