Aktuality

2021
Obec Holasovice má novou protipovodňovou ochranu Obec Holasovice má novou protipovodňovou ochranu
23.11.2021

Od podzimu letošního roku jsou obyvatelé obce Holasovice chráněni novými protipovodňovými hrázemi za 106 mil. Kč. Ochrana obyvatel a zástavby zmíněné obce je na úrovni odpovídající hodnotě návrhového průtoku 290 m3/s, s bezpečnostním převýšením minimálně 60cm. Díky tomuto opatření v kombinaci s tlumicím efektem suché nádrže Loděnice na drobném vodním toku Lipince, vybudované v roce 2018 za necelých 33 mil. Kč, dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy.

Více informací zde
Rybáři z Povodí Odry jsou připraveni na vánoční prodej ryb, novinkou je kružberský pstruh Rybáři z Povodí Odry jsou připraveni na vánoční prodej ryb, novinkou je kružberský pstruh
15.11.2021

Letošním výlov Petrova rybníka byl úspěšný. Celkem bylo sloveno 55 tun kapra obecného, který bude připraven k prodeji na prodejnách Povodí Odry v Opavě, Žermanicích, Petrově rybníce u Krnova a také pod hrází přehrady Kružberk. Kromě kaprů a ostatních ryb je v prodeji „kružberský pstruh“, ryba z produkce Povodí Odry. Předvánoční prodej ryb bude probíhat v obvyklých časech, prodejní doby jsou již zveřejněny na webových stránkách Povodí Odry.  

Více informací zde
Odtěžení sedimentů z malé vodní nádrže Pocheň bylo dokončeno Odtěžení sedimentů z malé vodní nádrže Pocheň bylo dokončeno
03.11.2021

Na podzim letošního roku bylo dokončeno odtěžení sedimentů z malé vodní nádrže Pocheň. V příštím roce je naplánováno dokončení náhradní výsadby za pokácené dřeviny, které budou vysázeny na terénních úpravách vzniklých při ukládání sedimentů. Druhová skladba stromů a keřů je zvolena s ohledem na druhovou skladbu okolních porostů.

Více informací zde
Kácení dřevin z bezpečnostních důvodů Kácení dřevin z bezpečnostních důvodů
27.08.2021

Povodí Odry, státní podnik, závod Frýdek-Místek, připravuje kácení rizikových stromů v centru Frýdku-Místku, které rostou na bermě podél řeky Ostravice. Dřeviny jsou napadané jmelím a dalšími patogeny, prosýchají a dochází k odlamování větví a jsou ohrožování chodci i cyklisté. Výběr stromů proběhl ve spolupráci s orgánem ochrany přírody Magistrátu města Frýdek-Místek, který stav těchto stromů vyhodnotil jako silně poškozené dřeviny ohrožující okolní hodnotnější dřeviny s možností selhání provozní bezpečnosti.  Ke kácení dojde v období vegetačního klidu, tj. od začátku listopadu až konce března.

Více informací zde
Připravujeme rekonstrukci stupně Riviéra ve Frýdku - Místku Připravujeme rekonstrukci stupně Riviéra ve Frýdku - Místku
18.08.2021

Na řece Ostravici ve Frýdku – Místku se připravuje rozsáhlá rekonstrukce dalšího stupně s názvem Riviéra. Stavět by se mohlo v letech 2025 – 2026 s předpokládanými náklady ve výši kolem 80 mil. Kč. Hlavním účelem rekonstrukce je bezpečné navedení a převádění velkých vod Ostravice a Morávky městskou tratí. Stupeň bude vybaven záchrannými prvky pro případ zásahu integrovaného záchranného systému, zejména hasičského záchranného sboru. Při vodácké plavbě bude spádový stupeň překonáván přenesením lodi. Předpokládá se také jeho využití ke krátkodobému oddechu občanů. Zároveň dojde k významnému zkvalitnění životního prostředí zajištěním zprůchodnění tohoto stupně rybím přechodem.

