Obec Holasovice má novou protipovodňovou ochranu

Aktualita

23.11.2021
Obec Holasovice má novou protipovodňovou ochranu

Od podzimu letošního roku jsou obyvatelé obce Holasovice chráněni novými protipovodňovými hrázemi za 106 mil. Kč. Ochrana obyvatel a zástavby zmíněné obce je na úrovni odpovídající hodnotě návrhového průtoku 290 m3/s, s bezpečnostním převýšením minimálně 60cm. Díky tomuto opatření v kombinaci s tlumicím efektem suché nádrže Loděnice na drobném vodním toku Lipince, vybudované v roce 2018 za necelých 33 mil. Kč, dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy.

„Následovat bude přehodnocení záplavového území, které by mělo být zakotveno v územním plánu obce Holasovice a tím bude umožněn její další rozvoj. Současně na základě vzájemných dohod s obcí Holasovice bylo pro zachování kontaktu občanů s řekou provedeno schodiště na návodní i vzdušné straně hráze, lavičky na koruně hráze a napojení hráze na budovanou lávku pro pěší přes řeku Opavu,“ informoval technický ředitel státního podniku povodí Odry Břetislav Tureček.

Zemní ochranná hráz v říčním km 48,5 až 50,0 vodního toku Opavy má délku 1 486m, šířku v koruně 3m, převýšení nad okolním terénem je převážně 1,5m. Trasa ochranné hráze je umístěna mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a aby byly zároveň minimalizovány zábory soukromých pozemků. V místě křížení trasy hráze se silnicí je vybudováno železobetonové žebro, kde bude v případě povodňového rizika instalováno provizorní hrazení ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči obce Holasovice. Celková délka protipovodňového opatření – hráz a provizorní hrazení - má délku 1 497m.

Pro omezení průsaků a případných filtračních deformací jsou v několika úsecích provedeny podzemní štětové stěny. Na vzdušné straně je podél ochranné hráze proveden odvodňovací příkop tak, aby odvedl zahrázové vody mimo zástavbu. Stavba hráze je doplněna funkčními objekty, tj. hrázovými propustmi, vyústěním vodního toku Lipinka, přeložkami kanalizací, které budou zajišťovat běžný režim v zájmovém území. Stejně tak funkční objekty umožní manipulaci s vodou v případě povodňových stavů v řece Opavě a na vodním toku Lipinka.

Protipovodňová opatření byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „ Podpora prevence před povodněmi IV“, z něhož jsou hrazeny stavební náklady ve výši 102 mil. Kč. Ostatní náklady akce ve výši 4 mil. Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry.

Poznámka:

V rámci protipovodňových opatření na horní Opavě byla v prosinci 2018 ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice za necelých 33 mil. Kč. Chrání obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Stavební práce na hrázi suché nádrže, která je vysoká 5,4m a dlouhá 286m, začaly v březnu 2017. Suchá nádrž Loděnice patří do souboru stavebních objektů postupně prováděných na horním toku řeky Opavy, kde patří také výstavba přehrady Nové Heřminovy. Doposud byly, kromě suché nádrže Loděnice, stavebně dokončeny suché nádrže Lichnov III a Lichnov V a suchá nádrž Jelení.