Přehrada Nové Heřminovy bude mít nové ekologické prvky

Aktualita

20.05.2017
Přehrada Nové Heřminovy bude mít nové ekologické prvky

Protipovodňová opatření na horní Opavě, která zahrnují výstavbu vodního díla Nové Heřminovy budou fungovat společně jako celek a obsahují jednak technická opatření a také přírodě blízké úpravy pro zlepšení ekologické kvality stavu vodních toků. Celkové náklady na realizaci ekologických opatření na řece Opavě jsou ve výši 1,9 miliardy Kč. Přehrada Nové Heřminovy bude obsahovat samostatné ekologické prvky, které do současnosti v České republice nebyly realizovány. Jedná se o migrační propustnost pro živočichy, umožnění přirozeného transportu sedimentů a nová říční delta.

„Přehrada v Nových Heřminovech je navržena z bezpečnostních důvodů jako tzv. tížná betonová hráz, má však řadu dosud v Česku unikátních ekologických prvků. Prvním z nich je obtok hráze a celé nádrže, který umožní cestování – migraci – zde žijícím rybám a dalším obyvatelům vodního prostředí,“ řekl Petr Březina, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

Jedná se o přibližně 4 km dlouhý potok či náhon, který odbočí z řeky Opavy nad nádrží a po levém břehu bude sledovat nádrž, speciálním prostupem projde hrází a po několika serpentinách bude zaústěn do Opavy pod hrází. Je tedy navržen po diskusi se specialisty jako přírodní koryto, které propojí řeku Opavu pod a nad nádrží.

„Dalším novým prvkem je způsob převádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky jsou totiž ekology velmi ceněným materiálem, který zajišťuje dynamiku vývoje koryta a vhodné životní podmínky pro mnoho říčních organismů,“ konstatoval Petr Březina.

Těsně nad nádrží Nové Heřminovy je navržena sedimentační nádrž – rozšíření řeky – kde se budou štěrky za povodní usazovat. Odtud se budou po odeznění povodně převážet pod nádrž, kde bude připraven další prostor, kde si je bude řeka zase rozplavovat a unášet. Aby sedimentační i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, prověřoval se a upravoval jejich návrh na hydraulických modelech VUT v Brně. Technické a ekologické aspekty jsou zde v souladu, neboť toto opatření také násobně prodlužuje životnost nádrže jako technického prvku.

„Třetím aspektem je doplnění přírodního prostředí přímo na vtoku Opavy do nádrže. Rozrameněním toku zde vznikne tzv. říční delta s měnícími se rameny a bohatou vegetací. Jako kompenzační opatření k přehradě jsou potom podobné přírodní úpravy toku, tzv. revitalizace, navrženy také na řece Opavě pod nádrží, vždy v úsecích mezi obcemi,“ doplnil Petr Březina.