Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků

Aktualita

07.03.2022
Snažíme se o zlepšení ekologické funkce vodních toků

Postupnou změnou společenských vztahů některá vodní díla, úpravy toků, ztratily svůj účel a je možno přistoupit k revitalizacím, případně renaturacím. Jezy a spádové objekty, které slouží nadále zásobování vodou nebo nutným stabilizacím městských tratí, je možno řešit zprůchodněním pro vodní živočichy pomocí rybích přechodů. Významným počinem je například zprůchodnění bystřiny Mohelnice, levostranného přítoku Morávky, kde bylo v letech 2015 – 2021 zprůchodněno 21 spádových stupňů.

V kategorii mezinárodních prioritních koridorů státní podnik Povodí Odry připravuje na Odře zprůchodnění jezu Zábřeh, dvou larsenových stupňů mezi přítoky Ondřejnicí a Lubinou a jezu ve Studénce. Tak bude zajištěn vstup pro rybí obsádku do CHKO Poodří. Výhledově pak bude připravováno zprůchodnění jezů v Bartošovicích, Jeseníku nad Odrou a Mankovicích, tzn., že budou odstraněny migrační překážky i v CHKO Poodří. Na řece Olši je pak v této kategorii řešeno zprůchodnění posledních migračních překážek na jezu v Dětmarovicích a v rámci odstraňování důlních škod také na jezu Sovinec v Karviné, který bude snesen. 

 „V budoucím období začneme připravovat zprůchodnění objektů na řece Opavě a Moravici, které je vázáno zejména na tah lososa obecného. V kategorii národních prioritních koridorů probíhá v současnosti příprava revitalizace na řece Olši v úseku Vendryně – Bukovec, v rámci níž proběhne zprůchodnění čtyř migračních překážek, vysvětlil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „ Současně se také věnujeme řece Ostravici, kterou jsme postupně zprůchodnili tzv. Jamborovými prahy v centru Ostravy, rybochody na Hrabovském jezu a Staroměstském stupni ve Frýdku-Místku, upravili jsme Lískovecký jez, kde pokračujeme současnou výstavbou dvou balvanitých skluzů, došlo k vybudování čtyř nových balvanitých skluzů v polních tratích a připravujeme ke zprůchodnění stupeň Riviéra ve Frýdku-Místku a postupně stavbu 4 dalších balvanitých skluzů mezi Ostravicí a Baškou.“

Dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu lze dosáhnout přiblížením se přirozenému vodnímu toku obnovou jeho členitosti, vytvořením přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, obnovou migrační prostupnosti, retencí vody v území a zvýšením krajinotvorné a estetické funkce toku. V současnosti vodohospodáři připravují revitalizace toků Ondřejnice, Liščího potoka a Pustějovského potoka. Letos bude zahájena revitalizace Opusty.

„Tyto revitalizace spočívají v úpravě stávajících koryt vodních toků, které způsobí rozvolnění toku a následné přirozené tvarování koryta toku. Všechny tyto úpravy jsou doplněny o zřizování tůní, které představují významný biotop a obohacují revitalizované části území,“ uzavřel Břetislav Tureček.

 

V rámci revitalizací dochází také ke kácení nepůvodních druhů dřevin a následně je prováděna náhradní výsadba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám.

Mezi úspěšně realizovaná revitalizační opatření na vodních tocích ve správě Povodí Odry, státního podniku v minulých dvou letech patří například protipovodňová ochrana intravilánu obce Karlovice a začlenění území poničeného povodní do intravilánu obce se zachováním přírodě blízkého charakteru území. Navržená úprava spočívala v realizaci částečně suchých koryt – terénních průlehů nebo příkopů, úpravě toku, úpravě terénu, výsadbě zeleně a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Celkové náklady na přípravu a realizaci tohoto opatření byly ve výši 15 mil. Kč. Dalším úspěchem byla revitalizace Rychtářského potoka v k. ú. Budišov nad Budišovkou, kde bylo stávající koryto zasypáno a nové koryto bylo rozvolněno na přilehlých pozemcích. Rozvolnění trasy koryta bylo doplněno průtočnými, bočními i samostatnými tůněmi. Vegetační úpravy - výsadba keřů a stromů dotvořily krajinný ráz nově vytvořené potoční nivy. Celkové náklady na přípravu a realizaci tohoto opatření byly ve výši 3 mil. Kč.

Od dřívějšího pojetí přípravy jiných protipovodňových opatření se záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, kde patří i výstavba vodní nádrže Nové Heřminovy, odlišuje systematičností řešení environmentální problematiky. Opatření na horní Opavě představují komplexní soubor činností, zahrnující jak preventivní technická protipovodňová opatření, tak opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině či revitalizace a opatření na omezení vodní eroze. Vedle dosažení potřebné ochranné funkce byly brány v úvahu i environmentální souvislosti zvažovaných opatření. Zcela ojedinělým prvkem je pak Obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy pro zajištění migrační prostupnosti. Obtokem nádrže je označován soubor zařízení navržených za účelem migračního zprůchodnění vodního díla Nové Heřminovy. Aby nevypadal obtok jako technické dílo, jsou vhodné úseky obtoku doplněny o vodní prvky, jako jsou meandry či tůně. Koryto tak svým charakterem zajistí životní podmínky pro různé druhy živočichů.