Více informací zde
Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 5. 8. 2021 Informace o stavu a prognóza průtoků v povodí Odry 5. 8. 2021
05.08.2021

Regionální nasycenost povodí Odry je po srážkách v předchozím období vysoká. Za posledních 24 hodin spadly na území v působnosti našeho podniku srážky v úhrnech od 4 do 55 mm, přičemž maximálních hodnot bylo dosaženo v Beskydech a v Poodří a Beskydské pahorkatině. Týdenní úhrn srážek se pohybuje v rozmezí od 10 do 90 mm, přičemž maximálních hodnot je dosahováno na pravostranných přítocích Odry a v Beskydech. Na základě meteorologické předpovědi ČHMÚ se v následujících 24 hodinách očekávají srážky v úhrnech až 100 mm, a to v povodí Ostravice a Morávky. V povodí Olše jsou očekávané úhrny srážek za 24 hodin 40 – 60 mm, v povodí Odry 10 – 50 mm, v povodí Opavy 15 – 50 mm a na Jesenicku od 25 do 50 mm.

Více informací zde
Zahájená oprava opěrné zdi v toku Bílovka v Bílovci omezí provoz na silnici č. II/463 Zahájená oprava opěrné zdi v toku Bílovka v Bílovci omezí provoz na silnici č. II/463
04.08.2021

Vodohospodáři Povodí Odry zahájili opravu pravobřežní opěrné zdi v obci Bílovec v km 11,260 – 11,500, která byla v nevyhovujícím stavu. Stavba bude realizována v intravilánu města v korytě a blízkosti koryta vodního toku Bílovka v celkové délce cca 240m.

Více informací zde
V horní části řeky Bělé v Jeseníkách bylo dosaženo až 100 leté povodně V horní části řeky Bělé v Jeseníkách bylo dosaženo až 100 leté povodně
27.07.2021

Díky velmi dobrému stavu koryta řeky Bělé, kterého bylo dosaženo po povodni 1997 a jeho pravidelné údržbě, preventivní činnosti a díky vydání včasné varovné informace vodohospodářů pro Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje, nedošlo přes extrémní srážku a povodňovou vlnu v údolí řeky Bělé ke ztrátě lidských životů. Povodňové škody na majetku vodohospodářů se odhadují na 35 mil. Kč. Povodeň dosáhla úrovně kolem 50 leté až 100 leté vody. Této přívalové povodni na horní Bělé odpovídá i rozsah záplavového území, který byl včetně aktivní zóny v tomto úseku řeky Bělé úředně stanoven.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry Aktuální hydrologická situace v povodí Odry
21.07.2021

Situace na vodních tocích je dobrá, i když velmi rozmanitá. Na několika vodních tocích se začíná projevovat sucho, zatímco na dvou stanicích byly dosaženy stupně povodňové aktivity. Srážkové úhrny se za poslední týden od 14. 7. do 21. 7. 2021 pohybovaly v širokém rozmezí od 5 do 155 mm a srážky měly přívalový charakter.

Více informací zde
Dvouleté zkušební měření prokázalo, že suchá nádrž Jelení je bezpečné vodní dílo Dvouleté zkušební měření prokázalo, že suchá nádrž Jelení je bezpečné vodní dílo
13.07.2021

Suchá nádrž Jelení na Kobylím potoce byla stavebně dokončena v roce 2019 a poté následovala řada technicko-bezpečnostních měření, která prokázala bezpečnost a provozuschopnost vodního díla. Obstála také v červnu 2020, kdy proběhla na Kobylím potoku krátká povodňová epizoda, během které bylo možno ověřit také skutečnou transformační funkci nádrže.

Více informací zde
Vodohospodáři Povodí Odry se významně podílejí na vzniku nových cyklostezek a jejich údržbě Vodohospodáři Povodí Odry se významně podílejí na vzniku nových cyklostezek a jejich údržbě
29.06.2021

Přirozeně, z morfologie terénu, se nabízí stezky pro cyklisty situovat podél vodních toků a zátop vodních děl, kde je minimální převýšení. Většina stezek je pak vedena po pozemcích a vodních dílech, převážně pak po ochranných říčních hrázích Povodí Odry, které významným způsobem přispívá k jejich realizaci a současně provádí údržbu.

