Mimořádná manipulace na Šancích

Aktualita

07.10.2020
Mimořádná manipulace na Šancích

Státní podnik Povodí Odry využil hydrologickou situaci, bohatou na srážkové úhrny a na základě schválené mimořádné manipulace na vodním díle Šance provádí kontrolní převádění vody přes přeliv a spadiště vodního díla. Dosavadní výsledky měření chování hráze nevykazují žádné anomálie a problémy.

Zkušební napuštění nově zrekonstruovaného vodního díla Šance až po bezpečnostní přeliv je průběžně vyhodnocováno. Veškeré naměřené hodnoty TBD – technicko bezpečnostního dohledu jsou okamžitě přenášeny a vyhodnocovány na centrálním dispečinku Povodí Odry v Ostravě. Mezi sledovanými hodnotami je průsakový režim VD a podloží, deformace stavby VD a podloží (posun, sedání, náklon), sleduje se také širší okolí podle typu VD, abraze břehů nebo sesuvná území nádrží.  TBD sleduje i technický stav všech technologických a elektrických zařízení na VD.Základním předpokladem fungování všech vodních děl je jejich bezpečnost. Vodohospodářské stavby, vzhledem k potřebě jejich dlouholeté funkčnosti, musí být pod neustálou kontrolou, tzv. technicko-bezpečnostním dohledem (TBD). V rámci TBD a umožnění převedení extrémních povodní byla již v minulosti rekonstruována vodní díla Těrlicko,  Šance,  v roce 2021 bude zahájena modernizace VD Morávka na řece Morávce a následně v létech 2023 a 2024 vodního díla Baška na Baštici. Cílem modernizace přehradních hrází je zvyšovat jejich bezpečnost a tak případným poruchám předcházet.

Nejrozsáhlejší systém měření TBD je na nejvýznamnějších VD – přehradních hrázích. Většina našich přehrad byla postavena v padesátých až sedmdesátých letech minulého století. V té době byly také přehrady vybaveny zařízením TBD. Modernizace zařízení TBD však nebyla vyvolána pouze stářím těchto zařízení, ale především analýzou dlouhodobých poznatků získaných při provozování VD a měření TBD a potřebou získat nové, podrobnější a rychlejší informace o technickém stavu přehrad potřebných k zajištění jejich bezpečnosti zvláště za povodní.