Mezinárodní protipovodňové cvičení v Moravskoslezském kraji

Aktualita

06.11.2017
Mezinárodní protipovodňové cvičení v Moravskoslezském kraji

„Ve dnech 24. až 26. října 2017 byla převážná část imaginárního státu Moduslistán (geograficky odpovídající České republice), zasažena sérií bouřek a intenzivních srážek, které způsobily plošné povodně a sesuvy půdy. Nejvíce zasaženou oblastí je východní část Modulistánu, region Chachárie (odpovídající Moravskoslezskému kraji), ležící u hranic s Polskem a Slovenskem. Povodněmi je postiženo cca 65 000 obyvatel z 1 mil. populace regionu Chachárie. Je potvrzeno 10 mrtvých a více než 500 zraněných, více 3 500 obyvatel muselo opustit své domovy. Prvotní odhady odhadují škody na více než 20% infrastruktury Chachárie. Komunikace jsou z části průjezdné, velmi často je průjezdnost omezena spadlými stromy, které se nedaří včas odstraňovat. GSM síť je funkční pouze částečně. Záchranné složky Modulistánu včetně Chachárie jsou nasazeny k řešení následků povodní, jejich kapacita je vzhledem k rozsahu mimořádné události nedostatečná. Vláda Modulistánu požádala mezinárodní společenství o mezinárodní humanitární pomoc jak materiální, tak vysláním modulů Evropské unie.“ Takto vypadá scénář mezinárodního cvičení CZECH MODEX 2017, které začalo ve čtvrtek 2.11.2017 na území v Moravskoslezském kraje.

Cvičení je organizováno Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS Moravskoslezského kraje“) a koná se koná 2. až 5. listopadu 2017 v rámci Mechanismu Civilní Ochrany Evropské unie (dále jen „Mechanismus“) za účasti modulů, jejichž aktivity jsou spojeny s povodněmi a jsou převážně zaměřeny na vysokokapacitní čerpání.

 

Mechanismem je myšlen systém, kterým Evropská komise reaguje na potřeby vysílat, či přijímat humanitární či záchranářskou pomoc v rámci či mimo členské země EU. V rámci tohoto mechanismu pracují tzv. moduly, což jsou specializované týmy, které se soustředí na jednu specifickou činnost, mezi něž patří např. vyhledávání a záchrana osob ve zřícených budovách (USAR), vyhledávání a záchrana osob na vodní hladině (WASAR), vysokokapacitní čerpání (HCP) a mnoho dalších.

 

Samotné MODEX cvičení, jehož název je odvozen z anglického MOdule EXercise (cvičení modulů) je jedno z celkově 4 takovýchto cvičení konaných v Polsku, ČR, Itálii a Francii, pro které Evropská komise vyčlenila v letech 2017-2018 finanční prostředky.

 

Cvičení má ověřit schopnosti a možnosti kooperace a koordinace HZS Moravskoslezského kraje ve vazbě na povodně v rámci Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy včetně krizové infrastruktury a koordinace zahraniční humanitární a záchranářské pomoci poskytnuté cizími státy v rámci Mechanismu Civilní Ochrany Evropské unie. Cílem cvičení je zejména nácvik spolupráce a výměna zkušeností během praktických činností u povodní. Dále bude cvičení v omezené míře zaměřeno i na testování postupů při překročení hranic, koordinaci činností v rámci mezinárodního koordinačního štábu v místě události a spolupráci s místními orgány imaginární země ležící mimo Evropskou unii.

 

 

Cvičení CZECH MODEX 2017 se zúčastní celkem tři moduly vysokokapacitního čerpání z Polska, Rumunska a Itálie (HCP – High Capacity Pumping), dále čtyřčlenná speciální jednotka zaměřená na detekci nebezpečných látek v prostředí z Nizozemí (Enviromental Assessment Unit), koordinační tým Evropské unie (EUCPT - European Union Civil Protection Team) společně s technickým týmem podpory činnosti (TAST - Technical Assistance Support Team) tvořený experty z Litvy a Lotyšska.

