Připravujeme rekonstrukci stupně Riviéra ve Frýdku - Místku

Aktualita

18.08.2021
Připravujeme rekonstrukci stupně Riviéra ve Frýdku - Místku

Na řece Ostravici ve Frýdku – Místku se připravuje rozsáhlá rekonstrukce dalšího stupně s názvem Riviéra. Stavět by se mohlo v letech 2025 – 2026 s předpokládanými náklady ve výši kolem 80 mil. Kč. Hlavním účelem rekonstrukce je bezpečné navedení a převádění velkých vod Ostravice a Morávky městskou tratí. Stupeň bude vybaven záchrannými prvky pro případ zásahu integrovaného záchranného systému, zejména hasičského záchranného sboru. Při vodácké plavbě bude spádový stupeň překonáván přenesením lodi. Předpokládá se také jeho využití ke krátkodobému oddechu občanů. Zároveň dojde k významnému zkvalitnění životního prostředí zajištěním zprůchodnění tohoto stupně rybím přechodem.

Po úspěšné rekonstrukci Staroměstského stupně na řece Ostravici připravujeme další pro občany zajímavý projekt, který bude kromě stabilizace podélného profilu řeky Ostravice, omezení chodu splavenin, snížení rychlosti vody za povodní a zamezení významné eroze dna také sloužit ke krátkodobé rekreaci občanů Frýdku-Místku, Starého Města a dalších okolních obcí. Proto při zpracování projektu byl kladen velký důraz na estetiku a humanizaci jeho okolí,“ řekl technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Součástí navrženého spádového stupně bude také nový rybochod, který významným způsobem pomůže k migrační prostupnosti řeky Ostravice a umocní celkový efekt s již zprůchodněným Staroměstským stupněm v ichtyologicky zajímavém území soutoku dvou velkých řek Ostravice a Morávky“.

Nový stupeň je navržen bezprostředně pod stávajícím objektem, který zanikne. Jeho výška bude 2,8 m, délka 44,1 m včetně nového rybochodu s největší hloubkou ve vývaru 1,3 m. Při vodácké plavbě bude spádový stupeň překonáván přenesením lodi. Pro tento případ bude upraven pravý břeh nad stupněm a pod stupněm jako nástupní a výstupní místo.

Zpracovatelem projektu je akciová společnost AQUATIS, která spolupracovala s architektem Tomášem Horským na začlenění stavby do městského prostředí.

Řeka Ostravice byla přes městskou trať Frýdku – Místku soustavně upravena mezi světovými válkami. Součástí těchto úprav byly spádové stupně pro zmírnění rychlosti a erozivní síly vody během průchodu velkých vod. Až v 60. letech minulého století byla úprava toku Ostravice doplněna ochrannými říčními hrázemi, které spolu s tlumicí funkcí přehrad Šance a Morávka a s převodem vody z Morávky do Lučiny od jezu Vyšní Lhoty zajišťují ochranu města. Na konci 70. let minulého století byl původní stupeň přebudován na jez Riviéra za účelem záložního zdroje vody pro kombinát BIOCEL Paskov. Současný objekt má balvanité přelivné těleso prolité betonem, které je na hranici své životnosti a bezpečnosti. Štěrková propust je hrazena pohyblivým segmentovým uzávěrem. Z důvodu zásadní změny po poptávce vody moravskoslezským průmyslem po roce 1990 byl záložní odběr od jezu zrušen.