Přehrady pomáhají v období sucha vodním organismům v tocích

Aktualita

20.07.2023
Přehrady pomáhají v období sucha vodním organismům v tocích

Údolní nádrže státního podniku Povodí Odry situované v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků tvoří páteř Vodohospodářské soustavy povodí Odry a v současném letním suchém období nalepšují průtoky vody v tocích pod přehradami. Zároveň vodohospodáři kontrolují hospodaření s vodou na jezech, od kterých se z řek odvádí voda do náhonů k dalšímu hospodaření.

V době sucha, které je jedním ze dvou základních extrémních hydrologických jevů a opakem povodní, vodní nádrže mimo zásobování vodou jak pro obyvatelstvo, tak pro průmysl Moravskoslezského kraje zajišťují dostatek kvalitní a čisté vody v řekách pod přehradami. To znamená, že dochází k nalepšování průtoků. Jako příklad uveďme tok Ostravice ve Frýdku – Místku, který je posilován přehradami Šance na Ostravici a Morávka na Morávce. Před výstavbou těchto horských beskydských přehrad činil průtok Ostravice přes město Frýdek - Místek v letních měsících, resp. v obdobích sucha, kolem 500 l/s, nebo voda zcela mizela a koryto vysychalo. V letošním suchém období, kdy nás postihla tropická vedra, činí průtok městem necelých 1 500 l/s a je prakticky 3-násobný. Průtok je stabilní a vzniká zvýšeným odtokem ze jmenovaných přehrad, který je významně vyšší, než přítok do nich. Vypouštěná voda má dobrou kvalitu, vytváří stálé podmínky pro vodní organismy včetně ryb, umožňuje naředění zbytkového znečištění z provozovaných městských čistíren odpadních vod a je zárukou hojně využívané krátkodobé rekreace u našich řek.

Dlouhodobé nalepšování průtoků toků pod přehradami umožňuje statistická znalost zabezpečenosti dodávky vody, stanovená matematickým modelováním v dlouhých pozorovaných hydrologických řadách, ze kterých se generují až 1 000 leté umělé řady průtoků, včetně řešení výparu vody s predikcí klimatických změn. Samozřejmostí je, že mimo vodu do toků dodávají přehrady Povodí Odry každou sekundu cca 3 500 litrů pro výrobu vody pitné a pro průmysl regionu. Kvalita vody je zajištěna vhodně zvolenou polohou přehrad v horách a preventivní péčí o ní prostřednictvím stanovených ochranných pásem a pravidelného monitoringu.

V období sucha vodohospodáři našeho podniku provádějí kontrolní činnost na jezech, zda se zde hospodaří a odvádí vody z nadjezí podle zákonných pravidel a příslušných rozhodnutí.

V případě pochybení a neoprávněného nakládání s vodou se sjednává operativním zásahem okamžitá náprava, jak tomu bylo kupříkladu na Prženském jezu na řece Ostravici,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

„Mohu konstatovat, že jako tzv. střecha Evropy, kdy veškerá voda od nás odtéká
a prakticky žádná voda k nám nepřitéká, v případě přirozeného nedostatku srážek nemůžeme odolávat přirozenému půdnímu suchu, ale díky naším přehradám pracujícím ve vodohospodářské soustavě můžeme i několik let odolávat socioekonomickému suchu a zajistit vodu pro pitné účely, pro průmysl a pro vodní toky pod přehradami,“
doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.