Více informací zde
Každý splav na řece může být nebezpečný Každý splav na řece může být nebezpečný
21.06.2021

Vážení občané,

vstupujeme do letní rekreační sezóny a Povodí Odry, státní podnik na Vás apeluje, abyste naše řeky a vodní díla využívali:

Více informací zde
Kontrola funkčnosti mobilního čerpadla Sigma Kontrola funkčnosti mobilního čerpadla Sigma
17.06.2021

V minulých dnech proběhla v areálu Štěrkovny Hlučín "čerpací akce", která spočívala v přečerpání vody z tzv. oka do dešťové kanalizace v areálu. Mobilní čerpadlo Sigma, které státní podnik Povodí Odry zapůjčil Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, bylo použito v rámci pravidelné kontroly funkčnosti celého systému čerpání. Toto čerpadlo je nasazováno na Antošovické hrázi při povodňových průtocích a zajišťuje plynulý odchod vod z intravilánu obce. 

Více informací zde
Silniční most přes řeku Odru na ul. Hlučínské mezi Přívozem a Petřkovicemi Silniční most přes řeku Odru na ul. Hlučínské mezi Přívozem a Petřkovicemi
11.06.2021

V současnosti probíhá rekonstrukce uvedeného mostu, který kříží vodní tok Odru v říčním km 12,8. Rekonstrukce zároveň znamená obrovské dopravní komplikace pro občany, zejména Ostravy a Hlučínska. Opakovaně v médiích zazněla informace, že příčinou nynějších problémů je zamítavé stanovisko Povodí Odry, státního podniku k umístění provizorního mostu přes koryto Odry. Státní podnik Povodí Odry k předmětné problematice uvádí, že k rekonstrukci silničního mostu vydal kladné stanovisko v říjnu 2019.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace Aktuální hydrologická situace
17.05.2021

Během posledního týdne vypadly na území ve správě Povodí Odry, státní podnik (území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje) dešťové srážky v úhrnech od 30 do 90 mm. Srážky měly jak bouřkový charakter s vysokou intenzitou deště (Bohumínsko, Opavsko, Bruntálsko a další lokality), tak později regionální rozložení. Došlo k plnému nasycení půdního horizontu.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace Aktuální hydrologická situace
14.05.2021

Po vydatných deštích, které v oblasti povodí Horní Odry za posledních 24 hodin místy dosahovaly 30 až 50 mm, a ojediněle až 70 mm srážek, došlo k vzestupům hladin zejména drobných vodních toků. Drobný déšť se v současnosti vyskytuje zejména v beskydské části území a ve vlastním povodí Odry, kde od 7 hodiny vypadlo většinou okolo 1 mm srážek. Vydatnější srážky jsou zaznamenány na Jablunkovsku a v pramenné oblasti Bílé Ostravice, kde napršelo místy do 5 mm srážek. Průtoky ve vodních tocích se pohybují nejčastěji v rozmezí 30 až 90denních vod a mají většinou klesající tendenci. Průtokové vlny na dolních úsecích řek Odry, Opavy a Ostravice se blíží kulminacím. Je dosažen 1. SPA na Opavě v Děhylově a na Ropičance v Řece. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně protéká 153 m3.s-1 vody, což je více než 30denní průtok.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace na povodí Odry Aktuální hydrologická situace na povodí Odry
13.05.2021

Během posledních cca 24 hodin spadly na území ve správě Povodí Odry, státní podnik (území Moravskoslezského a části Olomouckého kraje - ORP Jeseník) dešťové srážky v maximech až cca 50 mm. Srážky měly bouřkový charakter s vysokou intenzitou deště (Bohumín 40 mm/hod) a zasáhly rozlohou menší území. Vysoké úhrny srážek se vyskytly v oblasti Třince, Českého Těšína, Těrlicka, Bohumína a v Jeseníkách v povodí Bělé, Vidnavy, Osoblahy a v Heřmanovicích (rozvodnice Opavy, Opavice a Osoblahy).  Došlo k dosažení 1 letých vod (Krnov - Opava a Černý potok - Velká Kraš) a 2 letých vod (Mnichov - Černá Opava a Ludgeřovice - Ludgeřovický potok), přičemž předpokládáme, že část srážek vsákla do půdy a způsobila její nasycení.

