Rozsáhlá rekonstrukce přehrady Šance pokračuje

Převedení extrémních povodní to je důvod rozsáhle rekonstrukce vodního díla

Šance na řece Ostravici, která byla zahájena v září 2015 s ukončením v červenci 2018. Celkové náklady na rekonstrukční práce se předpokládají ve výši 438,5 miliónů korun. Přehrada tak bude po rekonstrukci schopna utlumit až 10x větší povodeň než byla v roce 1997.

 „Během rekonstrukce se na pravém břehu postaví nový kapacitnější boční přeliv, skluz a vývar pro odvedení extrémního množství povodňové vody. Přehrada Šance bude schopna utlumit až 10x větší množství vody než protékalo řekou Ostravicí v roce 1997, kdy byl průtok klasifikován na více než tisíciletou vodu.  Dalším přínosem je zvýšení stability hráze přísypem vzdušného svahu s dostatečně mírným sklonem. Vybudování zmíněných stavebních objektů vyvolá na tomto vodním díle další stavební zásahy a úpravy, které spočívají ve změně umístění provozního střediska, úpravě komunikací a mostů,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

 

V současnosti je již vybudován nový bezpečnostní přeliv, železobetonový skluz je hotov z cca 90% včetně vybudované dělící stěny ve vývaru, která umožní práce na rozšíření levé strany vývaru s novým napojením na koryto toku. Zároveň se upravuje svah patky přísypu do projektovaného tvaru s osazováním měřících zařízení.

 

V letošním roce budou dokončeny zejména všechny betonové konstrukce ve skluzu a vývaru, oba mosty na koruně a u vývaru, z větší části provedeny práce na nové koruně hráze, proběhne rekonstrukce odběrné věže, bude provedena hrubá stavba nového provozního zařízení a dotěsnění injekční clony vodního díla.

 

Stavba je financována ministerstvem zemědělství v rámci dotačního programu „Podpora prevence před povodněmi III.“

 

„Již v roce 2013 byla pro zlepšení bezpečnosti hráze vybudována odvodňovací štola, která zachytí vody přitékající pod povrchem do profilu hráze z masivu Smrku. Ražená drenážní štola doplněná svislou šachtou včetně soustavy drenážních prvků je umístěna v levém svahu pod hrází. Běžně je štolou odváděno cca 3-5 litrů vody za sekundu a v případě extrémních srážek se však může jednat až o 150 l/s. Součástí prací s náklady ve výši cca 43,8mil. Kč byla obnova injekční clony v levém zavázání hráze,“ doplnil ředitel závodu Frýdek – Místek Dalibor Kratochvíl.

 

Rekonstrukce vodního díla Šance je v průběhu stavby trvale sledována a kontrolována. Dosavadní měřeními technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) nebyly zjištěny negativní a neočekávané vlivy stavby. Mezní hodnoty nebyly na žádném zařízení TBD dosaženy.

 

Přehrada Šance byla předána do užívání v roce 1969. Jedná se o víceúčelové vodní dílo. Prioritním účelem je dodávka surové vody pro úpravnu na vodu pitnou a nalepšování průtoků za nízkých stavů

v řece Ostravici pod přehradou. Významnou funkcí je transformace povodňových průtoků, a tím povodňová ochrana sídel na řece Ostravici. Na nádrži je provozován účelový chov ryb pro podporu jakosti vody v nádrži. Vodárenská nádrž Šance se řadí spolu s nádrží Morávka k nejkvalitnějším vodním zdrojům v České republice a umožňuje produkci pitné vody, která svou jakostí trvale vyhovuje nárokům kladeným na kojeneckou vodu.

 

Šárka Vlčková, tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz