Nad Karlovicemi se staví suchá nádrž Jelení

Aktualita

20.07.2017
Nad Karlovicemi se staví suchá nádrž Jelení

V březnu letošního roku byla zahájena výstavba největší suché nádrže se sypanou hrází v Moravskoslezském kraji. Výška hráze bude v nejvyšším místě dosahovat až 16 m. Stavební práce začaly přípravou terénu staveniště. Nyní je stavba v plném proudu. V těchto dnech tam probíhá primárně betonáž sdruženého vypouštěcího objektu, výkop zavazovacího ozubu v levé části hráze včetně ručního dočištění na sklaní podloží. Stavební práce by měly být ukončeny na podzim v roce 2018 s předpokládanými náklady ve výši 150 mil. Kč, které budou hrazeny v rámci dotačního programu MZe "Prevence před povodněmi III".

Suchá nádrž Jelení je navržena v rámci souboru opatření na horní Opavě a svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak přívalových srážek. Nádrž doplňuje klíčový prvek souboru opatření, kterým je nádrž Nové Heřminovy. Koncepčně byl neškodný odtok z nádrže stanoven podle kapacity Kobylího potoka přes obec Karlovice s přírůstkem o velké vody z Adamovského potoka. Po ukončení výstavby nádrže bude "Karlovický uzel" završen doplněním o revitalizaci mezi nádrží a horním koncem úpravy koryta Kobylího potoka nad Karlovicemi.

Retenční prostor nádrže taktéž omezí odnos splavenin a účinně utlumí lokální přívalové srážky. Pro regionální srážky je navržen tak, aby byla zajištěna transformace teoretické stoleté povodňové vlny (Q100 = 33,5 m3/s) na neškodný odtok Q1 = 4,41 m3/s. Maximální objem suché nádrže na toku Kobylí potok přibližně 460 m nad soutokem s Adamovským potokem je navržen na 865 000 m3 s maximální hladinou na kótě 523,70 m n. m..

Společně s výstavbou suché nádrže se staví přeložka komunikace, která povede nad nádrží v částečně skalnatém terénu. Svahy silnice budou zajištěny sítí pro zachycení sutě sklaního masivu.

Suchá nádrž Jelení je citlivě zasazena do okolní přírody Jeseníků a bude bezpečně zajišťovat ochranu proti povodním v Karlovicích a v dalších obcích horní Opavy.