Aktualita

18.06.2015
Oprava základů opěrné zdi na Olši v Českém Těšíně

Povodí Odry, státní podnik zahájil předáním staveniště zhotoviteli dne 18. června 2015 opravu základů opěrné nábřežní betonové zdi na Olši v Českém Těšíně (park A. Sikory v úseku mezi „Sportmostem“ a soutokem Olše se Sadovým potokem). Opravou dojde k zajištění stability betonové opěrné zdi, jejíž základové poměry jsou vlivem zahloubení dna Olše v havarijním stavu.

Práce budou spočívat v doplnění betonové základové paty a budou probíhat pod ochranou tabulové jímky z koryta toku. Příjezd je naplánován z ulice nábřeží Míru do koryta Sadového potoka a následně do Olše.

Akci bude na základě veřejné zakázky realizovat firma K2 stavební Moravia s.r.o.

Smluvní náklady na akci činí 4 936 225,41 Kč.

Předpokládaný termín ukončení: únor 2016

Ing. Petr Magnusek, Investiční referent závodu 2-Frýdek-Místek, 725 954 738,  petr.magnusek@pod.cz