 

Samotnému začátku cvičení předcházela 1. listopadu 2017 odborná příprava členů EUCPT a TAST společně s trenéry. Cvičení začalo 2. listopadu 2017 příjezdem EUCPT a TAST na hranice imaginárního státu Modulistán, které budou simulovány v prostorách Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně. Po EUCPT a TAST následovaly HCP moduly a EAU. Přijíždějící moduly prošly na hranicích standardními procedurami, které jsou obvyklé pro stát ležící mimo Evropskou unii.

 

Pro HCP moduly je vytipováno celkem 6 míst, kde bude realizováno praktické několikahodinové nasazení, přičemž scénáře jednotlivých míst odpovídají reálným situacím a zkušenostem získaných během povodní. Cvičení bude dále „zpestřeno“ řadou rozeher vyžadující správné řešení jako např. kontrola dokladů, alkoholu a drog bezpečnostními složkami Modulistánu, nález mrtvého těla nebo topícího se rybáře v místě nasazení apod.

 

Cvičení je plánováno na dobu 48 hodin nepřetržitého nasazení a bude končit v sobotu 4. listopadu 2017 ve 12:00 hodin. Cvičení je organizováno se zapojením expertů HZS ČR, MV-generálního ředitelství HZS ČR, Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně a svým významem je ojedinělé nejen z pohledu Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, ale také v kontextu celé České republiky.

 

Ředitel HZS Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček k významu cvičení CZECH MODEX 2017 uvedl: „Hasičský záchranný sbor ČR dlouhodobě usiluje o nejrůznější formy pomoci při mimořádných událostech v zahraničí, a to nejen v Evropě. Náš Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se snaží tento dlouhodobý záměr co nejlépe naplnit, například projektem Evropské unie Direct, do něž jsou vedle hasičů z HZS MSK zapojeni kolegové ze Slovinska a Černé Hory, a také mezinárodními cvičeními MODEX, kde si vyměňujeme zkušenosti při společných zásazích. Spolu s tím získáváme důležité přátele, jejich důvěru a cenné kontakty.“

 

„Je důležité procvičovat postupy, které musejí složky Integrovaného záchranného systému dodržovat při povodních a dalších mimořádných událostech. Tak, aby při skutečných dramatech všichni zachovali chladnou hlavu, složitou situaci profesionálně zvládli a minimalizovali případné škody. Zkušenosti z minulosti dokazují, že zejména moravskoslezští hasiči a jejich specializované týmy odvádějí perfektní práci při ochraně a zajištění bezpečnosti obyvatel nejen Moravskoslezského kraje, ale jsou připraveni pomoci i v jiných regionech. Vedení Moravskoslezského kraje je proto bude i nadále nejen morálně, ale i věcně a finančně podporovat. Moderní vybavení speciální technikou přispívá ke zvýšení účinnosti a efektivity zásahů a ke zkvalitnění veřejné služby pro občany,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

 

                       

„Mezi nejdůležitější potřeby lidí patří pocit bezpečí. Na území našeho města k němu přispívají nejen policisté a městští strážníci, ale také další složky Integrovaného záchranného systému. I proto velmi vítám mezinárodní protipovodňové cvičení v našem kraji, jehož smyslem je procvičit spolupráci našich i zahraničních hasičských a humanitárních záchranných týmů v případě ohrožení velkou vodou. Práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému si velmi vážíme a dovolím si tvrdit, že jejich podpora ze strany města je v rámci České republiky velmi nadstandardní," uvedl ostravský primátor Tomáš Macura. 

 

„Mezinárodní cvičení pokládáme za důležitou součást příprav na případné povodně, které mohou náš region postihnout. Proto jsme se také aktivně podíleli na přípravě a výběru vhodných lokalit. Vysokokapacitní čerpání slouží k odčerpávání vod ze zatopených území,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.