Výstavba ochranné hráze na řece Odře a Orlovské stružce v Bohumíně byla zahájena

Aktualita

25.10.2022
Výstavba ochranné hráze na řece Odře a Orlovské stružce v Bohumíně byla zahájena

Začala výstavba ochranných říčních hrází v Bohumíně - Pudlov, jejichž příprava trvala více jak 10 let, zejména díky složitému majetkoprávnímu vypořádání. Celková hodnota stavebních nákladů je zhruba 400 mil. Kč. Předpokládané dokončení vodního díla je plánováno na podzim roku 2025.

„Po mnoha letech příprav mohu informovat o zahájení realizace rozsáhlého projektu protipovodňového opatření, které zajistí standardní ochranu městské části Bohumína-Pudlov před velkými vodami. Přípravná fáze byla velice zdlouhavá zejména díky majetkoprávnímu vypořádání, ve kterém nás významně podpořilo město Bohumín i Moravskoslezský kraj. Stavba je rozdělena do třech etap tak, aby zátěž pro občany stavební činností byla co nejmenší. Práce budou zahájeny kácením v podzimním mimovegetačním období, “ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Město Bohumín i Moravskoslezský kraj přispělo na výkupy pozemků po čtyřech miliónech korun.  

V první etapě bude rekonstruován most na ulici Vrbická a most do štěrkovny. Dopravní spojení bude řešeno objízdnými trasami označenými přechodným dopravním značením. Dále bude provedena protipovodňová zeď podél Stružky ve Vrbici nad Odrou a ochranná hráz po most do štěrkovny.

Ve druhé etapě bude pokračovat stavba odsazené hráze podél Odry po křížení s ulicí Rolnická v blízkosti Antošovické lávky.

Ve třetí etapě se provede závěrečný úsek protipovodňové hráze, který je zavázán do tělesa železničního náspu trati Bohumín - Chalupki. Na železniční trať nebude mít stavba vliv. Největší částí protipovodňových opatření je provedení ochranné zemní hráze, které je výrazně ovlivněno klimatickými podmínkami. Přesto bude společnou snahou optimalizovat práce tak, aby byly splněny hlavní milníky plánovaného harmonogramu prací.   Ochranná hráz je navržena v celkové délce kolem 2 800 m, šířka hráze v koruně je 4,0 m. V zastavěné oblasti bude výška hráze průměrně od 1,5 m do 2,5 m nad stávajícím terénem. V nezastavěné oblasti na pastvinách a poli bude průměrná výška hráze 3 m, v nejnižším místě stávajícího terénu bude hráz dosahovat výšky 4 m. Část hráze bude vybavena podzemní těsnicí stěnou. Ochranná zeď bude vybudována v délce 190 m s průměrnou výškou 1,5 m nad terénem a tloušťkou zdi 30 cm.

Po provedení technických opatření v rámci stavby bude ochrana zastavěné části zájmového území před zaplavením při povodni do výše průtoku 1 555 m3/s, což nyní odpovídá stoletému ovlivněnému průtoku v řece Odře s bezpečnostním převýšením 0,5 m. Zároveň budou vyřešeny i odtokové poměry v ochráněném území, tj. neškodné odvedení vnitřních vod v území za ochrannými hrázemi v době běžných průtoků i za povodně,“ vysvětlil technický ředitel Břetislav Tureček.

Stavební náklady 400 mil. Kč budou z velké části, a to ve výši 340 mil. Kč hrazeny z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a zbývající částku 60 mil. Kč uhradí státní podnik Povodí Odry.

Vítězným uchazečem výběrového řízení na zhotovitele stavby je Společnost "Ochranná hráz, Bohumín - Pudlov_2022" se společníky OHLA ŽS, a.s., Lesostavby Frýdek-Místek a.s. a POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava.