Stavební práce na nejvyšší sypané hrázi suché nádrže v našem kraji začínají

Výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže Jelení, která je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horní Opavě a zajistí ochranu proti povodním v obci Karlovice a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov se dostala do další fáze. Finanční náklady na až 16 m vysokou hráz, která bude zaplacena z dotace MZe „Prevence před povodněmi III, se předpokládají ve výši 150 mil. Kč. Stavební práce by měly být ukončeny na podzim roku 2018.

 

Od března letošního roku probíhala příprava terénu staveniště včetně odstraňování dřevní hmoty. Nyní budou započaty práce na budování bezpečnostního a výpustného zařízení.

 

„Suchá nádrž Jelení je navržena v rámci souboru opatření na horní Opavě a svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak přívalových srážek. Nádrž doplňuje klíčový prvek souboru opatření, kterým je nádrž Nové Heřminovy. Koncepčně byl neškodný odtok z nádrže stanoven podle kapacity Kobylího potoka přes obec Karlovice s přírůstkem o velké vody z Adamovského potoka. Po ukončení výstavby nádrže bude „Karlovický uzel“ završen doplněním o revitalizaci mezi nádrží a horním koncem úpravy koryta Kobylího potoka nad Karlovicemi,“ řekl investiční ředitel státního podniku Povodí Odry Miroslav Janoviak.

 

„Retenční prostor nádrže taktéž omezí odnos splavenin a účinně utlumí lokální přívalové srážky. Pro regionální srážky je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny (Q100 = 33,5 m3/s) na neškodný odtok Q1 = 4,41 m3/s. Maximální objem suché nádrže na toku Kobylí potok přibližně 460 m nad soutokem s Adamovským potokem je navržen na 865 000 m3 s maximální hladinou na kótě 523,70 m n. m.,“ doplnil technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

 

„Suchá nádrž Jelení je citlivě zasazena do okolní přírody Jeseníků a bude bezpečně zajišťovat ochranu proti povodním v Karlovicích a v dalších obcích horní Opavy,“ uzavřel generální ředitel Jiří Pagáč.

 

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě byla letos zahájena výstavba menšího suchého poldru Loděnice za 30 mil. Kč, který má ochránit místní část Holasovice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Předpoklad ukončení stavebních prací je na podzim roku 2018.

 

 

Poznámka:

Suché nádrže obecně

Suchá nádrž má obdobou funkci jako nádrž vodní, zachytí povodňovou vlnu. Na rozdíl od přehrad je ale za normálních průtoků prázdná. Teprve v době, kdy začne pršet, průtoky stoupají a je dosaženo kapacity výpustného potrubí, začne se voda v nádrži zvedat. Nádrž zachytí určitý objem vody, průtok pod hrází je stále stejný. Po povodni, kdy přítoky klesají, se nádrž pomalu vypouští. Suchá nádrž je funkční při povodních. Po zbytek roku je území v normálním režimu, a je možné zemědělské hospodaření.

 

Suchá nádrž Jelení

Hráz nádrže je navržena nehomogenní, lichoběžníkového příčného profilu s přímou osou, vodorovnou korunou a s maximální výškou 16 m. Koruna hráze na kótě 524,70 m n. m. bude šířky 4 m, délky 273 m.  Funkci bezpečnostního a výpustného zařízení bude plnit sdružený objekt. Pro zajištění vysoké provozní spolehlivosti je v úrovni dna navržena průtočná spodní výpust čtvercového průřezu (600 mm) bez provozních uzávěrů. Druhá výpust leží osově nad dolní výpustí a je tvořena krátkým ocelovým potrubím DN 700 se dvěma šoupátky. Bezpečnostní přeliv s přelivnou hranou na kótě 522,90 m n. m. je navržen na Q100 při výšce přepadového paprsku 0,8 m.

Odtok z bezpečnostního přelivu je napojen na odpadní štolu (bez zahlcení převede průtok 2 x Q100), která bude obdélníkového průřezu (3,0 x 4,0 m) délky 45,5 m. Voda ze štoly bude odváděna korytem délky 155 m a napojena na stávající koryto toku. Do pravého zavázání hráze je navržen nouzový přeliv - opevněný lichoběžníkový průleh s přelivnou hranou 65 cm pod úrovní koruny hráze, šířkou ve dně 15 m a s dalším zvýšením kapacity o cca 13,3 m3/s. Součástí stavby bude měření základních veličin na nádrži a na Kobylím potoku pod ní s kontinuálním přenosem údajů na VH dispečink. Součástí stavby je přeložka komunikace II/452 kolem zátopy suché nádrže.

 

 

 

 

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.:       + 420 596 657 221

Mobil:   + 420 602 715 643

Email:    sarka.vlckova@pod.cz