Největší stavební akcí roku 2019 bude oprava žermanického přivaděče

Aktualita

20.03.2019
Největší stavební akcí roku 2019 bude oprava žermanického přivaděče

Investice do vodních toků a vodních děl v roce 2019 dosáhnou výše necelých 250 mil. Kč, z nichž přes 81 mil. Kč bude hrazeno z dotací a programového financování Ministerstva zemědělství a přes 161 mil. Kč bude financovat státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů. Na opravy a údržbu vodních děl půjde z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry v letošním roce dalších téměř 206 mil Kč. Největší letošní stavební akcí bude oprava žermanického přivaděče, kterým je možné převést podle potřeby vodu z povodí řeky Morávky do povodí řeky Lučiny. V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy bude letos zahájena výstavba ochranných hrází v obci Holasovice a rekonstrukce jezu v Kunově.

 „Největším úkolem letošního roku je finančně i stavebně náročná I. etapa opravy 1800 metrů dlouhého úseku umělého koryta z Vyšních Lhot až po silniční most u Dobratic. Jedná se o stavbu, kterou musíme stihnout v rámci jedné stavební sezony“, řekl Jiří Pagáč, generální ředitel státního podniku Povodí Odry a dodal: „ V roce 2019 ukončíme také stavbu suché nádrže Jelení na Kobylím potoce za zhruba 150 mil. Kč a budeme pokračovat v přípravě protipovodňových opatření na horní Opavě, zejména v oblasti výkupů pozemků pod plánovanou přeložkou silnice I/45“.

Realizace protipovodňových opatření na horní Opavě bude pokračovat v letošním roce stavbou hrází na pravém břehu řeky Opavy v Holasovicích. „Potřebujeme ochránit zástavbu obce Holasovice před povodněmi na úroveň odpovídající návrhovému průtoku (Q100 ovlivněný transformací VD Nové Heřminovy) s bezpečnostním převýšením min. 0,60 m. Díky tomuto opatření dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy“, pokračoval Pagáč. Stavební činnost bude zaměřena na zemní práce, komunikace na koruně hráze, kamenné opevnění, železobetonové konstrukce hrázových propustí, odvodňovací příkop, zatrubnění, gabionové a ŽB prefabrikované zídky. V současné době bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Zahájení samotných prací je plánováno na 08/2019 a dokončení na 08/2021. Předpokládané náklady jsou cca 106 mil. Kč bez DPH a financování je zajištěno z programu Ministerstva zemědělství ČR, „Podpora prevence před povodněmi IV“.

Další významnou stavební akcí, která bude v letošním roce zahájena v rámci celku „Opatření na horní Opavě“ je rekonstrukce jezu Kunov na řece Opavě severovýchodně nad osadou Kunov,“ uzavřel Jiří Pagáč. Stávající pevný jez je situován nad mostem krajské silniční komunikace II/451. Účelem rekonstrukce jezu je zajištění vzdouvání vody v tomto profilu, umožnění odběru vody do pravobřežního náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu, vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřícího místa pro VD Nové Heřminovy a stabilizace podélného sklonu koryta. V současné době probíhá správní řízení za účelem vydání stavebního povolení. Poté bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení prací je 09/2019. Náklady jsou ve výši 35 mil. Kč a budou hrazeny z programu Ministerstva zemědělství ČR, „Podpora prevence před povodněmi IV“.