Rekonstrukce Žermanického přivaděče – II. etapa byla zahájena

Aktualita

26.10.2022
Rekonstrukce Žermanického přivaděče – II. etapa byla zahájena

Byla zahájena rekonstrukce Žermanického přivaděče – jeho II. etapa v km 1,881 až 3,633. Základními účely gravitačního přivaděče od jezu ve Vyšních Lhotách na řece Morávce v říčním km 11,334 do vodního toku Lučina, na kterém je situována údolní nádrž Žermanice, jsou zvýšení protipovodňové ochrany údolí řeky Morávky přes Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice, Dobrou se Skalicí a Starým Městem u Frýdku – Místku a řeky Ostravice přes Frýdek – Místek a zlepšení vodní bilance nádrže Žermanice. Celková hodnota stavebních nákladů akce je 165 mil. Kč. Dokončení rekonstrukce vodního díla je plánováno na podzim roku 2023.

Gravitační přivaděč od jezu ve Vyšních Lhotách na řece Morávce byl vybudován v 50. letech minulého století. Celková délka přivaděče činí 7,54 km a délka přivaděče po rozvodnici mezi povodím Morávky a Lučiny je 3,633 km. Koryto přivaděče má lichoběžníkový tvar s betonovým opevněním.

„V roce 2019 byla provedena jako I. etapa rekonstrukce přivaděče v km 0,000 až 1,881. Účelem provedené I. etapy bylo jak zamezení průsaků převáděné vody do podloží kvartérů Morávky, tak účinné převádění velkých vod z Morávky do Lučiny, kde jsou tlumeny nádrží Žermanice. Těsněná část koryta byla provedena na průtok 5 m3/s, tuhá opevněná část na průtok 15 m3/s a na betonové prefabrikáty pak navazuje travní a vegetační opevnění až po břehovou hranu. Provedená I. etapa přivaděče je výškově situována v zemním zářezu.“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Je navrženo protipovodňové opatření spočívající ve zvýšené stabilizaci Žermanického přivaděče, II. etapy v km 1,881 – 3,633, pomocí rekonstrukce jeho opevnění, aby bylo možno převádět touto tratí přivaděče bez ohrožení prolomením hrází podél přivaděče celkový návrhový průtok kolem 60 m3/s včetně převedení přívalových vod z bystřin gravitujících z Prašivé - Hlisníku a Osiníku. „Základní změna návrhového parametru bude promítnuta do Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry v rámci jeho aktualizace. Povodňové řízení bude prováděno operativně podle průběhu velkých vod na řece Ostravici na měřicí stanici na dolním konci městské trati Frýdku – Místku ve Sviadnově,“ sdělil technický ředitel Břetislav Tureček. 

Přehledný popis stavby: Koryto bude mít lichoběžníkový tvar s dostředným betonovým opevněním z prostého betonu, které bude mít dilatační spáry a oboustranné odvodnění, na které bude navazovat opevnění svahů trávobetonovými tvárnicemi s navazujícími úpravami svahů tříděným hlinitým materiálem s osetím. Celkové náklady 165 mil. Kč budou z velké části, a to ve výši 140 mil. Kč hrazeny z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a zbývající částku 25 mil. Kč uhradí státní podnik Povodí Odry.