Více informací zde
Vodohospodáři a rybáři se dohodli na provozování rybolovu na Slezské Hartě Vodohospodáři a rybáři se dohodli na provozování rybolovu na Slezské Hartě
29.03.2021

V srpnu roku 2020 vstoupilo v platnost opatření obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci změny/rozšíření ochranného pásma II. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Kružberk o území vodní nádrže Slezská Harta, které má vliv na rybolov.

Více informací zde
Stavební práce na modernizaci vodního díla Morávka budou zahájeny v dubnu 2021. Stavební práce na modernizaci vodního díla Morávka budou zahájeny v dubnu 2021.
23.03.2021

Nejvýznamnější stavební akcí letošního roku bude zahájení modernizace vodní nádrže Morávka na řece Morávce v Beskydech za účelem posílení její bezpečnosti za 147,5 mil. Kč s termínem předpokládaného ukončení na podzim roku 2023. Současně pokračuje příprava a realizace protipovodňových opatření na horní Opavě a rekonstrukce jezu na řece Lomné v Jablunkově. Pozornost je věnována také akcím pro zlepšení životního prostředí.

Více informací zde
Letošní Světový den vody, který připadá na 22. březen, má téma: „Hodnota vody“ Letošní Světový den vody, který připadá na 22. březen, má téma: „Hodnota vody“
17.03.2021

Povodí Odry, státní podnik jako subjekt kritické infrastruktury zajišťuje prostřednictvím Vodohospodářské soustavy povodí Odry, kterou tvoří zejména údolní nádrže o celkové akumulaci kolem 300 mil. m3, i v dnešní složité společenské situaci prakticky se 100 % zabezpečeností dodávku surové vody jak pro výrobu vody pitné, tak pro průmysl, bez které by základní funkce a služby v Moravskoslezském regionu nemohly dále být zajišťovány.

Více informací zde
Vodu z tajícího sněhu na horách využíváme k obměně vody v nádržích Vodu z tajícího sněhu na horách využíváme k obměně vody v nádržích
25.02.2021

Situace na vodních tocích je stále velice dobrá. Během minulého týdne vypadly srážky do 30mm, ještě v podobě sněhu, během uplynulého víkendu vlivem oteplení začalo tání sněhové pokrývky. Současné průtoky se na vodních tocích pohybují v rozmezí 30 až 270 denních vod. Všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění od 80 po 100% zásobního prostoru.

Více informací zde
Hydrologická situace na celém území povodí Odry je velice dobrá. Hydrologická situace na celém území povodí Odry je velice dobrá.
15.02.2021

Všechny významné nádrže v povodí Odry mají stupeň naplnění (80 až 100 %) zásobního objemu. V posledních dnech byly uvolněny jak v Beskydech na údolní nádrži Šance, tak v Jeseníkách v rámci kaskády nádrží Kružberk - Slezská Harta na řece Moravici, kolem 1/5 zásobních prostorů pro následné zvýšení průtoků v případě vzestupu teplot a postupného odtávání sněhu z hor, které se však v nejbližších dnech neočekává. 

Více informací zde
Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit Výstavba vodního díla Nové Heřminovy má většinovou podporu municipalit
10.02.2021

Informační a vzdělávací portál o vodě www.vodarenstvi.cz v souvislosti se zahájením územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy na horní Opavě na Bruntálsku oslovil zástupce měst a obcí v regionu, jichž by se výstavba vodního díla dotkla, s dotazem na jejich postoje k danému záměru. Po dlouholetých jednáních zaznívají z municipalit vstřícné hlasy k současné variantě záměru.

Více informací zde
Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy Hlavní účel přehrady Nové Heřminovy
02.02.2021

Hlavním důvodem výstavby přehrady v Nových Heřminovech je zadržení povodňových průtoků – tzv. transformace povodně. Dalším účelem je zajištění dostatečných průtoků v řece Opavě pro živočichy v době sucha a možná rekreace a sportovní vyžití, které regionu pomůže k ekonomickému rozvoji.

Více informací zde
Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno Územní řízení na výstavbu přehrady Nové Heřminovy bylo zahájeno
27.01.2021

Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o kterých rozhodla svým usnesením Vláda ČR již v roce 2008.

Více informací zde
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012