Modernizace Žermanického přivaděče byla ukončena a obnoven provoz

Aktualita

02.11.2023
Modernizace Žermanického přivaděče byla ukončena a obnoven provoz

Modernizace Žermanického přivaděče, jehož II. etapa byla zahájena začátkem roku 2023, je úspěšně ukončena. V současnosti mohou umělým korytem, které je významnou protipovodňovou ochranou Frýdku-Místku, vodohospodáři převádět vodu z řeky Morávky do řeky Lučiny a dále pak do přehrady Žermanice. Dojde tak v průběhu zvýšených průtoků k odlehčení řeky Morávky a tím snížení povodňových průtoků v řece. Celkové náklady na II. etapu byly ve výši necelých 164 mil. Kč hrazeny z dotace ministerstva zemědělství.

V roce 2019 byla provedena I. etapa oprava přivaděče v km 0,000 až 1,881. Účelem této etapy bylo jednak zamezit průsakům převáděné vody do podloží Morávky, kdy v prvním úseku je přivaděč situován v těsném souběhu s tokem Morávky, tak účinně převádět velké vody z Morávky do Lučiny, kde jsou tlumeny nádrží Žermanice. Provedená I. etapa přivaděče je výškově situována převážně v zemním zářezu.  Náklady na I. etapu byly ve výši 115 mil. Kč.

Druhá část přivaděče Vyšní Lhoty–Žermanice, v km 1,881–3,633, je částečně vedena výškově nad okolním terénem, tzn. že koryto tvoří zároveň říční hráze. Jeho úprava betonovým opevněním přes pečlivou údržbu byla již za hranicí své životnosti a nebylo možné požadavek na převod až 50 m3/s realizovat.

„Mohu konstatovat, že se podařilo modernizovat významné vodní dílo, které má důležitou funkci v rámci celé Vodohospodářské soustavy. Významným způsobem chrání město Frýdek-Místek před povodní a současně je možné převádět, bez velkých vodních ztrát, kvalitní vodu podle potřeby z vodního díla Morávka do přehrady Žermanice, které zásobuje vodou průmyslové podniky a současně je zde provozována rekreace,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V průběhu modernizace vodohospodáři využili suchého koryta a opravili na trase Žermanického přivaděče dva spádové stupně, které byly také za dobou životnosti za zhruba 25 mil. Kč.

“Díky modernizaci bude možné zvýšit množství převáděné vody z 15m3/s na 50 m3/s, což zmenší povodňový průtok z 565 m3/s na 510 m3/s. Snižuje se tak riziko ohrožení 4 077 obyvatel a 425 stavebních objektů Frýdku-Místku. Převod chladnější vody z horkých oblastí Beskyd významně přispívá také ke zlepšení kvality vody v níže položené nádrži Žermanice, “ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.  

Přivaděč Vyšní Lhoty–Žermanice je umělé vodní dílo, jehož účelem je gravitačně převádět vodu z povodí vodního toku Morávka do povodí řeky Lučiny, na které je situována údolní nádrž Žermanice, a dále posilovat protipovodňovou ochranu obcí na dolním úseku Morávky a zejména města Frýdek-Místek. Dílo bylo zhotoveno v letech 1953–1958. Přivaděč má délku 7,519 km s celkovým výškovým rozdílem 94 m a 20 spádovými stupni. Délka přivaděče po rozvodnici mezi povodím Morávky a Lučiny (po stupeň číslo 18) je 3,633 km. Za rok proteče přivaděčem průměrně 35 mil. m3 vody. Koryto přivaděče je lichoběžníkového tvaru s šířkou koryta ve dně 10 m, podélný sklon koryta je průměrně 0,3 %. V předmětném úseku po rozvodnici jsou do přivaděče zaústěny dva pravobřežní přítoky Hlisník v km 0,750 a Osiník v km 1,567.