V horní části řeky Bělé v Jeseníkách bylo dosaženo až 100 leté povodně

Aktualita

27.07.2021
V horní části řeky Bělé v Jeseníkách bylo dosaženo až 100 leté povodně

Díky velmi dobrému stavu koryta řeky Bělé, kterého bylo dosaženo po povodni 1997 a jeho pravidelné údržbě, preventivní činnosti a díky vydání včasné varovné informace vodohospodářů pro Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje, nedošlo přes extrémní srážku a povodňovou vlnu v údolí řeky Bělé ke ztrátě lidských životů. Povodňové škody na majetku vodohospodářů se odhadují na 35 mil. Kč. Povodeň dosáhla úrovně kolem 50 leté až 100 leté vody. Této přívalové povodni na horní Bělé odpovídá i rozsah záplavového území, který byl včetně aktivní zóny v tomto úseku řeky Bělé úředně stanoven.

Srážková činnost započala před půlnocí ze soboty 17. 7. na neděli 18. 7. a za první tři hodiny napadlo kolem 90 mm. Následně ve druhé dopolední vlně v neděli bylo povodí zatíženo další srážkou s úhrnem okolo 50 mm. Celkový srážkový úhrn za 12 hodin byl 150 mm. Tato zcela mimořádná extrémní srážka zatížila pouze malé povodí horního toku Bělé, odhadem kolem 30 km2.

Na měřicích stanicích státního podniku Povodí Odry v profilu Bělá - město Jeseník došlo k překročení 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a ke kulminaci průtoku zhruba na úrovni 10 leté povodně (63m3/s). V profilu Bělá - Mikulovice (nad státními hranicemi mezi ČR a PR) došlo k dostoupení 3. SPA a ke kulminaci kolem 5 leté vody (93 m3/s).

Na horní Bělé v obci Bělá pod Pradědem byly stavby často postiženy přívaly vody postupně dvakrát, nejprve plošným povrchovým odtokem a následně z koryta Bělé. Vodohospodáři odhadují, že povodeň dosáhla úrovně kolem 50 leté až 100 leté vody. Koryto horní Bělé bylo upraveno a připraveno na převedení 20 leté vody. Tato 50 - 100 letá voda se následně směrem po vodě, kdy další přítoky Bělé a jejich povodí nebyly rozvodněny, postupně transformovala na 10 - letou vodu v profilu Jeseníku. Například největší levostranný přítok Bělé - Staříč v Jeseníku měl maximální průtok jen pouze kolem 4 m3/s - 1 letá voda.

Řeka Bělá je levostranným přítokem řeky Odry prostřednictvím Kladské Nisy v Polské republice. Povodí se nachází v okrese Jeseník v Olomouckém kraji.

„S ohledem na intenzitu přívalové povodně, která byla doprovázena významným chodem splavenin, plavenin, kmenů stromů a dříví, došlo k povodňovým škodám. Od začátku pracovního týdne začal státní podnik Povodí Odry provádět zabezpečovací práce a tyto práce intenzivně nadále pokračují. Dále byla pracovníky našeho podniku provedena podrobná rekognoskace údolí řeky Bělé a byl proveden první odborný odhad povodňových škod na vodních dílech státního podniku Povodí Odry, ty byly odhadnuty na cca 35 mil. Kč,“ informoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Předpokládáme okamžité zahájení projekčních prací, které stanoví způsob odstraňování povodňových škod, které bude probíhat v letech 2021, 2022 a 2023.“ 

Povodí horní Bělé je nyní velmi citlivé na další srážky a zranitelné na vyšší průtoky. Ve vazbě na předpověď přívalových srážek Českým hydrometeorologickým ústavem byla proto státním podnikem Povodí Odry vydána pro pondělí 26. 7. a úterý 27. 7. pro Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje varovná informace za účelem průběžného monitorování hladinových stavů a případných operativních zásahů hasičskými složkami.