Velká oprava jezu Lhotka na Odře se zdárně blíží ke konci

Aktualita

11.10.2017
Velká oprava jezu Lhotka na Odře se zdárně blíží ke konci

Na jezu Lhotka na řece Odře probíhá od dubna tohoto roku velká oprava. Její hlavní částí je výměna dvou původních jezových klapek ze šedesátých let minulého století. Jde o mohutné hradící ocelové konstrukce, z nichž každá váží 13 tun, je široká 20,3 m a vysoká cca 2,5 m. Po 50 letech provozu již byly zeslabeny a musely být nahrazeny novými. Náklady na opravu dosahují 12 mil. Kč, práce budou ukončeny v listopadu tohoto roku.

Pří výměně klapek musela být vždy alespoň jedna klapka plně funkční. Součástí akce byly i rozsáhlé stavební práce spojené s bouráním a novou betonáží podkladních a bočních betonů klapek. Jen tak mohly být instalovány nové kotvicí a těsnicí prvky.

„Pro zhotovitele byl největším problémem sladit stavební a technologickou část stavby. Každá jezová klapka je uložena na 7 ložiscích, které jsou kotveny do železobetonového tělesa jezu pomocí 60 ks závitových tyčí s přesností na 1mm. Montáž klapek je opravdu hodinářská práce, provádí se pomocí dvou mobilních jeřábů s velkou nosností. Vůle mezi jezovými pilíři a klapkou je z každé strany 10mm. Pro opravu bylo nutné v podjezí vybudovat jímku přes celou řeku, která se vlivem nepřízně počasí dvakrát rozplavila a bylo nutno ji vybudovat znovu,“ řekl vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry Tomáš Skokan a dodal: „Při řešení nové hradící konstrukce byly použity moderní výpočtové metody. Výsledkem byl návrh s odlišným tvarem hradícího návodního plechu, který zajišťuje bezproblémový průchod povodňových průtoků.“

Jez Lhotka na řece Odře jako součást vodohospodářské soustavy Povodí Odry zabezpečuje protipovodňovou ochranu Ostravy, dodávku technologické vody pro společnost Borsodchem a odběr pro malou vodní elektrárnu.  Součástí jezu je i nedávno dokončený rybí přechod.