Vodohospodářská soustava Povodí Odry je schopna reagovat na potřeby zásobení vodou obyvatel i průmyslu našeho regionu v období měnícího se klimatu

Aktualita

12.12.2019
Vodohospodářská soustava Povodí Odry je schopna reagovat na potřeby zásobení vodou obyvatel i průmyslu našeho regionu v období měnícího se klimatu

Výchozí zásadou pro zajištění dostatku vody pro pitné účely, průmysl a vodní toky je využití současných kapacit vodních děl, které byly na území povodí Odry v minulosti vybudovány. Za tímto účelem byla provedena v průběhu let 2016 – 2019 aktualizace Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) a samostatně hospodařícího uzlu v povodí Olše. Byly generovány nové umělé řady průtoků o délce 1000 let, bylo zkoumáno zatížení jednotlivých prvků  VHS PO a ověřeny nadlepšovací účinky pro jednotlivé toky při požadovaných zabezpečenostech dodávky vody.

Celkový objem současných údolních nádrží je kolem 380 mil. m3.

V rámci plnění úkolů z usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody se Povodí Odry zabývalo ověřením, případně úpravou pravidel spolupráce jednotlivých vodních zdrojů a zpracováním nových dispečerských grafů jednotlivých nádrží“, informoval Břetislav Tureček, technický ředitel, státního podniku Povodí Odry a dodal: „Na základě vybraného referenčního období let 1981-2016, ve kterém jsou zařazeny opakující se výrazné suché roky, a s pomocí matematického modelu VHS PO jsme odvodili umělé řady o délce 1000 let. Máme tak k dispozici podklady pro optimální hospodaření s vodou v našem kraji.  Součastně se připravujeme na možnou potřebu zvýšení akumulace vody v povodí Odry po roce 2050.

Pro budoucí generace v případě nepříznivého vývoje klimatu a nedostatku vody s ohledem na míru její poptávky po roce 2050 jsou hájeny profily pro akumulaci povrchových vod pomocí Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a příslušných územních plánů.

„Územně hájené lokality je potřebné vnímat jako prevenci a nabídku pro případ, že klimatická změna bude postupovat v čase dále a bude hluboká a kolem roku 2050 a později by se začaly predikovat poruchy v zásobování vodou obyvatelstva a průmyslu,“ pokračoval Břetislav Tureček.

V rámci opatření v povodí horního toku řeky Opavy se připravuje nádrž Nové Heřminovy, která doplní současnou vodohospodářskou soustavu povodí Odry a svými parametry bude účinně snižovat povodňové extrémy až do města Opavy včetně a zároveň bude svým nadlepšovacím účinkem (kolem 850 l/s) garantovat dostatečný hygienický průtok v řece Opavě s nabídkou vody potenciálním uživatelům, zejména pro úsek řeky Opavy mezi Krnovem a Opavou, kde jsou historicky zaznamenávány nejnižší průměrné roční srážky v rámci povodí Odry.

 Hájené lokality – potenciální akumulace vod v oblasti povodí Odry:

Spálené na řece Opavici, přítoku Opavy– Jesenicko (22 mil. m3),

Horní Lomná na Lomné, přítoku Olše– Jablunkovsko (16 mil. m3),

Spálov na Odře – Vítkovsko (285 mil. m3),

které se nyní ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství navrhují rozšířit o:

Stěbořice na Velké, přítoku Opavy v Opavě (do 1 mil. m3), případně

Rybník na Rybníku, přítoku Luhy v Jeseníku nad Odrou (do 1 mil. m3).

 „Státní podnik Povodí Odry se současným výzvám vodního hospodářství věnuje komplexně, průběžně a systematicky.  Pro naše povodí, které je nejmenší v rámci České republiky, jsou představené činnosti o to důležitější, že zásobování vodou je zde závislé na akumulaci povrchových vod ve vodních nádržích, protože přirozeně podzemních vod je v našem povodí nedostatek. Zásobování vodou tvoří z 88 % odběry povrchové vody a pouze 12 % jako doplňkový zdroj tvoří vody podzemní. Můžeme zodpovědně říct, že náš region díky práci státního podniku Povodí Odry, ale i spolupráci s podniky vodovodů a kanalizací, zejména Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, má svou budoucnost, protože jeho obyvatelé a podnikatelské subjekty mají dostatek vody s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky a s velmi dobrou kvalitou,“ uzavřel technický ředitel Povodí Odry. 

 

VHS PO tvoří 6 významných nádrží (Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Olešná),

7 jezů a 3 gravitační převody vody (Ostravice – Olešná, Morávka – Lučina, Olešná – Ostravice), propojených pomocí vodních toků.

Samostatně funguje subsystém zásobení vodou v povodí Olše tvořený 1 nádrží (Těrlicko), 3 jezy

a 1 gravitačním převodem vody (Ropičanka -  Stonávka).