Soustavná obnova hrazení řeky Mohelnice je dokončená

Na řece Mohelnici v obcích Raškovice a Krásná byla dokončena protipovodňová a revitalizační opatření, která zajistí ochranu místní zástavby před velkou vodou a vodní erozí. V rámci stavby bylo obnoveno 20 spádových objektů. Realizace celé úpravy byla rozdělena na celkem 7 etap, kdy práce na první etapě započaly v roce 2015. Poslední etapa byla ukončena v roce 2021 s celkovými stavebními náklady ve výši 91,3 mil. Kč bez DPH, které byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry a také dotace Moravskoslezského kraje ve výši 9 mil. Kč.

Tisková zpráva ke stažení

Fotogalerie