Vodohospodáři v povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží

Aktualita

22.02.2022
Vodohospodáři v povodí Odry vytváří mokřady, tůně i ostrovy v zátopách malých vodních nádrží

Za posledních 10 let byla v povodí Odry doplněna a provedena přírodě blízká opatření u více než 1/3 malých vodních nádrží. Jedná se o vytvoření lokálních biotopů, které poskytují stanoviště pro rozmanité druhy fauny a flóry. Tyto zóny jsou podpořeny výsadbou vhodných druhů vodních rostlin. Současně se tak vytváří místní mikroklima se zásobou vody pro zvěř a další živočichy. V současnosti Povodí Odry připravuje nádrž Stěbořice na toku Velká s rozsáhlým souborem přírodě blízkých opatření a také malé vodní nádrže v Polance nad Odrou na drobných vodních tocích Polančici a Rakovci.

 „Vytvořením litorálních zón (biotopů) se zabýváme jednak u starších nádrží, jako je malá vodní nádrž Bílovec, Pocheň nebo Starý Jičín, ale i v rámci budování nových nádrží jako u nedávno dokončené suché nádrže Jelení, Lichnov III a V nebo Loděnice. Tato činnost je mnohdy spojena s odbahňováním těchto nádrží a rekonstrukcí funkčních objektů, vysvětlil technický ředitel státního podniku povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „Využíváme maximálně potenciál ploch, určených k řízeným rozlivům. V kombinaci s nutným technickým řešením tak vznikají stavby citlivě zasazené do okolní krajiny.“

Příkladem je vodní nádrž Bílovec, kde byla vytvořena litorální zóna s hloubkou vody 0,0 – 0,4m, o velikosti 6 350m2, tj. přibližně 1/5 z celkové plochy zátopy. Zde bylo vytvořeno 10 tůní o ploše 80-200m2. Do tohoto prostoru bylo vysázeno 6 600 sazenic převážně Rákosu obecného, Ostřice štíhlé, Ostřice pobřežní, Stulíku žlutého a dalších.

Významnou roli v ekologické kvalitě vodních nádrží hraje vyvážená rybí obsádka s nižším počtem plevelných druhů ryb. Z těchto důvodů je někdy nutná úprava rybářského hospodaření na nádržích.

U nově připravovaných nádrží jsou tyto ekologické prvky již součástí návrhu a zhotovení vodních děl. U posledních realizací, které probíhaly převážně na horní Opavě, se státnímu podniku Povodí Odry podařilo maximální využití potenciálu těchto ploch.

„S nastupující klimatickou změnou nádrže získávají další významný rozměr, a to zmírňování negativních vlivů změny klimatu. To znamená, že nádrže mohou sloužit jako lokální biotop,“ uzavřel Břetislav Tureček.