Aktuality

2022
Dubnový sjezd řeky Moravice se uskuteční Dubnový sjezd řeky Moravice se uskuteční
04.04.2022

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry souhlasí s termínem vodáckého sjezdu řeky Moravice v termínu 9. a 10. dubna 2022. Zvýšený průtok 15,0 m3/s od nádrže Kružberk a průtok 2,5 m3/s od jezu Podhradí budou vypouštět v sobotu a neděli od 7:00 do 11:00.

Více informací zde
Jako správce vodních toků i vodních děl v povodí Odry dbáme na bezpečnost Jako správce vodních toků i vodních děl v povodí Odry dbáme na bezpečnost
30.03.2022

Vodohospodáři v povodí Odry se zabývají nejen zajištěním bezpečnosti jednotlivých vodních děl, kdy již provedli modernizaci nádrží Těrlicko, Kružberk, Šance, probíhá rekonstrukce Morávky a připravují modernizaci vodního díla Baška na Baštici, ale také se snaží významným způsobem zajistit bezpečnost pro občany v rámci jejich aktivit kolem vodních toků například při rekreačním využití jezů. Současně apelují na dodržování provozních pokynů v okolí zdrojů pitné vody.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen
23.03.2022

Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry pracující ve Vodohospodářské soustavě jsou připraveny na letošní sezónu a je zajištěna dodávka vody pro obyvatelstvo, pro průmysl či pro živočišnou výrobu.

Více informací zde
Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody Chraňme podzemní vody je mottem letošního Světového dne vody
21.03.2022

Světový den vody, který připadá na 22. března, má letos tematické zaměření „Podzemní vody, zviditelnění neviditelného“. Vodohospodáři Povodí Odry i Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava si důležitost podzemních vod jednoznačně uvědomují i přesto, že zásobování vodou v Moravskoslezském kraji tvoří z 88 % odběry povrchové vody a pouze 12 % jako doplňkový zdroj tvoří vody podzemní.

Více informací zde
Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků
07.03.2022

Postupnou změnou společenských vztahů některá vodní díla, úpravy toků, ztratily svůj účel a je možno přistoupit k revitalizacím, případně renaturacím. Jezy a spádové objekty, které slouží nadále zásobování vodou nebo nutným stabilizacím městských tratí, je možno řešit zprůchodněním pro vodní živočichy pomocí rybích přechodů. Významným počinem je například zprůchodnění bystřiny Mohelnice, levostranného přítoku Morávky, kde bylo v letech 2015 – 2021 zprůchodněno 21 spádových stupňů.

Více informací zde
Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se letos neuskuteční
01.03.2022

Státní podnik Povodí Odry patří mezi subjekty kritické infrastruktury a je velmi důležité zajistit nepřetržitou obsluhu vodních děl.  Proto bylo i letos přijato rozhodnutí, nepořádat den otevřených dveří na vybraných vodních dílech u příležitosti Světového dne vody, vzhledem k možnému šíření covid-19.   Současně vedení podniku rozhodlo o znovuotevření Informačního centra na vodním díle Šance.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je dobrá Aktuální hydrologická situace v povodí Odry je dobrá
24.02.2022

Situace na vodních tocích je ovlivněna odtáváním sněhové pokrývky ze středních i vysokých poloh a rovněž vysokým úhrnem srážek v horských oblastech Jeseníků a Beskyd. Srážkové úhrny se za poslední týden pohybovaly na většině území ve správě státního podniku Povodí Odry do 10 mm, v horských oblastech Jeseníků a Beskyd do 50 mm, ojediněle i vyšší.

Více informací zde
Vodohospodáři v povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží Vodohospodáři v povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží
22.02.2022

Za posledních 10 let byla v povodí Odry doplněna a provedena přírodě blízká opatření u více než 1/3 malých vodních nádrží. Jedná se o vytvoření lokálních biotopů, které poskytují stanoviště pro rozmanité druhy fauny a flóry. Tyto zóny jsou podpořeny výsadbou vhodných druhů vodních rostlin. Současně se tak vytváří místní mikroklima se zásobou vody pro zvěř a další živočichy. V současnosti Povodí Odry připravuje nádrž Stěbořice na toku Velká s rozsáhlým souborem přírodě blízkých opatření a také malé vodní nádrže v Polance nad Odrou na drobných vodních tocích Polančici a Rakovci.

Více informací zde
Štěrkonosné toky vodohospodáři v povodí Odry udržují přírodě blízkým způsobem Štěrkonosné toky vodohospodáři v povodí Odry udržují přírodě blízkým způsobem
09.02.2022

Štěrkonosné toky vyžadují zvláštní údržbu štěrkových a hlinitoštěrkových lavic v průtočných profilech koryt řek. Vodohospodáři usilují, aby provozní zásahy, kterými musí zabezpečit průtočnost těchto vodních toků, byly co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Za posledních 5 let provedlo Povodí Odry údržbu štěrkových lavic ve 29 profilech štěrkonosných toků Ostravice, Olše, Morávky a dalších o celkovém objemu 55 tisíc m3 štěrků za zhruba 18,4 mil. Kč.

Více informací zde
V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb V roce 2021 vodohospodáři Povodí Odry ukončili celkem 8 významných staveb
25.01.2022

Rok 2021 byl pro vodohospodáře z povodí Odry stavebně úspěšný.  Do konce minulého roku se podařilo dokončit 8 velkých staveb a celkově bylo na investiční akce vynaloženo více než 247 mil. Kč. Nejvýznamnější jsou protipovodňová opatření na řece Opavě v Holasovicích, Branicích na polském území pod Krnovem a v prostoru jezu Kunov. Také byla dokončena rekonstrukce jezu v Jablunkově na bystřině Lomná. V rámci protipovodňových opatření a migrační prostupnosti toků byla odstraněna poslední migrační překážka na řece Mohelnici v Beskydech.  V roce 2022 plánuje státní podnik Povodí Odry investice ve výši zhruba 230 mil. Kč.

Více informací zde
Evidence hlášení prostřednictvím systému ISPOP za rok 2021 – upozornění
13.01.2022

Vážení uživatelé vod,

z důvodu přechodu na nový systém ISPOPv2 pro ohlašování za rok 2021 zajišťovaného agenturou CENIA nebude dočasně z důvodu jejich datové nekonzistence ve formulářích dostupná služba zobrazení / přebírání dat o vodoprávních povoleních k místům užívání vod. Konkrétně budou tato pole ve formulářích při ohlašování Odběrů povrchových vod, Odběrů podzemních vod, Vypouštění vod a Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody pro celé ohlašování za rok 2021 prázdná. To ale neznamená, že státní podnik Povodí Odry povolení k nakládání s vodami ve svých databázích pro Váš subjekt neeviduje.

Více informací zde
Aktuální hydrologická situace Aktuální hydrologická situace
05.01.2022

Situace na vodních tocích je ovlivněna oteplením ke konci roku spojeným s významnými dešťovými srážkami a to hlavně v beskydské části povodí. Srážkové úhrny se za poslední 2 týdny od 22. 12. 2021 do 5. 1. 2022 pohybovaly na většině území ve správě Povodí Odry do 40 mm, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků pak do 90 mm. Průtoky na tocích se pohybují většinou na úrovni od 30 do 270 denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká 37,3 m3.s-1 vody, což odpovídá průměrnému, 180 dennímu průtoku.

Více informací zde
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012